Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Naar de kerk maar eerst een plaatsje reserveren.
Vanaf juli mogen mensen weer naar de kerk onder bepaalde voorwaarden. Daarbij is de meest ongebruikelijke stap het vooraf moeten reserveren. Waarom? Omdat we moeten voldoen aan de overheidsregels die stellen dat kerkgangers vanaf begin juli een zitplaats moeten reserveren. Dit is om in geval van een nieuwe corona besmetting de betrokken mensen direct te kunnen informeren. Op zichzelf dus geen slechte zaak maar gevoelsmatig heel vreemd.

In de Dorpskerk kunnen – met de gestelde onderlinge afstand – maximaal 80 personen aanwezig zijn bij een kerkdienst. Dit aantal is inclusief alle aan de dienst meewerkende personen zoals de predikant, organist, ambtsdragers enz.

De mogelijkheid van aanmelding is iedere week vanaf dinsdagmorgen 9 uur tot zaterdagavond 18 uur voor de daarop volgende zondagsdienst. Ga daarvoor naar de pagina > Kerkdiensten > Reservering. Zodra alle plaatsen zijn volgeboekt of uiterlijk zaterdagavond 18 uur is de reservering voor die zondag gesloten. Vanaf de dinsdag daarna kunt u reserveren voor de dan volgende zondag.

Wees voorzichtig voor u zelf en uw medemens.
Reserveer uitsluitend wanneer er geen gezondheidsklachten zijn bij u of bij de door u aangemelde personen. Ontstaan er gezondheidsklachten tussen uw aanmelding en kerkdienst, kom dan niet naar de dienst maar meld u zich af, Ook als u plotseling niet kunt komen horen wij dat graag van u, wij kunnen de plaats(en) dan uitgeven aan anderen.

Reserveren kan uitsluitend via de boven genoemde pagina.
Heeft u problemen bij het maken van een reservering neem dan contact met ons op. Dan kan per email of via telefoon 06 15111358.

1694
Nieuwe preekstoel in de kerk te Dinxperlo.
Naedat desen nieuwen predickstoel op den 28 Mei 1693 door de tijtelicke kerckmeesters ten overstaen pastoris loci Joannes Dorpmans dewelcke het besteck van den predickstoel eerst heeft opgestelt, en in het bijwesen van Hendrick van Hummel gewesene kerckmeester aen Berent van Gulick vader en soon voor de somme van 70 Rijxsdaelders Cleefs uitgesondert de onkosten die daerop sijn gelopen, was aenbesteet, soo ist dat, nadat deselfde op den 4 en 5 April 1694 binnen onse kercke is opgericht, daerop, op den 6 April sijnde goede Vrijdach de eerste predicatie is gedaen door onsen predicant Joannes Dorpmans.

1696
Anno 1696 den 30 October zinde Vrijdaeghs smorgens omtrent vyer uuren is Do. Johannes Dorpmans Verbi Divini Minister seer godsaelighlijk en Christelijck in den Heere gerust waer over van mij Jacobus Scheers (als tweede predikant van Dinxperloo) en in des vorigen op den I5 November desselvigen jaers alhier tot Dinxperloo een lijck-predikatie uit Apoc. XIV : 13 is gepredickt geworden.
Volgens het trouwboek huwde de weduwe Dorpmans op 30-1-1698 met Ds. Henricus Janknegt v.d.m. te Hengelo.

Ingekomen klachten.
Den 1 Februarij 1697
Is door den Pastor Loci in onse kerckelijke vergaderinge voorgedraegen zoo dat hij menighmael heeft aengemerkt dat veele menschen onder de kercke van Dinxperloo behoorende, des Zondaeghe voor de middaegh en des morgens in de brandewijn bleven sitten drincken, en dat om die reden de voor de middaegs predikatie dickwils seer laete sijn voortganck heeft.
Soo is ’t nu dat de E. vergaederinghe aen de koster Derk van de Sande scherleijck belast heeft des sondaegs voor de middaeghs precijs te negen uuren, nae de middaeghs te twee met het derde geluij der klokken voortgaen sal, opdat also de menschen soo veel mogelijck is van soo een manier van leeven mogen afgehouwden worden.

1697
Den 1. Maart werden tot ouderlingen verkozen:
Waander van Hengel en Jacob Romp in Dinxperlo en tot diaken Alexander Carsteijn wonende in de Suiderwijck.
Jacob Romp heeft het ouderlingschap niet aangenomen, in zijn plaats werd gekozen Teunis te Meebel te Dinxperlo wonende.

Uit het archief van Ben Maandag

Gedenkhoek door middel van een wand en twee bestaande kerkbanken.
Gedenkwand voorzien van uitgefreesde takken met messing blaadjes die in de wand vast zitten.
Op de fineerhouten blaadjes kunnen de namen van de overledenen gezet worden.
Onder drie losse glasplaten kunnen de blaadjes vervolgens altijd blijven liggen.
De wand zit vast aan de kerkwand en is voorzien van een opbergkast met schap en eventueel afsluitbaar deurtje. Het geheel is gespoten in een RAL kleur passend bij de muur.

 

            

 

                    Foto’s: Theo Heesen

In de komende maanden zijn er twee zondagen waarop er kindernevendienst is. Dit zijn zondag 26 juli en zondag 23 augustus. Vanwege de geldende maatregelen is er deze zondag tijdens de gehele kerkdienst kindernevendienst, de kinderen komen niet eerst in de kerk. Kinderen kunnen alleen deelnemen als ze vooraf aangemeld zijn via . Na aanmelding ontvangen zij een mail met informatie over het breng- en haal moment en de regels tijdens de activiteit. Voor ouders is het handig om te weten dat ze zich eerst zelf als kerkganger in moeten schrijven op www.pg-dinxperlo.nl.

DE SAMENZANG VAN 23-12-1990 tot 16-08-2020

Beste Samenzangers,
We hebben elkaar al een lange tijd niet meer gezien en gesproken. Hopelijk zijn jullie deze (voor vele mensen eenzame) periode goed doorgekomen.
De laatste tijd werd onze zanggroep meer een zanggroep-je. Sommigen moesten stoppen door ziekte of door wat lichamelijke ongemakken.
Voorlopig is het ook niet toegestaan om met elkaar te zingen……….
Daarom hebben we besloten om na bijna 30 jaar te stoppen met de Samenzang. We zullen elkaar missen. Behalve het zingen van prachtige liederen, vertelden we elkaar de verhalen over lief en leed.
We willen deze fijne periode samen afsluiten.  Op  zondag 16 augustus (derde zondag van de maand) is er gelegenheid om elkaar nog een keer te ontmoeten. Niet om samen te zingen, maar om even bij te praten en terug te kijken op de fijne jaren.
Tijdens deze ontmoeting nemen we afscheid van Joop Kleinhesseling, die destijds de begeleiding van de Samenzang over heeft genomen van Arie Westerhof (jarenlang onze vaste begeleider).
We hopen elkaar te zien op zondag 16 augustus a.s. om 19.00 uur in het Kerkelijk Centrum.
Een hartelijke groet,
Henny Boland
()

Het afscheid van de Heurnse Kerk is op 26 april heel anders verlopen dan dat we eerder hadden verwacht. Door de corona moesten we afscheid nemen met weinig  mensen in de kerk. Gelukkig hebben veel mensen de dienst wel digitaal kunnen volgen. Als u echter aangewezen bent op de kerkradio dan mist u toch wel de beelden en de beleving in de kerk. Gelukkig heeft Derk Beernink foto’s gemaakt van deze dienst. Hij heeft hier een heel mooi fotoboek van gemaakt. Ook de attributen die vanuit de Heunse Kerk een plekje hebben gekregen in de Dorpskerk zijn mooi in beeld gebracht. Wanneer u het interessant vindt om dit fotoboek te bekijken kunt u dit doorgeven aan Gerrit en Henny Gerritsen, tel. 0315-652231. Wij noteren dan uw naam en zorgen dat het fotoboek bij u komt. Na een paar dagen halen wij het boek weer op en brengen het naar iemand anders.
Gerrit en Henny Gerritsen

Onze Dorpskerk is mooi opnieuw ingericht. Alleen missen we nog de liturgische kleur. Dat is ook de kerkenraad opgevallen en we zijn nog aan het studeren op een passende oplossing. Wel heeft de koster er op een creatieve wijze voor gezorgd dat de kleur is terug te vinden bij de bloemenzuil.


Nu stuurde de leverancier van de Paaskaars ons onlangs zijn zomerfolder. Tot het aanbod behoren inmiddels ook mondmaskers in alle liturgische kleuren!
Als we nu eens allemaal een groen mondkapje zouden aanschaffen en die de komende tijd op doen als we naar de kerk gaan, dan is de liturgische kleur weer volop aanwezig!
Peter Bochanen

 

De acht diensten die in dit kerkblad vermeld staan, kennen maar liefst zes verschillende voorgangers. Dat heb je zo in vakantietijd. Vier keer gaan de eigen predikanten voor, allebei twee keer. Op de overige vier zondagen gaan gastpredikanten voor.


Op 9 augustus gaat ds. Henk Makkinga uit Doetinchem voor. Sinds vorig jaar zijn hij en zijn echtgenote Wijke Greydanus beiden voor 50% van de werktijd verbonden aan de Protestantse gemeente te Doetinchem voor het werk in en vanuit de Catharinakerk. Met hem kunt u dus op 9 augustus kennis maken. Zijn echtgenote zal op zondag 18 oktober in ons midden voorgaan.
Op 23 augustus gaat ds. Jaap van Sloten voor. Hij was tot zijn emeritaat werkzaam als geestelijk verzorger in de verpleeghuizen Den Ooiman en Antonia.
Op 30 augustus gaat mijn oud-collega in Lemelerveld ds. Florie van de Hoek voor. Zij is geestelijk verzorger in verpleeghuis Vreedenhoff in Arnhem. Twee jaar geleden ging zij al eens bij ons voor en naar ik begrepen heb ben ik niet de enige die zich verheugt op een weerzien met haar.
Op 6 september sluit ds. Dik Bos de rij van gastvoorgangers af. Hij is emeritus-predikant in Doetinchem.
Ik wens u zowel met de eigen als met de gastvoorgangers wat de diensten betreft een goede en inspirerende zomer toe.
Peter Bochanen

In de afgelopen tijd heb ik een aantal cd’s aangeschaft van het Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht. Daarop staan 180 liederen uit ons liedboek, die kunnen worden afgespeeld. Daarnaast kan een groot aantal liederen ook worden beluisterd via de website www.liedboekcompendium.nl. Ook de liederen op deze site kunnen ten gehore worden gebracht in de kerk. Als de conclusie half juli nog altijd is dat gemeentezang in ons kerkgebouw niet verantwoord is, dan wil ik gaan werken met het afspelen van deze geluidsopnames. Neemt u wel uw liedboek mee. Dan kunt u de teksten meelezen. Ook al kunt u niet zingen, u kunt wel actief luisteren!
‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ om met een bekend voetbalwijsgeer te spreken. Het voordeel is dat ik ook eens een lied kan uitkiezen, waarvan de tekst erg mooi is, maar de melodie te moeilijk is om zomaar te laten zingen.
Ook de organisten blijven hun medewerking verlenen aan de diensten. Zij zullen voor en na de dienst hun orgelspel laten horen en ook nog een paar maal in de dienst.
De gastvoorgangers zullen geïnformeerd worden over deze gang van zaken en het overzicht krijgen van de liederen van de cd’s en een verwijzing naar de site met liederen. Ook kunnen zij zelf geluidsbestanden of verwijzingen naar een site aanleveren.
In de diensten, waarin Anne van Voorst voorgaat, zal hij zijn eigen invulling geven aan de liedmomenten. Ook zal er soms sprake kunnen zijn van een enkele zanger op gepaste afstand van de aanwezigen.
Peter Bochanen                                                                           

Het zingen is ook een verhaal apart. Aanvankelijk wilde ik doorgaan met een klein zanggroepje van zo’n vier of vijf mensen. Later ben ik daarvan teruggekomen, omdat de kans op de verspreiding van het virus bij zingen een stuk groter lijkt te zijn dan bij spreken. Op de dag dat ik dit schrijf, donderdag 2 juli, meldt de website van onze landelijke kerk dat zingen mogelijk is, afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw en van de ventilatie, maar dat in een kleine kerk eigenlijk niet veilig gezongen kan worden. Ik vermoed dat ons kerkgebouw onder de categorie van kleine kerken valt. Rond de tijd dat dit kerkblad verschijnt zal er een online ‘rekenhulp’ zijn die kan worden gebruikt bij het beantwoorden van de vraag “Is mijn kerkgebouw groot genoeg om te kunnen zingen?” Ik ga er vooralsnog maar vanuit dat we niet kunnen zingen. Misschien zou het nog wel verantwoord zijn met een klein groepje vanuit een hoek in de kerk. Maar ik vind het ook wat sneu als een klein groepje mag zingen en de rest hun mond moet houden.

Als u dit kerkblad leest hebt u mogelijk al een eerste ervaring opgedaan met het bezoeken van de diensten in de Dorpskerk. Het zal mogelijk nog wat onwennig aanvoelen, want alles is nog verre van normaal. Je moet je van tevoren aanmelden. Je moet op een andere plek gaan zitten dan de plek waar je vaak al jaren zat. Je kunt niet zomaar even bij iemand aanschuiven voor een praatje, want je moet de bekende anderhalve meter afstand houden. Na afloop van de dienst kun je bij goed weer nog wat napraten met anderen. Maar gezellig met zijn allen koffiedrinken is er niet bij. Naast het goede gevoel dat kerkgang weer mogelijk is, is er ook een gevoel van een zekere treurnis, zo kan ik mij voorstellen. Het voelt allemaal toch niet echt fijn. Niet iedereen zal de keuze maken om nu naar de kerk te komen. Wie een kwetsbare gezondheid heeft zal misschien voorzichtig zijn en deze stap nog niet durven zetten, hoe graag hij of zij ook zou willen. Ik ben benieuwd hoe velen de kerkgang weer op zullen pakken. Of zullen ook mensen ervoor kiezen om de diensten thuis te blijven volgen via computer, tablet of smartphone? Ik sprak onlangs iemand die zich afvroeg of straks, als eindelijk alles weer normaal is, de mensen nog wel terug zullen komen in de diensten. Of zullen velen ervoor kiezen om blijvend de diensten op afstand te volgen? Een kopje koffie bij de hand.

Al in de vroege ochtend
tintelt het in de lucht,
fluistert het door de bomen
een verwachtingsvolle zucht!

Zomerzon vol warmte,
heerlijk zoete geuren
overal mooie bloemen
met prachtig bonte kleuren.

Een dag als een kadootje
van de Allerhoogste Heer
en God van de seizoenen
schenkt ons dit zomerweer!

Diny Hengstman-van Olst

De bijbelkring is één van de vele bijeenkomsten die in deze coronatijd helaas niet door kunnen gaan. Het is te hopen dat de kring in september weer van start kan gaan, al zal dat niet meevallen op anderhalve meter afstand van elkaar. Dat maakt het namelijk een stuk moeilijker om elkaar te verstaan. Maar we zullen zien.
Ds. Aniet van Amstel

 

Beste bezoekers, Helaas nog geen uitnodiging voor onze seniorenmiddagen.
Wij vinden het dan ook heel jammer dat wij nog niet kunnen starten. En wanneer wel? Wij weten het ook nog niet. Wij hebben natuurlijk wel te maken met een risicogroep.
Wij hadden al wel een volledig programma klaar. Ook het reisje kon helaas niet doorgaan. Maar niet getreurd, zo gauw wij weer mogen beginnen krijgt u een uitnodiging. De eerste keer dat wij weer kunnen beginnen willen wij dat op een speciale manier doen. Maar hoe dat is nog een verrassing. Wij zijn jullie in elk geval niet vergeten.
Wij wensen jullie een fijne zomer toe, maar niet te warm, en een goede gezondheid!
Hierbij nog een paar foto’s van onze laatste seniorenmiddag met de Plucker muzikanten.
Hartelijke groeten van,  
Henny, Wim, Ineke, Mientje, Corry, Annie en Erna

Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven
In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn.
Waarom willen Suale en Mirjam zo graag leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden.” Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen?
Wat kan Kerk in Actie doen met uw bijdrage?

  • 3,50 euro: een bijbel in eigen taal
  • 17 euro: een schoolbord
  • 250 euro: training nieuwe docenten

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
U kunt dit werk steunen via de collecte in de dienst van 6 september maar het is natuurlijk ook mogelijk om uw bijdrage over te maken via banknummer: NL 65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Kerk Noord-Ghana of via de digitale collectezak die u kunt vinden op de website: www.pg-dinxperlo.nl
Alvast hartelijk dank!
Namens de diaconie,
Joop Wevers

Al enkele jaren staat, net voor de zomervakantie, de “Zomeractie” op de planning. Ook dit jaar wordt deze weer uitgevoerd zij het echter iets anders dan voorgaande jaren, dit komt mede door de coronacrisis. Andere jaren kregen mensen die het goed konden gebruiken, van de diaconie, een voedselbon die ze bij de supermarkt konden inwisselen. Dit jaar verstrekt de diaconie geen voedselbon maar een BAD-biljet ter waarde van € 30,-.
Het BAD-biljet is een initiatief van o.a. de Talentenverbinder van de Gemeente Aalten, Figulus-Welzijn, ondernemersverenigingen Dinxperlo en Aalten en nog enkele andere instanties. Het BAD-biljet, BAD staat overigens voor Bredevoort, Aalten en Dinxperlo, is een waardebon die alleen besteed kan worden bij de plaatselijke middenstand en de reden hiervan is om de lokale middenstand te ondersteunen in deze tijd van de coronacrisis.
Wij als diaconie vonden het dan ook een heel mooi initiatief om deze BAD-biljetten te gaan gebruiken, want zo sla je twee vliegen in één klap. Je steunt de mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken en de plaatselijke ondernemers worden geholpen omdat de BAD-biljetten alleen lokaal besteed kunnen worden, hoe mooi kan het zijn. Dit jaar zullen er zo ongeveer 62 stuks BAD-biljetten worden verstrekt aan mensen in Breedenbroek, De Heurne en Dinxperlo.

Natuurlijk worden de mensen die aangesloten zijn bij de voedselbank niet vergeten.
Naast de reguliere “Zomeractie” hebben we dit jaar voor het eerst de “Vakantieactie” deze actie is speciaal gericht op kinderen die wel wat extra’s  kunnen gebruiken en hiervoor is de periode zo voor de zomervakantie een mooi moment.
Via de scholen zijn er flyers verstrekt waarop ouders hun kinderen konden opgeven voor deze actie. In totaal zijn er zo’n 25 aanmeldingen binnengekomen.
De kinderen ontvangen een speciale waardebon voor de kinderafdeling van Raterink ter waarde van € 10,- en een tegoedbon voor een ijsje van twee bolletjes te besteden bij “da Claudio”.
Voor zowel de “Zomeractie” als de “Vakantieactie” werken we nauw samen met de Rooms Katholieke Parochie in Dinxperlo en hier zijn we heel blij mee. Samen zorgen en delen dat is toch fantastisch! Bij de waardebonnen, die verstrekt worden, is een duidelijk blaadje toegevoegd waarop te lezen is door wie hen dit aangeboden wordt.
Met deze acties zijn er dus heel wat kosten gemaakt waarvoor we dan ook een beroep doen op uw steun. Samen kunnen we er een succes van maken. Voor deze acties zal worden gecollecteerd op zondag 26 juli.
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken via de collecteknop op de website van onze gemeente, namelijk: www.pg-dinxperlo.nl  of via de bank op rekeningnummer: NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Zomer- en vakantieactie.
Kunnen we rekenen op uw steun?
Alvast hartelijk dank!
Namens de werkgroepen “Zomeractie” en “Vakantieactie” van de diaconie,
Joop Wevers

Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
Bij de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda staan jongeren, armen en slachtoffers van de genocide centraal. Zeventig procent van de Rwandese bevolking is jonger dan dertig. Jongeren krijgen trainingen, die hen toekomstperspectief geven in hun eigen dorp. Arme gemeenteleden leren via betere landbouwmethoden en spaargroepen hun omstandigheden te verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk gespreksgroepen, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Wij vragen uw steun voor het werk van de kerk in Rwanda.
Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?

  • voor 120 euro krijgt een jongere een training om een eigen bedrijf te kunnen starten
  • voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid
  • voor 277 euro wordt een gespreksleider over trauma’s opgeleid

Steun de kerk in Rwanda om meer jongeren te inspireren en op weg te helpen via de collecte in de dienst op 16 augustus.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op:
NL 97 RABO 0313 951128 t.n.v. ZWO commissie PG Dinxperlo o.v.v. kerk Rwanda. 
Hartelijk dank!
Meer informatie www.kerkinactie.nl/kerkrwanda
ZWO commissie PG Dinxperlo.
Namens de diaconie,
Reinau te Hennepe

Ieder mens kent moeilijke periodes in haar of zijn leven. Een tijd waarin je de tanden op elkaar moet zetten om te zorgen dat je erdoor komt. Je kop d’r voor en flink zijn. Dat valt meestal niet mee en het is mooi, als het toch lukt.
Vaak volgt er daarna een periode dat het beter gaat, dat je het leven weer aan kunt en je weer van dingen kunt genieten.
Maar het kan ook zo zijn dat het op den duur niet gemakkelijker, maar nog moeilijker wordt. Het wordt stiller om je heen; mensen denken dat je het nu wel redt of hebben niet zo in de gaten wat er nog speelt. Het komt er nu op aan dat je het volhoudt, dat je uithoudingsvermogen hebt en een lange adem. Er verandert misschien niet zo veel meer en je moet maar zien dat je het hoofd boven water houdt. Helaas is het niet altijd zo dat je in zo’n situatie steun ervaart van je geloof, hoezeer je daar ook naar verlangt.

Korenmolen De Volhardng, Zeddam
(vele molens in Nederland dragen die naam)

 

 

 

In Hebreeën 11 wordt ons een reeks van mensen beschreven die voor pittige opdrachten werden gesteld en die door een moeilijke tijd heen moesten. Mensen als Noach, Abraham, Sara en Rachab. Het werd hen niet gemakkelijk gemaakt, maar met Gods hulp en dankzij hun vaste vertrouwen in Hem hebben zij hun opdracht kunnen volbrengen en zijn zij erdoorheen gekomen.
Zelf moet ik ook altijd denken aan mijn grootouders, aan mijn ouders en schoonouders. Ook zij staan voor mij in die lijn van hen die geloofd hebben in Gods belofte van trouw en die, ondanks alles wat zij meemaakten, de moed en hun geloof niet verloren hebben. Al hebben ze dan misschien niet zulke grootse dingen tot stand gebracht als zij die in de bijbel genoemd worden, ook deze voorouders staan voor mij in die rij van geloofsgetuigen.
In Hebreeën 12 staat hoe wij deze geloofsgetuigen altijd als een wolk om ons heen hebben en hoe dat ons moed geeft om door te gaan en niet op te geven.
Volharding is het woord dat daar genoemd wordt.
Het is de kunst om met volharding en vol vertrouwen op God verder te gaan op de weg die we te gaan hebben, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Maar altijd in de wetenschap dat velen ons op die weg zijn voorgegaan en dat zij als een wolk om ons heen zijn.

Ds. Aniet van Amstel