Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Bij afwezigheid van Harry Esselink opent Marten Jan Kooistra als voorzitter de vergadering. Deze vergadering is er één zonder agenda. Bij de visitatie in het voorjaar van 2016 spraken we samen ook zonder agenda. Toen bleek dat daarbij zulke wezenlijke dingen op tafel kwamen, dat we hebben besloten om als kerkenraad één keer per jaar zonder agenda te vergaderen. Iedereen kan ter sprake brengen waar hij of zij graag over praten wil. Eerst komen er wat praktische dingen aan de orde. Zo wordt gevraagd naar de vorderingen met de leuning bij de trap bij de ingang van de Dorpskerk. Er wordt aan gewerkt.

Daarna gaat het gesprek over de vacatures in de kerkenraad volgend jaar zomer. Een groot aantal ambtsdragers is dan aftredend. De volgende keer zullen we praten over wie zich opnieuw beschikbaar willen stellen. Maar er zullen zeker ook nieuwe mensen nodig zijn. En het is steeds moeilijker om die te krijgen. Zo neemt de waarnemend scriba nu al tweeëneenhalf jaar waar en is er nog altijd niemand gevonden die deze taak op zich wil nemen. En de maximale termijn van 12 jaar zit er volgend jaar zomer echt voor hem op. Dan moet er een nieuwe scriba komen. We willen in ieder geval voor de verschillende ambten en functies heldere taakomschrijvingen gaan maken, waarin ook de tijdsinvestering staat aangegeven.

We constateren verder dat wij voor de taken die wij hebben, niet de belangstelling weten te wekken van de jongere generaties gemeenteleden. Dat alles brengt ons bij de vraag hoe lang we het nog vol zullen kunnen houden om zelfstandig kerk te blijven. Een logische stap lijkt het om in de toekomst samenwerking met andere gemeentes te gaan zoeken op het gebied van administratie en beheer. Maar ook ter plaatste blijven er mensen nodig die de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het reilen en zeilen van de kerk. We zouden graag eens horen van de gemeenteleden zo tussen de 30 en de 50 hoe zij aankijken tegen de toekomst van de kerk. Hoe kunnen we hen bereiken, zodat we met hen in gesprek kunnen komen? Is het een idee om een avond te beleggen op een plek die laagdrempelig is, dus een andere ruimte dan bij de kerk?

Na een afscheidswoord aan het adres van Marten Jan, die vanavond voor het laatst in ons midden is, sluiten we de vergadering met het zingen van de eerste vier coupletten van lied 361.
Peter Bochanen

Marten Jan leest uit het liedboek: ’Iedere dag opnieuw’ en uit  ‘dagelijks woord ‘ uit Matteüs 10: 29-31; ‘mussen kosten niets…’

Evaluatie diensten in de Goede Week 2017
De diensten werden als goed en waardevol ervaren. Op Goede Vrijdag viel de geluidsoverlast van de markt erg mee. Dit is mede te danken aan een goede afstemming en samenwerking met de marktmeester. Besluit: de diensten in de Goede Week blijven zoals het nu is.

Evaluatie vergaderstructuur
Hoe heeft iedereen het eerste jaar van de nieuwe structuur ervaren?

De meeste kerkenraadsleden zijn er erg blij mee. Een aantal vindt een frequentie van 6 weken wel wat lang en mist soms de aansluiting en of heeft het idee het overzicht kwijt te zijn. Dit komt mede doordat de notulen meestal pas net voor de volgende vergadering worden gestuurd. Door bijvoorbeeld de actiepunten sneller na de vergadering rond te sturen mis je de aansluiting in de volgende 6 weken waarschijnlijk veel minder. We besluiten dit te doen. Dat alle colleges op dezelfde avond vergaderen wordt als erg positief ervaren. Het ontmoeten van de andere colleges (met name tijdens de koffiepauze) heeft een meerwaarde tijdens de collegevergaderingen. De vraag is of de samenstelling van het moderamen (voorzitter, scriba en predikant) nu niet te klein is. Misschien moeten er vaker ook andere ambtsdragers aanschuiven ter voorbereiding van voor hun college relevante agendapunten. De opmerkingen zullen worden doorgevoerd. In januari gaan we opnieuw evalueren en we besluiten dit ook regelmatig te blijven doen.

Kerkleven
Kerkleven wordt al jaren lang verzorgd door de stichting Kerkleven. De afgelopen maanden heeft de redactie in overleg met de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters zich georiënteerd op een nieuwe en andere opzet. De redactie kwam in contact met het bedrijf ´de Zalige Zalm´, dit bedrijf heeft zich helemaal toegelegd op het verzorgen van kerkbladen. De presentatie was bijzonder positief. Er is besloten dat de Zalige Zalm vanaf januari 2018 het kerknieuws zal gaan verzorgen.

Voortgang personele invulling na 1 oktober 2017
In een eerste poging een predikant te zoeken, die voor 40 % van de werktijd zal worden aangesteld, is de door de kerkenraad benoemde commissie niet geslaagd. Na een evaluatie met de commissie zal nu op de reguliere wijze een beroepingscommissie worden samengesteld. Het gevraagde profiel is opnieuw onder de loep genomen en aangescherpt.

Hoe nu verder?

De vacature wordt geplaatst op de website van de landelijk kerk. In Kerkleven komt een oproep aan gemeenteleden om geschikte predikanten voor te dragen, én de landelijke mobiliteitscommissie voor predikanten wordt gevraagd een lijstje met eventuele kandidaten aan te dragen. Ook wordt in de classis via het Breed Moderamen navraag gedaan of er kandidaten of mogelijkheden zijn.

Jaarrekeningen 2016
Van de diaconie, ZWO en College van Kerkrentmeesters zijn de jaarrekeningen 2016 gecontroleerd en alles is keurig in orde bevonden. Hiermee stelde de kerkenraad de jaarrekeningen vast.

Stand van zaken organist
Joop Ormel, organist uit Aalten, gaat naast de beide andere organisten het orgelspel tijdens de kerkdiensten verzorgen. Hij gaat tussen de 20-24 diensten per jaar spelen, inclusief de cantorijdiensten.

Voortgang verzorger afkondigingen
Na vele jaren de afkondigingen te hebben verzorgd, heeft Dinie Luijmes aangegeven te stoppen. Er zijn een aantal mensen benaderd om haar op te volgen, maar op dit moment is dat nog niet gelukt. In Kerkleven komt een oproep voor 1 of 2 vrijwilligers die de afkondigingen voor de zondagse eredienst willen verzorgen.

Organiseren vrijwilligersavond
Voorgesteld wordt dit in januari 2018 te houden.

Jeugdraad
Examen rozen zijn uitgedeeld en goed ontvangen. De kerkenraad wordt bedankt voor de aanwezigheid en het gesprek met de aanwezige jeugd bij de WPL lunch (Week, Preek, Lunchbreak).

Marten Jan Kooistra

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

Uw aandacht graag voor het volgende
De kerkenraad wil graag een aantal zaken onder de aandacht te brengen, waarvan we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk gemeenteleden ervan op de hoogte zijn.
» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

Vergader350Regelmatig zitten de Diaconie, Kerkrentmeesters, Jeugdraad, Predikanten en Ouderlingen, voor allerlei zaken om de tafel. Een beetje duidelijkheid van wat er allemaal gedaan moet worden is dan ook een eerste vereiste. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een werkplan. Bent u inhoudelijk geïnteresseerd voor de periode 2014-2015, bekijk dan hieronder het gewenste werkplan door deze aan te klikken.

Werkplan Diaconie

Werkplan Jeugdraad

Werkplan Kerkrentmeesters

Werkplan Predikanten en Ouderlingen

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…

» Lees hier meer…