Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

In de familiedienst van 16 september a.s. zal gospelband Amio uit Winterswijk meewerken. In het volgende kerkblad zult u daarover meer informatie vinden maar nu wil ik dit al vast aankondigen.

Ds. Anne van Voorst

 

Tijdens het bezoek van onze vrienden uit onze partnergemeente Heidenau, het afgelopen Hemelvaartsweekend, kreeg de kerkenraad en de hele gemeente een uitnodiging om de feestelijke en plechtige opening van het nieuwe kerkgebouw in Heidenau bij te wonen. De kerk en bijgebouwen hebben de afgelopen twee jaar een grondige renovatie ondergaan. Deze vernieuwde kerk zal in het weekend van 1 en 2 september feestelijk heropend en ingewijd worden.
De uitnodiging voor de gemeente van Dinxperlo is voor zondag 2 september; dan is de feestelijke openingskerkdienst ’s middags om twee uur. Aansluitend is er een gemeentemiddag met de mogelijkheid om de kerk en alle ruimtes te bezichtigen.
De gemeente van Heidenau zou het erg fijn vinden als er een delegatie uit Dinxperlo aanwezig zou zijn bij deze feestelijke heropening.
Omdat we graag onze verbondenheid met de kerk van Heidenau in stand willen houden, willen we graag met een aantal gemeenteleden vanuit Dinxperlo naar deze opening toe. Hebt u zin om mee te gaan? Wilt u wel eens ervaren hoe fijn deze contacten kunnen zijn? Meldt u dan aan bij een van onderstaande personen.
We willen op zaterdag vertrekken en op maandag weer terugrijden. Verdere details over de reis, de overnachtingen enz. zijn afhankelijk van het aantal personen dat zich aanmeldt en worden op een later tijdstip besproken. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 23 juli op een van de volgende mailadressen: annieklumpenhouwer@gmail.com, wnijeboer@hotmail.com.
We hopen dat u geïnteresseerd bent en u aanmeldt!

Een hartelijke groet van de interim-Heidenaucommissie,
Annie Klumpenhouwer, Diny Nijeboer, Henk Wassink, Jody Rexwinkel

Zoals u allen weet heeft de kerkenraad op 10 november 2010 na uitvoerig overleg het besluit genomen om alle kerkelijke activiteiten onder te brengen in de Dorpskerk en het Kerkelijk Centrum. Met hetzelfde besluit is ingestemd met de verkoop van de Ontmoetingskerk en de Heurnse Kerk. Het was indertijd een moeilijk besluit voor de kerkenraad omdat deze beslissing pijn deed en nog doet bij veel gemeenteleden.
Voor beide kerkgebouwen, Ontmoetingskerk en Heurnse Kerk zijn toen de voorbereidingen getroffen voor de verkoop. Dit heeft geleid tot de verkoop van de Ontmoetingskerk in december 2013. Omdat de verkoop van de Heunse Kerk op dat moment erg lastig was (midden in de economische crisis) is besloten de verkoopactiviteiten op een laag pitje te zetten. Als uitvloeisel van het besluit van 2010 is het Kerkelijk Centrum wel verbouwd. Met een resultaat waar we allemaal best trots op mogen zijn.
De economie is gelukkig weer aangetrokken en de tijd voor verkoop van “bijzondere panden” is beter dan een aantal jaren geleden. Het college van kerkrentmeesters heeft aan de kerkenraad aangegeven dat zij uitvoering willen geven aan het besluit van de kerkenraad uit 2010 om over te gaan tot verkoop van de Heurnse Kerk. Voor de financiële huishouding van onze gemeente is verkoop positief omdat het een vermindering geeft van vaste jaarlijkse kosten zoals energiekosten, verzekeringen en belastingen. Ook onderhoudskosten waarmee we bij de Heurnse Kerk binnenkort geconfronteerd worden blijven achterwege.
Het college van kerkrentmeesters zal dus de komende tijd de voorbereidingen treffen voor de verkoop van de Heurnse Kerk. Uiteraard is het niet te voorspellen of de verkoop op korte termijn mogelijk is of dat dit proces een aantal jaren duurt.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Gerrit Gerritsen, secretaris

Begin van dit jaar, in de maand januari hebben wij de actie Kerkbalans 2018 gehouden. Allereerst zijn wij veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers die met het bezorgen en ophalen van de enveloppen een grote hoeveelheid werk hebben verzet.
Daarnaast is het heel mooi om te constateren dat wij het totale opgenomen begrotingsbedrag voor dit jaar hebben mogen behalen. Daar waar wij 200.000 euro hebben begroot, blijkt het bedrag van de toezeggingen stil te blijven staan op 201.388 euro.
De quotumcollecte, welke wij hebben opgenomen voor 11.000 euro, blijft met een bijdrage van 10.516 euro iets achter op de verwachting. Bij elkaar geteld mogen we ons toch enorm gesteund voelen door onze kerkleden (ook u dus). Met uw bijdrage is de kerk immers in staat het werk te doen wat er van wordt verwacht.
Wij bedanken dan ook u en alle andere gevers ervoor dat de Kerkbalans 2018 als geslaagd kan worden beschouwd.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Bertus te Grotenhuis, penningmeester

Ook voor moordenaars
Tijdens een kerkdienst hield ik mijn (korte) preek. Ik vertelde dat God mensen beziet naar hun hart. En dat het er uiteindelijk niet toe doet wie of wat je ook bent. Iedereen mag thuiskomen bij God. Ineens word ik onderbroken door een man, die ik niet ken. Spontaan maar uit de grond van zijn hart, vraagt hij: “geldt dat ook voor moordenaars?” In een flits bedenk ik: “vanwaar de vraag?” maar besef tegelijkertijd dat ik die vraag nu niet kan stellen. Want er zijn vele oren die meeluisteren. Maar mijn aarzeling in het antwoorden, is voelbaar. Gespannen wachten de aanwezigen op mijn antwoord. Ik kijk de zaal rond en besef dat hier heel wat moordenaars zitten. Van een paar weet ik dat zij erg worstelen met de vraag of God hen wel kan vergeven, nu zij dit gedaan hebben.
En dus antwoord ik: “Ja, ik geloof dat dit ook geldt voor moordenaars. Als je oprecht spijt of berouw hebt van wat je hebt gedaan, dan geldt dat ook voor hem. Kijk naar Jezus aan het kruis. Die zei tegen de man die naast hem gekruisigd was: “vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Die man was een moordenaar, dus ja, het geldt ook voor jou.”
De man kijkt me ongelovig aan. Eigenlijk had ik dat ook wel verwacht. Want om te kunnen geloven dat God vergeeft, moet je ook met jezelf in het reine komen. De meeste van de mannen die ik spreek, hebben nooit de intentie gehad om iemand om het leven te brengen. Laat staan dat ze dit bij hun volle verstand hebben gedaan. Maar toch: een gedetineerde zei ooit zo treffend: “de psychiaters zeggen dat ik niet toerekeningsvatbaar was; ik had een psychose. En dat was ook zo. Maar het zijn wel deze handen die het gedaan hebben. En die handen kan ik niet los zien van mezelf.” Ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn te leven met een dergelijke schuld. Maar daar tegenin wil ik blijven geloven dat de genade van God voor iedereen geldt die berouw heeft en zijn schuld kan belijden. Berouw is overigens in dergelijke gevallen haast een te zwak woord. De gedetineerde ging lichamelijk en geestelijk zwaar gebukt onder het besef wat hij gedaan had, ontoerekeningsvatbaar of niet.
Maar juist daarom is het belangrijk te blijven geloven in een God van genade, juist omdat er zoveel zijn die dat niet meer kunnen of geloven dat genade voor hen niet meer is weggelegd.

Ds. Anne van Voorst

Ieder mens, of die nu wil of niet, krijgt in het leven, direct of indirect, te maken met ziekte. Dat is onontkoombaar. Vooral als het jezelf betreft of je partner of je kinderen of goede vrienden en kennissen kan dat een enorme impact op je eigen leven hebben. Je bent begaan met jezelf en vooral met het lot van een ander.
Wat kan ik daar aan doen? Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Voor iedere persoon of situatie zal dat verschillend zijn. Om hier eens goed en in alle rust over na te denken wordt er op zondag 9 september om 9.30 uur een oecumenische viering in samenwerking met de Zonnebloem gehouden in de Dorpskerk te Dinxperlo met diaken Cor Peters als voorganger en met medewerking van het kerkkoor van de Goede Herder kerk, onder leiding van Frank Knikkink.
We vragen in deze dienst God om steun en dat zijn kracht en zijn licht ons naar lichaam en geest zal verlichten. We hopen dat deze viering u mede een antwoord zal geven op uw vragen.
U bent van harte uitgenodigd.
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Henk Wisman, 0315-653458.

De Zonnebloem en de oecumenische werkgroep

‘Zeven was voldoende, vijf en twee’, zo begint een bekend lied uit ons liedboek. Dat geldt ook voor de zondagen vanaf eind juli. Dan staan er voor zeven opeenvolgende zondagen ook zeven verschillende voorgangers op het rooster. Naast twee eigen predikanten zijn dat nog vijf gastvoorgangers. Deels zijn dat oude bekenden, deels voor ons nieuwe gezichten.
Op zondag 5 augustus gaat ons gemeentelid Petra Veerbeek voor. Een week later, op 12 augustus, is de voorganger onze oud-predikant Johan Plante. Op 26 augustus gaat ds. Ada Endeveld voor. Zij is als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente te Bredevoort. Zondag 2 september stond ik zelf ingeroosterd. Ik kreeg echter de uitnodiging om aanwezig te zijn bij de feestelijke heropening van het kerkgebouw van onze partnergemeente in Heidenau. Ja, en dan moet je kiezen. Ik wilde wel graag aan de uitnodiging gehoor geven, omdat er in de loop der jaren een goede band is ontstaan met deze gemeente en haar predikant en ik weet dat mijn komst daar op prijs wordt gesteld. Gelukkig is ds. Florie van de Hoek uit Arnhem bereid gevonden om deze zondag mijn plek in te nemen. Zij is werkzaam als geestelijk verzorger in woon-zorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem. Eerder was zij mijn naaste collega in Lemelerveld.
De voorganger op 9 september kunnen we toch eigenlijk ook wel een gastvoorganger noemen. Het is Cor Peters, die als diaken werkzaam is in de Maria Laetitia Parochie, waar Dinxperlo ook onder valt. Hij gaat voor in de jaarlijkse oecumenische ziekenviering, die is voorbereid samen met de plaatselijke werkgroep.
Ik wens u goede diensten toe met alle zeven voorgangers!

 

Peter Bochanen

Zondag 17 juni was er een bijzondere familiedienst, want we konden een drietal 4-jarigen verwelkomen in de dienst.
Zij staan op de drempel van de basisschool en mogen nu ook naar de kindernevendienst. Grote veranderingen voor zulke kinderen.
Dat geldt ook voor de 12-jarigen. Zij verlaten de basisschool en de kindernevendienst. We hopen natuurlijk dat het afscheid van de kindernevendienst niet een afscheid van ons als gemeente is. Maar ook voor hen geldt dat na de vakantie het leven op de middelbare school heel anders zal zijn. Je moet dan je weg zoeken. Daarom hadden we in deze viering ook als thema gekozen: ‘op weg naar….’ Dat zoeken van je weg kwam ook naar voren in het doopgesprek dat de ouders van Ninte Hollander hadden met mij. Eigenlijk zijn we altijd onderweg. En het liefst gaan we recht op ons doel af. Maar in de bijbel blijkt dat juist vaak niet mogelijk. Sterker nog: in het gedeelte dat we lazen uit Exodus, hoorden we dat God het volk met een omweg door de woestijn liet gaan. Meestal wordt die omweg aanvankelijk niet begroet met veel enthousiasme. We begrijpen het niet maar juist door het nemen van een omweg, kunnen we ook leren. Zoals het volk Israël ook veel leerde in de woestijn.
Met het nemen van een omweg dachten we ook aan degenen die gezakt zijn voor hun examen. Ongetwijfeld zal dat een teleurstelling opleveren. Voor hen geldt dat hier al een kleine omweg begint. Maar we hopen dat zij en degenen die om hen heen staan, deze omweg ook kunnen zien als een mogelijkheid om weer iets te leren dat van waarde is in het verdere leven.
In ieder geval is dat wat ik geloof. We gaan niet recht op ons doel af maar onderweg valt er veel te leren, juist als wij onze weg niet begrijpen.

Ds. Anne van Voorst

Zoals in het vorige nummer van Kerkpad al is aangegeven wordt er in navolging van de belangstellingsregistratie van januari 2014 een nieuwe registratie gehouden. 
De ervaring van de wervingscommissie is dat je via zo`n enquête meer inzicht hebt waar de interesse van de gemeenteleden ligt, waardoor je mensen veel gerichter kunt vragen voor een bepaalde taak.
We hebben gemerkt dat na 4 jaar de gegevens behoorlijk zijn achterhaald. Omdat
persoonlijke situaties zijn gewijzigd, hebben mensen wellicht nu wel of meer tijd om vrijwilligerswerk voor de kerk te doen.
De enquête wordt tegelijk met de najaarscollecte van de ZWO gehouden en zal uiterlijk 31 augustus worden bezorgd bij alle gemeenteleden tussen 18 en 75 jaar. Afhankelijk van de wijkmedewerker zal het formulier in de eerste week van september worden opgehaald.
Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u/je de moeite wilt nemen om de vragen in te vullen (door middel van het zetten van een kruisje). Het is een belangstellingsregistratie. Het verplicht tot niets, het geeft ons inzicht in taken waar we u/jullie in de toekomst voor kunnen benaderen. 
Voor een goed overzicht willen we u/jullie vragen te allen tijde het formulier te retourneren, ook als u/je besluit de enquête niet in te vullen. 
Na verwerking van de gegevens zullen de gegevens van de vorige enquête  worden vernietigd.
Wij hopen dat velen van u/jullie een paar minuten tijd willen nemen om de enquête in te vullen en te retourneren. Dit allemaal in het belang van het vrijwilligerswerk voor de Protestantse Gemeente Dinxperlo. 
Alleen door er samen de schouders onder te zetten, kunnen we ook de komende jaren het vele vrijwilligerswerk in de benen houden.  

De wervingscommissie

Ps. Mocht u in de periode van de rondgang afwezig zijn dan kunt u gerust  naderhand het ingevulde formulier afgeven bij Frits Wassink (Veldmate 22, Dinxperlo) of Dick Hengeveld (Varsseveldseweg 9, De Heurne).

Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van de classis Gelderland Zuid & Oost van start gegaan. Alle 74 oude classes zijn per 1 mei opgeheven en er zijn nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis Gelderland Zuid & Oost er een is. Deze classis omvat de Bommelerwaard, de Betuwe, gebieden rondom Nijmegen en Arnhem en de gehele Achterhoek. Een groot gebied dus, en dan komt daar ook nog Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in Duitsland, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland behoort ook tot de classis Gelderland Zuid & Oost.
Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale vergadering was de benoeming van de nieuwe classispredikant.
Met ingang van 1 september 2018 wordt Jaap van Beelen classispredikant van de classis Gelderland Zuid & Oost. Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.
De classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn regio. Hij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.
Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen voor deze classis – die hij in zijn huidige functie als regionaal adviseur van de classicale vergaderingen van de Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & Oost goed heeft leren kennen – vanwege de kerkelijke breedte en de mooie diversiteit in geloofsbeleving.
Naast de classispredikant is er ook een breed moderamen van de nieuwe classis benoemd en zijn de visitatoren nieuwe stijl aangewezen.
Verder is er een classicale regeling vastgesteld en is de verkiezingsregeling voor leden van de classis in eerste lezing vastgesteld.
De verkiezingsregeling wordt voor commentaar toegestuurd aan alle kerkenraden binnen de classis, waarna deze tijdens de volgende classicale vergadering op 26 september definitief zal worden vastgesteld.
Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering zullen de kerkenraden uitgenodigd worden om kandidaten voor te dragen voor de vacatures die in 2019 zullen ontstaan in de classicale vergadering en de generale synode.

Dr. Jaap van Beelen die het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen en per
1 september 2018 begint als classispredikant voor de classis Gelderland Zuid & Oost.

Hieronder een kaart met de Classisindeling van de Protestantse Kerk in Nederland

Per 1 mei is er een aantal maatregelen genomen die er op neerkomen dat de organisatie van de kerk zich aanpast aan de ontwikkelingen in deze tijd.

Rentmeesters
Niet alleen bij ons, maar in de hele kerk wordt het steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden. Daarom is er besloten dat er in het college van diakenen ook mensen mogen meedoen die geen diaken zijn, maar die diaconaal rentmeester zijn. Zij zijn volwaardig lid van de diaconie, maar geen lid van de kerkenraad. Zij mogen alle functies bekleden binnen de diaconie behalve die van voorzitter. Dat moet een diaken zijn. Er moeten minstens twee diakenen, dus ambtsdragers zijn. De rest van een diaconie mag uit diaconaal rentmeesters bestaan. Hetzelfde geldt voor het college van kerkrentmeesters. Ook voor dit college geldt een minimum van twee ouderling-kerkrentmeesters, van wie er één voorzitter moet zijn. Voor de rest mag ook dit college uit kerkrentmeesters bestaan, die geen ouderling zijn. Het voordeel is dat mensen die geen ambtsdrager zijn, minder vergaderingen hebben, omdat ze niet aan de kerkenraadsvergaderingen mee hoeven te doen. Men hoopt dat door deze maatregel de drempel voor mensen om een taak op zich te nemen minder hoog wordt.

Classis, ringen en synode
Tot 1 mei kende onze kerk 74 classes. Elke kerkenraad stuurde twee afgevaardigden naar de classicale vergadering. Elke classis had ook een breed moderamen dat tot taak had om ervoor te zorgen dat alles in de classis goed verliep. De classis is bijvoorbeeld betrokken bij het beroepen van een nieuwe predikant. In de loop der jaren werd het ook steeds moeilijker om voor deze taken geschikte mensen te vinden. Dit komt onder andere doordat het aantal leden van de kerk afneemt. De gemeentes in onze kerk worden steeds kleiner.

Toen ik 19 jaar geleden als predikant in Dinxperlo kwam telde onze gemeente alles bij elkaar zo’n 4200 leden. Nu is dat ongeveer de helft. Dit geldt ook voor andere gemeentes. Dit betekent dat de bestuurlijke vijver waar je uit kunt vissen ook steeds kleiner wordt. Dus werd het tijd om de structuur van onze kerk daarop aan te passen. Eerst werd gedacht aan 8 classes in plaats van de huidige 74. Uiteindelijk werden het er 11. Wij vallen onder de classis Gelderland Zuid&Oost.
Niet langer hoeft elke kerkenraad twee afgevaardigden naar de classicale vergadering te sturen. Dat zou een vergadering opleveren van een paar honderd mensen. Een groep gemeentes kiezen samen wie zij afvaardigen naar de classis. Deze gemeentes vormen samen een Ring. Binnen die ring vindt ook de ontmoeting van gemeentes plaats, die vroeger plaats vond in de classicale vergadering. Het is toch wel belangrijk dat je als gemeentes bij elkaar in de buurt van elkaar weet wat er zoal speelt. Hoe die ring van gemeentes precies vorm zal krijgen zal de tijd leren. Om te beginnen valt de ring gelijk met de oude classis en dan kunnen de gemeentes in dit verband samen bepalen hoe zij dit in de toekomst vorm willen geven. Met het gesprek hierover is inmiddels een begin gemaakt. De eerste ideeën in onze regio gaan in elk geval de kant op dat we zo min mogelijk willen vergaderen, maar op een meer creatieve manier vorm willen geven aan deze ontmoeting.
Elke oude classis vaardigde ook iemand af naar de synode, de landelijke vergadering van onze kerk. Met nog een aantal andere leden erbij bestaat de synode nu uit 82 mensen. Met ingang van 2019 vaardigt elke nieuwe classis 5 mensen af en met nog wat andere leden erbij komt het totaal dan op 59, als ik alles goed heb opgeteld. Dus ook daar neemt de omvang met ongeveer eenderde af.
Zo passen we ons als kerk aan de omstandigheden van deze tijd aan en dat lijkt mij een goede zaak.

Peter Bochanen

Op donderdag 7 juni jl. was er weer de jaarlijkse, altijd gezellige, afsluiting van het seizoen oudermiddagen. Deze keer begonnen we met samen koffie en thee drinken met iets lekkers erbij in het Kerkelijk Centrum. Men kon ook al gezellig bijkletsen en we waren benieuwd waar we heen zouden gaan. Om half 3 vertrokken we voor een ritje door de Achterhoekse dreven, deze keer door onze mooie grenslandomgeving, zo noemen wij het maar, we laten in het midden waar we overal geweest zijn. We hadden het nog wel over enkele wetenswaardigheden, zoals ‘we zijn nu in Barlo’, maar dan was het wel weer op de Haart. Het was een leuke rit die via de Driehonderdmeterweg en de Hamelandroute weer eindigde in Barlo bij museumboerderij “De Neeth”,  waar we op het terras konden genieten van een drankje en een lekkere pannenkoek. Dankzij de vrijwilligers was het weer een geslaagde middag. 

Ben & Anneke Beernink

 

 

In het nieuwe seizoen komt de bijbelkring op donderdag 6 september weer voor het eerst bij elkaar. Zoals gebruikelijk van 9.30 tot 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum. We vervolgen de lezing van De eerste brief van Johannes en bespreken met elkaar hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 t/m vers 11.
De data waarop de bijbelkring in 2018 nog bij elkaar komt zijn: 6 en 27 september, 18 oktober, 8 en 29 november en 20 december. Kom gerust een keer meedoen, als u daarvoor voelt.

ds. Aniet van Amstel

Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen
12 augustus 2018, collecte zomerzending
In een arm land als Kameroen is het moeilijk om een gehandicapt kind op te voeden. Veel kinderen met een beperking gaan niet naar school. Uit schaamte en onwetendheid houden ouders deze kinderen thuis. De school Fedeme in Douala, de hoofdstad van Kameroen, biedt onderwijs en gedragstherapie aan kinderen met een verstandelijke beperking. Ze leren sociale en praktische vaardigheden om zichzelf beter te kunnen redden. Ook adviseert Fedeme ouders, hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.
Mede door uw steun aan deze collecte voor dit zendingswerk van Kerk in Actie kunnen ook dit jaar weer 30 gehandicapte kinderen passend onderwijs krijgen op Fedeme.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen

Van harte aanbevolen!
de ZWO-commissie

Hulp aan Rohingya-vluchtelingen / Bangladesh
Een miljoen Rohingya die zijn gevlucht naar Bangladesh, zijn opnieuw in levensgevaar. Door de hevige regenval kunnen delen van de vluchtelingenkampen onder water komen te staan en tenten wegspoelen. Dagelijks komen er meer dan 15 duizend mensen aan in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Meer dan de helft is kind. In Bangladesh hebben lokale partnerorganisaties van Kerk in Actie toegang tot de vluchtelingen in Cox’s Bazar. Daar bieden ze hulp aan 1.500 families door voedselpakketten en hygiënepakketten te verstrekken. Daarnaast worden de kinderen opgevangen op een rustige, veilige plek waar ze psychische ondersteuning krijgen, liederen zingen en knutselen. “De mensen in Bangladesh krijgen op dit moment enorm veel voor hun kiezen”, zegt noodhulpcoördinator Evert van Bodegom van Kerk in Actie. Hij bracht onlangs een bezoek aan het gebied. “Voordat de moesson komt, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen kunnen overleven.” Kerk in Actie steunt de Rohingya-vluchtelingen met voedsel- en hygiënepakketten en met activiteiten voor de kinderen.

Op 5 augustus collecteren we voor dit doel in Bangladesh. Helpt u mee om deze doelcollecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Het is natuurlijk ook mogelijk om uw gift over te maken via banknummer:
NL65RABO0364857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Rohingya/Bangladesh.

Kijk voor meer informatie over de Rohingya ook op www.kerkinactie.nl/rohingya

Namens de diaconie,
Joop Wevers