Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Kerkactief

ACTIEF IN DE KERK – WERKEN IN DE KERK

Kerkenraad
De kerkenraad wordt gekozen door de gemeente en bestaat minimaal uit een predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen.
Voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente.
Daarbij gaat het om:

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
  • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
  • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
  • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
  • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
  • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

Moderamen
Het moderamen is het ‘dagelijks bestuur’ van de Kerk en heeft als taak: het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten. In het bijzonder heeft het moderamen als taak om lopende administratieve en formele zaken af te handelen.

College van Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd.
Kerkrentmeester
De kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak: financiën, beheer, veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid, geldwerving en Kerkbalans. Een kerkrentmeester is zowel lid van de kerkenraad, als van het college van kerkrentmeesters. Dit college beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

College van Diakenen
Als college van diakenen vormen zij het bestuur van de diaconie. Het college is verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen en beheren. De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’.
Diaken – als helper
De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Voor hun werk kunnen zij inspiratie en ondersteuning vinden bij Kerk in Actie, het programma Zending en Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk.
Diaken – als bestuurder
Een diaken is lid van de kerkenraad, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeente.

Ouderling
Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Zij dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor – met vorming en toerusting – dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.

De ouderling kan voor advies en begeleiding een beroep doen op de gemeenteadviseur van de classis waar de gemeente toe behoort. Voor de ouderling kan de gemeenteadviseur een klankbord zijn, die helpt bij het vormgeven van bijvoorbeeld het pastoraat en beleid in de plaatselijke gemeente.

Kerkmusicus
Een kerkmusicus geeft leiding aan de gemeentezang en draagt zorg voor de muzikale vormgeving van de eredienst. Een kerkmusicus kan zijn: een organist, of een dirigent van cantorij of koor.

De kerkmusicus heeft – als organist of cantor – een professionele opleiding genoten aan een conservatorium of volgde als amateur cursussen op het gebied van kerkmuziek. Op grond van de gevolgde opleiding ontvangt de musicus van de kerk een bevoegdheidsverklaring voor een van de drie niveaus voor ‘orgel’ of ‘cantoraat’.

Koster
Een koster is het visitekaartje van de kerk. Mensen die iets over de kerk willen weten, schieten vaak als eerste de koster aan: die is er altijd…

Een koster verricht werkzaamheden binnen het kerkgebouw en de ontmoetings- en vergaderruimten. De koster maakt de kerkzaal klaar, en zorgt voor schoonmaakwerkzaamheden en klein onderhoud.

Beheerder
De beheerder is verantwoordelijk voor de exploitatie van het kerkelijk centrum. Hij is het aanspreekpunt voor arbeidsomstandigheden en bedrijfshulpverlening, en moet goed op de hoogte zijn van alle regels die er op deze terreinen gelden.

Vrijwilligers
Gemeenteleden die actief zijn in de gemeente maar geen ambt vervullen, worden tegenwoordig ‘vrijwilliger’ genoemd: zwo-werkgroep, werkgroep pastoraat, schoonmaakploeg, een klussendienst… Voor een aantal van deze vrijwilligersfuncties is hier inspiratie en toerusting te vinden.

Jeugdwerk
Er zijn heel wat vrijwilligers actief in het plaatselijk jeugdwerk: kindernevendienst, clubwerk, jeugdkampen, catechese, jeugddiaconaat, jeugdpastoraat.

Predikant
Een predikant staat in dienst van de gemeente: als herder, aanjager, manager, inspirator, theoloog, zielzorger, geldwerver. Een predikant is lid van de kerkenraad, de kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente.

» Met dank aan de PKN voor de beschikbaar gestelde informatie.