U heeft het vast al wel gemerkt, de Actie Kerkbalans is weer in volle gang. Met het thema ‘Geef voor je kerk!’ werken we aan de campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen.
Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk.
Inmiddels heeft u een brief ontvangen met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kan onze kerk actief zijn en werken zoals u dat verwacht.
Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!
Daarnaast mogen wij zeker niet vergeten onze dank uit te spreken aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer mee helpen aan de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt!

Namens het college van kerkrentmeesters,
Bertus te Grotenhuis (penningmeester)

Vroeger ging het toch wat anders, blijkt uit neven- staand artikel van mei 1912 uit de collectie van Ben Maandag.

“Maandagmiddag was er een heele volkstoeloop naar de Heurne, om getuige te zijn van de executoriale verkoop welke bij den heer A. Pruim wegens niet-betaling van de belasting aan de Ned. Herv. kerk, door den deurwaarder B.J. Wanrooy zou plaats hebben. Zoo’n executoriale verkoop is in onze gemeente iets zeldzaams en het was zeker de nieuwsgierigheid te vernemen, hoe zoo’n verkoop zou aflopen. Zij die van meening waren, dat de politie welke daarbij tegenwoordig was de handen vol zou hebben, om de orde te handhaven en dat de heer Pruim zijn inboedel zou kwijtraken, hebben zich deerlijk vergist en zullen de lange tocht naar de Heurne wel beklaagd hebben. Het eerst werd ten verkoop aangeboden het nieuwe kerkelijk reglement van 1 april 1911, hetwelk 5 cent opbracht. Als tweede nummer kwam in veiling het oude kerkelijk reglement dateerende van 1871. Hetzelve bracht op f 87,22. De kosten der executie waren hiermede betaald en de verkoop was afgeloopen. Het publiek ging weer huiswaarts, waarvan een deel zich verwonderde, dat het zoo kort geduurd had en zoo kalm was afgeloopen.”