Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn. Dat zijn nieuwe
plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt
initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken
komen, of die zich richten op regio’s waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe
gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele
achtergrond te betrekken bij activiteiten.
Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in het hele land.
Meer informatie op kerkinactie.nl/collecterooster
Zondag 1 september collecteren we voor dit doel.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Alvast hartelijk dank!
U kunt uw bijdrage ook overmaken via de bank, het rekeningnummer hiervoor is:
NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Missionair Werk september
Op de website: www.pg-dinxperlo.nl vindt u de digitale collectezak en de QR-code, dit zijn andere mogelijkheden om uw gift te doneren.

Joop Wevers

Sinds vier februari wordt er weer fysiek gecollecteerd in de dienst en bij de uitgang. Verder is het mogelijk dat we tijdens de dienst ook digitaal kunnen geven via een QR code.
Wij hebben als diaconie en kerkrentmeesters afgesproken dat we na drie maand een evaluatie zouden houden. Dit hebben we begin juni gedaan en wij zijn tevreden met de fysieke collectes die we in de dienst houden. De digitale giften die zowel in de kerk als thuis gedaan worden blijven redelijk constant. Het zijn er echter nog te weinig om een tweede QR code in te zetten. Digitaal blijft u dus in één keer geven voor zowel de diaconie als voor de kerk. Uw gift wordt dan gelijk verdeeld tussen de diaconie en de kerk.
Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Namens de diaconie en kerkrentmeesters,

Joop Wevers en Gerrit Gerritsen

Niemand kan het ontgaan zijn dat het centrum van Dinxperlo verandert. Door aannemer Dusseldorp wordt er al meer dan een half jaar druk gewerkt aan deze verandering. En wat we tot nu toe al gezien hebben: het wordt mooi.
Voor de vakantie wordt de inrit naar en de stoep voor het Kerkelijk Centrum aangepakt. Na de vakantie begint men met de werkzaamheden op het plein en rondom de kerk. Dit brengt enige overlast mee ten aanzien van de bereikbaarheid van de kerk en het Kerkelijk Centrum. Aan de Kerkstraat is er de mogelijkheid om het Kerkelijk Centrum te bereiken via een hellingbaantje. Er zal ook een tijd komen dat we de achterzijde van de kerk helemaal niet kunnen gebruiken. Dan zullen we tijdelijk gebruik moeten maken van de toreningang. Wij weten niet precies wanneer dit is. Wilt u dit zelf in de gaten houden, ook dan zal het Kerkelijk Centrum aan de Kerkstaat in ieder geval toegankelijk blijven.
Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Namens de kerkrentmeesters,

Gerrit Gerritsen

 

Noteer alvast in uw agenda:
Wat:                     Startzondag
Wanneer:           zondag 29 september 2024
Waar:                  Dorpskerk en Kerkelijk Centrum
Hoe laat:             van 10.00 uur tot 13.30 uur
Voor wie:            jong en oud
Thema:                Meedoen

In het september nummer van Kerkpad leest u meer over de activiteiten waarvoor u zich dan ook kunt aanmelden.

Ter gelegenheid van het afscheid van Anne van Voorst is er een kleurig fotoalbum gemaakt met daarin een groot aantal activiteiten van de afgelopen jaren binnen onze gemeente. Dit album is nu ook online te bekijken. Door een verzoek te sturen naar ontvangt u een link via uw email. Door vervolgens op deze link te klikken opent u de online versie en kunt u door het eerder geprinte fotoboek bladeren. Veel plezier!

In de vorige uitgave van Kerkpad hebt u kunnen lezen dat ik vanaf 1 juni beschikbaar ben voor het pastoraat binnen onze gemeente. De Protestantse Gemeente Winterswijk (mijn werkgever) heeft toegestemd om mij voor 8 uur per week te detacheren naar Dinxperlo.
Hier ben ik mijn werkgever dankbaar voor en ik vind het fijn om een aantal uren per week als pastor in mijn eigen gemeente te mogen werken.
Mijn werkdag voor de PG Dinxperlo is in principe de donderdag. Echter, door een aantal afspraken die al gepland staan in Winterswijk, kan het voorkomen dat ik een andere dag moet kiezen.
Met de kerkenraad heb ik afgesproken dat mijn werk voornamelijk zal bestaan uit het bezoeken van gemeenteleden en het leiden van uitvaarten. Uiteraard zijn de uitvaarten niet aan de donderdag gebonden, over dag en tijdstip is, in voorkomende gevallen, altijd overleg mogelijk.
Mocht u graag een bezoek van mij willen, aarzel dan niet en neem contact met mij op. U zult begrijpen dat ik in 8 uur per week niet hetzelfde werk kan verzetten dan ds. Anne van Voorst kon doen binnen zijn werktijd. Maar dat mag u niet belemmeren om contact met mij op te nemen of dat door iemand anders te laten doen, ook bij een ziekenhuisopname of andere momenten waarop contact gewenst is. En mochten er zaken zijn die u graag vermeld ziet bij de Pastorale Berichten in Kerkpad, laat het mij dan weten dan zorg ik voor vermelding in het kerkblad.
In deze vacante tijd wordt nog meer dan anders van ons gevraagd om elkaars oren en ogen te zijn. Alleen zo kunnen we omzien naar elkaar en zorg dragen voor elkaar.
Ik hoop velen van u te ontmoeten en te spreken in de komende maanden.

Petra Veerbeek                                                                                                                     tel.  06 2261 0957

Christenen in Pakistan staan sterker in hun geloof
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof.
Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die Pakistaanse christenen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee.
Via het programma Zending steunt Kerk in Actie onder andere christenen in Pakistan.
Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL97 RABO 0313 9511 28 t.n.v. ZWO-comm.PG Dinxperlo o.v.v. collecte zomerzending of via digitale collectezak op www.pg-dinxperlo.nl
Lees meer op kerkinactie.nl/christeninpakistan
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Reinau te Hennepe

Zondag 14 juli

Op deze zondag staat 1 Koningen 3:5-28 centraal: koning Salomo is een wijze koning.
Te Gibeon verscheen de Here aan Salomo ’s nachts in een droom en God zeide: Vraag; wat zal Ik u geven.

Ook in de vakantieperiode wandelen we door en organiseren we de maandelijkse meditatieve wandeling.
Misschien is de vakantieperiode juist aanleiding om deze activiteit eens mee te beleven en kiest u bewust voor dit moment van rust en bezinning.
Noteer de volgende wandelingen alvast in uw agenda:
Woensdagavond 7 augustus om 19.00 uur vanaf camping De Mebel.
Het thema voor deze avond is Verwondering; Waar verwonder jij je over?
Woensdagavond 4 september om 19.00 uur vanaf Heurns Veld.
Het thema voor deze avond is Oogsten; Wat is de oogst in jouw leven?
Bij deze thema’s hebben we gezocht naar passende teksten en mooie liederen en naast een uur wandelen is er ook volop gelegenheid voor ontmoeting.
IEDEREEN is welkom!
Namens de voorbereidingsgroep,

Ria Veerbeek

Familiedienst met als thema ‘naastenliefde’ door goochelaar Jan

 

Aan mij is gevraagd of ik de Bijbelstudiegroep, die Anne van Voorst leidde, wil overnemen. Daar heb ik gelijk ja op gezegd. Naast het leuke contact dat je met elkaar hebt ga je ook dieper in op de Bijbel. Iets wat ik graag doe.
De groep is net begonnen aan Marcus. We lezen een gedeelte en bespreken wat er nu eigenlijk staat en wat dat zegt over ons in deze tijd.
De Bijbelstudiegroep komt eens in de drie weken op een donderdagmiddag samen.
Na de koffie of thee beginnen we met een lied en gebed. Vervolgens lezen en bespreken we  het Bijbelgedeelte en eindigen we weer met een lied.
Lijkt u dit ook wat neem gerust contact met mij op.

Wessel Brandenburg

Op woensdag 29 mei  kwamen we als kerkenraad weer bij elkaar. Vandaag was het de laatste keer dat ds. Anne van Voorst in ons midden was.
Tijdens het eerste uur van de vergadering waren drie gasten aanwezig:
Vanuit de classis: Ds. Ada Rebel (classispredikant) en Bert van der Haar (ouderling in de pg Doetinchem, gericht op pastoraat en bezoekwerk en 2e scriba van de classis). Zij bezoeken de kerkenraden van die gemeenten die vacant zijn of worden. Omdat er inmiddels een beroepingscommissie aan het werk is, hebben we Inge te Winkel (voorzitter beroepingscommissie) ook uitgenodigd.
We bespraken de volgende punten:

  • hoe het gaat met het beroepingswerk in onze gemeente
  • en hoe zou de classis ons in deze periode van dienst kunnen zijn

Hierover hebben we met elkaar gesproken en de nodige informatie is uitgewisseld.
Daarna gingen we verder met onze agendapunten:
De kerkrentmeesters stelden ons op de hoogte dat de vleugel is aangeschaft en geplaatst. Het instrument is prachtig om te zien en klinkt schitterend.
Er heeft een gesprek met Wessel Brandenburg plaatsgevonden. Door zijn verhuizing en zijn gewijzigde werkomstandigheden heeft Wessel wat meer ruimte gekregen voor onze gemeente. Dat betekent concreet dat hij volgend kalenderjaar o.a. een aantal familiediensten, samen met de voorbereidingsgroep, gaat vormgeven.
We zijn blij dat we in de persoon van Wessel iemand gevonden hebben die kan zorgen voor de voortgang van een aantal zaken.
Er is een uitnodiging gekomen vanuit de Protestantse gemeente in Varsseveld voor het bijwonen van de intrededienst van ds. H. Marsman en de afscheidsdienst van ds. F. Lunshof, die met emeritaat gaat.
De jaarcijfers van de diaconie en de kerkrentmeesters kwamen daarna aan de orde. Onze waardering over de werkzaamheden van de beide penningmeesters werd uitgesproken en de jaarrekeningen werden door de kerkenraad geaccordeerd.
Tot slot werd nog het dienstrooster voor 2025 doorgenomen.

Annie Klumpenhouwer
scriba


We zijn dit jaar weer mee geweest met de IKA vakantieweek bij New Hyde Park in Doorn, we kunnen weer zeggen dat het voor ons een heel fijne week is geweest. Deze keer was er een thema: “Terug in de tijd”. We werden bij aankomst welkom geheten door twee herauten in kledij met muziek. De vele vrijwilligers waren weer van alle markten thuis en zeer behulpzaam. Op zondagmiddag was er een moment van bezinning, verzorgd door Petra, denk dat deze niet makkelijk vergeten zal worden. Opeens, uit het niets een felle bliksemschicht, gevolgd door een harde donderslag met een korte maar heftige regenbui, daarna klaarde het weer op alsof er niets gebeurd was. Dagelijks waren er weer verschillende activiteiten, op dinsdag en donderdag zijn we in twee groepen met een rolstoelbus naar het “Oude gereedschappen” museum in Terschuur geweest, waar van alles te zien van vroeger tot heden, wat nu veel nostalgie is. Woensdag was er een High Tea en een wandelbingo door het park, of de groepen alle cijfers meteen gevonden hebben, weet ik niet. Op vrijdag hadden de dames en heren hun eigen activiteiten, waar ze aan mee konden doen, schoonheidsactiviteiten mogelijkheden voor de dames, de heren zijn via een omweg, voor een deel in stromende regen, naar Fort Everdingen geweest voor een mannenuurtje. Het zal wel een vermoeiende week voor iedereen zijn geweest, maar we hadden deze niet willen missen, fijne sfeer en omgang met elkaar, met andere mensen praten is ook heel plezierig.

Ben & Anneke Beernink

Juli en augustus zijn de maanden om even uit te rusten voor veel mensen. Te rusten van al het werk wat achter je ligt van school of werk.
Wat ging goed en wat niet. Waar baal je nog van en wat wil je achter je laten. Of het is juist de periode om daar helemaal niet mee bezig te zijn. Om gewoon een boek of een film te kijken. Niet bezig te zijn met de dingen die moeten.
Te genieten van Gods schepping. Het is ook een tijd van vooruit kijken. Een nieuwe school of een andere klas. Andere werkzaamheden op je werk of waar je de komende tijd aan wil werken.
Al deze gedachten zitten ook in mijn hoofd.
Ik zie uit naar de weken dat ik vakantie heb.
Even de dingen die moeten achter je laten.
Ik hoop dat ik toe kom aan wat boeken lezen. Maar dat is mij niet altijd gegund met kleine kinderen. Maar ook ben ik al veel bezig met komend kerkelijk seizoen. Er komen veel leuke activiteiten aan voor de jeugd: de #WPC en de #WPH, de familiediensten, Sirkelslag Kids Club en de kindernevendienst. Ook zijn we al bezig met de startzondag. Met al deze activiteiten hopen we weer op een leuk jeugdwerkseizoen.
Ik hoop in week 29 t/m 32 terug te kijken naar het afgelopen seizoen, te kunnen genieten van de rust en Gods schepping en vooruit te kijken naar het komende seizoen. Deze weken ben ik daarom niet te bereiken.

Wessel Brandenburg

In 1964 kregen wij voor onze winkel de eerste bestelauto en vanaf dat moment maakten wij op de schaarse vrije dagen van de winkel dagtochten door heel Nederland. Mijn vader vond dat wij alles wat van belang was gezien moesten hebben: de Afsluitdijk, de pier van Scheveningen, de Ridderzaal, de Marinehaven in Den Helder, de Hunebedden, Madurodam, Lelystad in zijn allereerste verschijningsvorm, Schiphol en zo verder. Oei, Lelystad….wat toen nog een ongezellig en koud betondorp zonder sfeer. Maar wij waren er al geweest en wisten waar de naam van die nieuwe stad vandaan kwam.
Als er in de klas iets verteld werd over zulke onderwerpen, dan moesten wij erover mee kunnen praten en moesten wij het ook gezien hebben, zei mijn vader. Terzijde: een excellente besteding van vakantiedagen. Mijn vader – achter zijn stuur – wees onderweg steevast op campings die we passeerden, met de opmerking: je zult daar maar twee weken moeten zitten. Hij zei dat op zo’n manier dat wij niet anders konden dan huiveren….
Zo kwamen we ooit ook in het vissersdorpje Urk. Die haven en al die kerken, daar moesten we geweest zijn.
Er zaten altijd nogal wat personen in die auto. Ouders, soms een oom, broertjes en zusjes en een nichtje; ha ja, een kussentje op de handrem en hup, daar kon jongste zusje mooi zitten. In de laadruimte achter de achterbank, op een stapel dekens, nog vier of vijf kinderen, onder wie ikzelf. Wanneer het hele gezelschap ergens uitstapte leek het wel of de school of de kerk uitging.
Vandaag zouden wij Urk bekijken en we hadden speciale belangstelling voor alle kerken die je daar hebt. Bij één kerk stonden we allemaal door de ramen te gluren omdat daar een mooie modelboot – een visserskotter – aan het plafond hangt.
Even naar dat moment van uitstappen: op dat moment ziet kleine nichtje daar vlakbij een kerkgebouw staan. Zij strekt haar arm, wijst naar die kerk en roept enthousiast: Sjoch, heit, een doophûs! (Fries voor: Kijk, pap, een doophuis).
Dat wordt net op dat moment gehoord door een oude vrouw, in klederdracht, die daar langs ons liep. Zij blijft staan, kijkt mijn oom aan en zegt dan: Is zij ook gedoopt in de Gereformeerde Kerk? Oom: Jazeker!
De oude dame zegt dan: Dat mag u wel wat waard zijn. En loopt weer verder. Je vergeet het nooit meer, hè.

Bouwe van der Meulen

Wijze Woorden
Een vrouw nam haar kinderen mee naar een restaurant. Haar zes jaar oude zoon vroeg of hij mocht bidden voordat ze gingen eten. Hij zei: “God is goed. God is geweldig. Bedankt voor het eten en ik zou U nog harder bedanken als U mijn moeder ijs voor het dessert laat kopen. Om Jezus wil. Amen.”
Een vrouw die dichtbij zat zei: “Dat is wat er mis is in dit land. De jeugd van tegenwoordig weet niet eens meer hoe ze moet bidden. God vragen om ijs! Waarom? Dat zou ik mijn kinderen nooit laten doen!”
De zoon hoorde dit en begon te huilen. Toen hij wat bijgekomen was, vroeg hij aan zijn moeder: “Wat zei ik verkeerd? Is God nu boos op mij?” De moeder probeerde haar zoon gerust te stellen en vertelde dat hij een geweldig gebed had uitgesproken en dat God zeker niet boos op hem was. Op dat moment kwam een oudere man naar de tafel toegelopen.
Hij knipoogde naar haar zoon en zei, “Ik weet toevallig dat God jouw gebed geweldig vond.” “Echt?”, vroeg de zoon. “Echt waar.” Toen fluisterde hij op een theatrale manier, kijkend naar de vrouw die het gebed had afgekeurd. “Jammer genoeg vraagt zij nooit een ijsje aan God. Een beetje ijs is soms goed voor de ziel.”
Aan het einde van de maaltijd kocht de moeder ijsjes voor haar kinderen. Haar zoon staarde een tijdje naar zijn ijsje en deed toen iets wat niemand had verwacht. Hij pakte zijn ijsje en liep zonder iets te zeggen naar de tafel van de vrouw en ging tegenover haar zitten.
Met een grote lach op zijn gezicht zei hij: “Hier, dit ijsje is voor u. Want weet u? Een ijsje op zijn tijd is best goed voor de ziel.”

Bron: www.varietyreading.carlsguides.com
Vertaling: Esther Kooij