Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water.
Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur.
Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda

Op 31 januari in de dienst welke gehouden wordt in het Dr. Jenny woonzorgcentrum en op 2 februari tijdens de dienst in de Heurnse Kerk wordt gecollecteerd voor dit doel. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!
Ook is het natuurlijk mogelijk uw bijdrage over te maken via de bank.
Banknummer NL65 RABO 0364 857 498
t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v.
Werelddiaconaat / Boer in Oeganda.

Namens de diaconie,
Joop Wevers

Collectes:
Oktober               €  644,79
November            €  823,43
December            €1381,07

Extra collectes:
Kerk en Israël 6-10  € 128,07
Pastoraat             € 136,53

Giften:
Gift bezoekers kerk   € 138,53
Gift via ds. Bochanen  €    50,–

Kerkradiobusjes      € 286,99

Hartelijk dank!

ꞌGij hoort het gebed.ꞌ Dat was met grote letters te laezen op een bord dat heel vrogger – oldere Kerkpadlaezers wet ’t misschien nog wel – baoven ’t podium in de grote zaal van Ons Huis hieng. Want, zo leren wi-j op de catechisatie,i-j gaot naor de kerke um te danken en te bidden, um de Here te lofpriezen en um Gods Woord te heuren en uut-elegd te kriegen.
Wat ’t bidden betröf, ik kwam korts – ’t was een zaoterdag – op ene van mien fietstochtjes an de gunne kante zo um een uur of vief  toevalleg in Millingen (een endjen achter Anholt) terechte. Daor, in ’t centrum, hören ik een kerkorgel spöllen en zag de mensen in ’t beste pak naor de kerke gaon. Ik slot mi-j bi-j eur an. Zomaor.
Hoewel d’r al völle mensen wazzen, was ‘t heel stille in de kerke. Gin stilte die ow kan beklemmen, maor een aangename stilte.
’t Orgel spöllen zachtjes en de gemeenteleden gingen stille en röstig op eur plaatse zitten.
Wat mi-j opviel was dat völle bezukers, veurdat ze gingen zitten, effen bleven staon en een stil gebed uutsprokken.
Ik kan mi-j vergissen, maor volgens mi-j gebeuren dat heel vrogger in de Dinxperse dorpskerke ook. Kerkgangers (allene de mansluu) die, veurdat ze op eur vaste plaatse gingen zitten, effen een stil gebed zeien.
(Of deien alsof.) En at d’n domeneer veurging in gebed, gingen de mansluu staon. Ook de kleine jongen in de derde banke van veuren,  zoas ik. Later, toen blek dat ’t veural een nikszeggend ritueel was, is ‘t af-eschaft.
In plaatse daorvan wördt now de tied veurdat de dienst begunt gebruukt um alle ni-jtjes met de buren uut te wisselen. Vake een gekaekel van hier tut gunter! Misschien bunne wi-j bange eworden veur de stilte. Misschien könne wi-j d’r niet meer buten. Toch zol ik d’r veur willen pleiten um iets meer ruumte te geven an de stilte. Veuraf, tiedens en nao afloop van de dienst.

Theo Boland

 

Naoschrift: op de foto zie’j de kruk van de kerkdeure (een duveltjen) van de St. Quiriniuskerke in Millingen.

Op 15 december namen we afscheid van Elske te Lindert met een prachtige dienst. ´s Middags konden we haar nog een keer in actie zien met een prachtig concert van Podium in het kader van de levende Adventskalender. Maar daarna was het toch echt voorbij.
Dat betekent niet dat de cantorij de komende tijd thuis hoeft te blijven want in ieder geval tot de zomer hebben we iemand bereid gevonden om tijdelijk in te vallen. Thea Endedijk woont in Arnhem. Zij heeft een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om muziek en kerkmuziek. Ze dirigeert o.a. het kamerkoor Apeldoorns Vocaal Ensemble, het Bachensemble in Arnhem en leidt de cantorij van de Lutherse Kerk in Arnhem.
En dit is slechts een kleine greep van wat Thea allemaal gedaan heeft en doet op het gebied van muziek. Thea is ook zeer vertrouwd met het nieuwe liedboek want haar man Pieter voerde de eindredactie hiervan.
Thea is een enthousiaste vrouw en vindt het belangrijk dat er in de kerk goede muziek is, waarbij een cantorij de gemeente ondersteunt en voorgaat. Toen Thea hoorde dat de cantorij van Dinxperlo zonder cantor kwam te zitten, bood ze aan om ons tijdelijk te helpen. Zodat de cantorij in ieder geval doorgang kan vinden. Inmiddels heeft ze kennis gemaakt met de cantorij, heeft met hen geoefend en het klikt van beide kanten. Ik kan dan ook niet anders zeggen dan dat we heel blij zijn dat Thea deze taak tijdelijk wil overnemen. Er zijn nu al een aantal zondagen tot de zomer gepland waarop de cantorij mee zal werken aan de kerkdiensten. Heel erg fijn dat er zo geen gat valt totdat er een nieuwe cantor gevonden is. Want daarnaar blijven we ook hard zoeken.

Er is één punt van aandacht.
Dat is dat de cantorij op zoek is naar nieuwe leden en dan vooral MANNEN.
De afgelopen maanden hebben een paar mannen de cantorij verlaten en dat betekent dat er aanvulling gewenst is.
Al zou het ook alleen maar tijdelijk zijn. De cantorij repeteert op dinsdagavond. Dus mannen, aarzel niet langer en zing mee!

Ds. Anne van Voorst

Op donderdag 30 januari komt de Bijbelkring weer bij elkaar van 10.30 tot 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum. Ook deze keer staat het boek Handelingen centraal. Een ieder is van harte welkom om mee te komen lezen en praten.

Aanmelden voor de IKA vakantieweken 2020 Achterhoek&Liemers.
Ook in 2020 is er weer de mogelijkheid om op vakantie te gaan met het IKA
(Interkerkelijke vakantieweken Achterhoek&Liemers).
Deze weken zijn bedoeld voor mensen uit onze kerkelijke gemeente die vanwege hun lichamelijke beperking geen of nauwelijks andere vakantiemogelijkheden hebben.
Ook is er de mogelijkheid voor de valide partner om mee te gaan.
Samen met mensen uit uw eigen regio, in een ongedwongen gemoedelijke sfeer, pratend in uw eigen dialect. Heerlijk genieten!
De vakantieverblijven zijn volledig aangepast en er is alle weken voldoende deskundige verpleging aanwezig om u te helpen.
De vakantieweken waar u uit kunt kiezen zijn:
18-24 april - Imminkhoeve in Lemele
06-13 juni - Nieuw Hydepark in Doorn
20-27 juni - Het Bosgoed in Lunteren
05-11 sept. - Imminkhoeve in Lemele
De vakantieweken lopen normaal van zaterdag tot zaterdag, de verkorte week is van zaterdag tot vrijdag.
Als u graag mee wilt, geef u dan zo snel mogelijk op!
Of als u eerst wat meer informatie wenst over de vakantieweken neem dan z.s.m contact op, want de sluitingsdatum om u bij mij aan te melden is op 24 januari 2020.
Tel: 0315-654269 of per e-mail:

Namens de diaconie,
Tamara Rutgers-Giesen

 

Voor het vierde jaar op rij gingen de kerkdeuren weer open op oudejaarsmiddag.
Deze keer in de Heurnse Kerk in verband met de verbouwing van de Dorpskerk.
Vanaf 14.00 uur werd iedereen bij aankomst buiten verwelkomd door de midwinterhoornblazers, de oliebollenbakkers en de aanwezige gastvrouw en gastheer.
Ook dit jaar kon men weer genieten van vers gebakken oliebollen, een kopje koffie of thee, “knieperkes” en een glaasje glühwein, en binnenkomend in de kerk meteen luisteren naar het prachtige orgelspel van Dick Homburg.

Deze keer was de opbrengst van al dit lekkers voor stichting Kalinga. Al meer dan 20 jaar geleden opgericht en nog steeds gesteund door onze oud-plaatsgenoot en voorzitter van deze stichting Janneke Heinen. Zij komt op voor Filippijnse straatkinderen aan de rand van Manilla waar duizenden mensen leven van het scheiden van afval op de vuilnisbelt. Deze stichting wil de armoedecirkel doorbreken om de kinderen van Payatas naar een betere toekomst te begeleiden door vooral scholing en gezonde voeding aan te bieden.
De presentatie en de beelden maakten duidelijk hoe waardevol dit project is. Door de verkoop van één oliebol kunnen vier kinderen een hele dag eten, aldus Janneke.

In de kerkenraadskamer was een stiltecentrum ingericht. In een rustige omgeving was er gelegenheid om even tot jezelf komen en een kaarsje te branden. Een mooi liturgisch bloemstuk verbeeldde het voorbijgaande jaar en het nieuwe jaar dat komen gaat!

In de kerk en bijbehorende ruimte exposeerde Wilma Rensink met prachtige natuurfoto’s. Hieruit blijkt dat je niet ver uit de buurt hoeft te gaan om prachtige foto’s te maken. Ook een paar albums ter inzage illustreerden het mooie werk van Wilma.

Ook kon men tussen de ontmoetingen door luisteren naar muziek in de kerk:
Cindy Rexwinkel speelde prachtig op accordeon, eigentijdse herkenbare melodieën.

De gelegenheidsband o.l.v. Wessel Springer met medewerking van Han Hofs en Willie te Beest kreeg van het publiek aandachtig gehoor met bijvoorbeeld enkele bekende nummers uit de Top 2000.

Tussentijds werd volop gebruik gemaakt van al het lekkers om de kas van Kalinga te spekken.

Om 17.00 uur werd aansluitend de laatste dienst van het jaar gehouden met Anne van Voorst als voorganger.
Een terugblik op het oude jaar, geloof en hoop op een betere toekomst stonden centraal. Orgelspel en de band maakten de dienst compleet.

(foto’s: Frank Vinkenvleugel)

We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde middag waar vooral ontmoeting en gezelligheid centraal stonden.
Aan het eind van de dag konden we Janneke mededelen dat we het prachtige bedrag van
€ 929,15 naar stichting Kalinga kunnen overmaken.
We bedanken alle vrijwillige medewerkers die deze middag mede tot een succes hebben gemaakt.
Maar ook alle bezoekers die de moeite hebben genomen om naar De Heurne te komen!

Namens de Open Kerkcommissie,
Annie Wassink

Zaterdag 14 december is het jaarlijkse kerstfeest van de diaconie van de Protestantse Gemeente Dinxperlo voor onze oudere gemeenteleden gehouden. Velen waren gekomen om samen het kerstfeest te vieren, iedereen werd opgewacht door de warme klanken van de midwinterhoorns.
In de gezellig versierde zaal van Bruggink werd iedereen ontvangen met koffie, thee en een heerlijke kerstkrans. De voorzitter heette iedereen namens de diaconie hartelijk welkom.
Ds. Aniet van Amstel ging ons deze middag voor met een prachtige overdenking, er waren schriftlezingen en een prachtig gedicht. Medewerking werd deze middag verleend door het koor Sursum Corda onder leiding van Joke Frenken, die ons ook muzikaal begeleidde. Daarna volgde er een pauze waarin wij werden voorzien van een drankje met lekkere hapjes erbij en wij gezellig met elkaar konden bijpraten. Na de pauze vertelde Bouwe van der Meulen ons een prachtig kerstverhaal. Samen hebben wij met het koor nog prachtige kerstliederen gezongen, met als afsluiting het Ere zij God.
Zo kwam er een eind aan een zeer geslaagde middag. Wij, als diaconie, kijken terug op een mooie zinvolle middag, vol verwachting uitkijkend naar de komst van Jezus. Wij bedanken u als gemeenteleden dat u samen met zovelen naar deze middag bent gekomen, nogmaals dank aan ds. Aniet van Amstel voor de mooie overdenking en de liederen, het koor Sursum Corda, de dirigente, de chauffeurs, de midwinterhoornblazers, alle vrijwilligers en Hans Reussing van zaal Bruggink voor de prettige samenwerking.

Hartelijke groeten,
de diaconie

Op zaterdagavond 22 en zondagmiddag 23 februari organiseert Fanfareorkest Psalm 150 ‘Blue Lake Proms’ in ‘Het Blauwe Meer’.
Twee bijzondere concerten waarin muziek en zang worden afgewisseld met verhalen over Dinxperlo in de Tweede Wereldoorlog.
Ook kunt u er een tentoonstelling met historische foto’s over die tijd bekijken.
Rocco Ostermann, Laura van Kaam en Niels Gooijer (uit Soldaat van Oranje) zijn drie artiesten die met het orkest zullen optreden tijdens deze concerten. 
Kaarten (€ 15,–) zijn te koop bij Jumbo Arentz en via www.psalm150.nl. 
Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar het concert toe te komen? Dan biedt de organisatie een gratis haal- en brengservice aan voor het concert van zondagmiddag 23 februari. U kunt zich hiervoor opgeven tijdens de seniorenmiddag op 29 januari of telefonisch bij Elles Klompenhouwer: 06-13638286. 

We hopen u te zien op één van onze concerten!
Anneke Wisman

 

In de eerste plaats wensen we iedereen een goed en vooral gezond 2020 toe. Wij hopen ook dit jaar weer velen van u te mogen ontmoeten.
Wij proberen er weer een gezellig jaar van te maken. Als u suggesties hebt voor deze middagen, kunt u het aan ons doorgeven.
Woensdag 29 januari beginnen we weer met de seniorenmiddagen. We hebben deze middag een ontspannend programma. En natuurlijk horen daar ook weer oliebollen bij.
Wij beginnen om half 3 met koffie. Wie geen vervoer heeft kan bellen naar Mientje Koskamp, tel. 0315651613 of naar Erna Westerveld, tel. 0315652159.

Groeten namens de werkgroep:
Mientje Koskamp, Annie Vaags, Ineke Kempers, Henny Giesen, Corry Reusink, Wim Hoftijzer en  Erna Westerveld

 

Tijdens de adventstijd is er een levende adventskalender geweest, dit hield in dat er op elke dag in de adventstijd bij iemand de koffie/thee klaar stond en dat een ieder daar welkom was om anderen te ontmoeten en een gezellig praatje te maken.
Er hadden zich voor de 24 dagen (1 tot 24 december) 24 verschillende gastgevers gemeld.
Het aantal bezoekers was 255 en als we de gastgevers meetellen hebben in deze dagen toch rond de 300 mensen elkaar ontmoet en zijn gezellig samen geweest.
De reacties waren ook erg positief, zowel van de gastgevers als van de bezoekers.
Ergens ging er iets mis en zaten enkele bezoekers in het ene huis, de deur was open maar geen gastgever te bekennen, na een poosje wachten en nog meer bezoekers, kwamen ze er achter dat ze bij de buren moesten zijn. Daar stond de koffie klaar en waren ook de mensen aanwezig in wiens huis ze zaten. Er was niet goed naar het huisnummer gekeken, de bezoekers dachten dat ze wisten waar ze moesten zijn, niet dus.
Dit jaar zijn er enkele bijzondere ontmoetingen geweest.
Podium heeft een optreden verzorgd met vooraf een ontmoeting met koffie/thee in de Heurnse Kerk, hier hebben veel mensen van genoten.
Mensen die nog niet lang in Dinxperlo wonen of van buitenlandse afkomst zijn hebben de mogelijkheid aangegrepen om op deze ongedwongen manier mensen te leren kennen.

Kerstontmoetingen
Voor het eerst dit jaar zijn er, op verzoek, op de beide kerstdagen ook ontmoetingen geweest. Deze waren erg gezellig en zijn positief ontvangen.
Het krijgt in welke vorm dan ook, volgend jaar zeker een vervolg.
Er wordt al gevraagd of ook in 2020 met de adventstijd dit weer wordt georganiseerd.
Wat ons als organisatoren betreft willen we ons er wel weer voor inzetten, maar voor het slagen van de adventskalender is de rol van gastgevers toch wel héél belangrijk. Zonder die inzet is het niet mogelijk voor ons om dit in 2020 weer te organiseren. Als de bezoekers ook niet ontbreken, dan kan het weer een succes worden.
Het is niet de bedoeling om het alleen binnen de protestantse kerk te houden, maar ook andere mensen hierbij te betrekken en dat is dit jaar weer gelukt.
Natuurlijk mogen we De Band niet vergeten te bedanken voor de medewerking en alle publicaties over de adventskalender 2019 en hopelijk werken ze in 2020 weer mee.
Mochten er nog op- of aanmerkingen zijn naar aanleiding van de adventskalender of kerstontmoetingen, dan zouden wij deze graag van u vernemen via mail: of tel. 0315653222.
Rest ons nog iedereen, gastgevers en bezoekers te bedanken voor de medewerking aan het slagen van de adventskalender 2019.

Bennie en Willemien Bruggink

 

 

De koper van de Heurnse Kerk is op zoek naar oude interieurfoto’s van de Heurnse Kerk.
Tot nu toe hebben we via Ben Maandag en Derk Beernink slechts één oude foto uit de jaren ‘40 kunnen vinden. Is er nog iemand die wel oude interieurfoto’s van de kerk heeft? Als we die mogen scannen, dan zou de koper daar erg blij mee zijn. U kunt bellen of mailen met Gerrit Gerritsen tel. 652231 of
Alvast bedankt.