Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Momenteel zijn er helaas geen verslagen beschikbaar.

Ook de kerk moet voldoen aan de Privacy-wet.
Zodra wij een juiste mogelijkheid hebben om de stukken openbaar te maken zullen ze hier weer verschijnen.

De kerkenraad wil graag een aantal zaken onder de aandacht te brengen, waarvan we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk gemeenteleden ervan op de hoogte zijn.

De gedachtenis van een overleden gemeentelid in de dienst op zondag en op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Wanneer wordt een overleden gemeentelid op zondag in de dienst herdacht? Tot nu toe gebeurde dat wanneer de kerkelijke gemeente van het overlijden op de hoogte was gesteld doordat de predikant of de scriba een rouwbrief had ontvangen. Vaak was een predikant dan ook betrokken bij de uitvaart. De laatste tijd komt het echter steeds vaker voor dat er bij het overlijden van een gemeentelid geen betrokkenheid vanuit de kerk wordt verlangd. In het geval dat de kerkelijke gemeente dan nog wel een rouwbrief ontvangt, is het voor de kerkenraad niet zonder meer duidelijk wat de bedoeling van de naaste familie is. Is het de wens van de familie dat de overledene in het midden van de gemeente wordt herdacht? Of geeft de familie het overlijden door met het oog op de kerkelijke administratie? De kerkenraad heeft daarom besloten om in dit soort gevallen bij de nabestaanden te informeren of de gedachtenis in de dienst op zondag met daaraan gekoppeld de gedachtenis op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wel of niet door de familie gewenst wordt. Wij zullen ons vervolgens richten naar de wens van de nabestaanden.

Ambtsdragers bij een rouwdienst
Enkele jaren geleden heeft de kerkenraad besloten om ook oud-ambtsdragers te vragen om dienst te doen bij rouwdiensten. Bij een kleiner wordende kerkenraad met leden die niet allemaal overdag beschikbaar zijn, werd het namelijk steeds moeilijker om voor elke rouwdienst een ambtsdrager te vinden. De steun van een aantal oud-ambtsdragers en een oud-pastoraal-medewerker betekent een verlichting van de taak, die anders op een steeds kleinere groep mensen zou gaan rusten. In de loop van de tijd bleek dat niet alle gemeenteleden meer op de hoogte waren van het hoe en waarom van deze gang van zaken. Daarom besteden we er hier opnieuw aandacht aan.

Avondmaal aan huis of in kleine kring
Als protestanten kennen we twee sacramenten: Doop en Avondmaal. De doop is in principe eenmalig. Het Avondmaal wil steeds weer opnieuw gevierd worden als bron van inspiratie en kracht. Daarom vieren we als gemeente ook regelmatig deze Maaltijd van de Heer. Wie tijdelijk of blijvend aan huis gebonden is en niet naar de kerk kan komen, mist daardoor ook het Avondmaal.

Maar dat hoeft niet. Als u aan huis gebonden bent en toch met de gemeente het Avondmaal wilt vieren, dan kan dat. In dat geval komen de predikant en een diaken het bij u aan huis vieren. U kunt ook anderen daarbij uitnodigen. In de regel gebeurt dit op de zondag waarop we als gemeente het Avondmaal vieren. Een ander tijdstip is in onderling overleg echter ook mogelijk. Ook is het mogelijk om samen het Avondmaal te vieren, wanneer iemand ernstig ziek is en misschien al wel op sterven ligt. Het kan heel indrukwekkend zijn om aan het ziekbed in de kleine kring van geliefden de Maaltijd van de opstanding uit de dood te vieren. Voor het huisavondmaal beschikken we over een koffer met een prachtig miniatuur avondmaalsstel.

Laatst werd in het overleg van de predikanten en de ouderlingen ook de mogelijkheid genoemd van een avondmaalsviering in kleine kring. Misschien zijn er meerdere gemeenteleden die door hoge leeftijd of ziekte niet aan de avondmaalsviering in de kerk of in het Jennyhuis deel kunnen nemen, maar die wel graag samen met anderen in een klein groepje bij iemand thuis of in een ruimte van het Kerkelijk Centrum het Avondmaal willen vieren. Dat kan op een zondag gebeuren of op een ander moment in de week.

Wanneer u zich door het bovenstaande voelt aangesproken of als u vragen heeft, laat het dan vooral weten aan uw wijkmedewerker, bezoeker, ouderling, diaken of predikant.

Namens de kerkenraad,
Peter Bochanen