Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

ANBI

Protestantse Gemeente te Dinxperlo (PGD)
De Protestantse gemeente te Dinxperlo en de Diaconie van de Protestantse gemeente te Dinxperlo zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hetzelfde geldt voor alle tot de kerk behorende rechtspersonen. Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder de vereiste gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

Algemene gegevens
Naam ANBI Kerkelijke gemeente:

Protestantse Gemeente te Dinxperlo
KvK nummer: 76367258
RSIN nummer: 002623055
Email:

Naam ANBI Diaconie:
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Dinxperlo
KvK nummer: 76367371
RSIN nummer: 824105333
Email:

Contactadres:
Postbus 87, 7090 AB  Dinxperlo
Telefoon: 0315 653085
Website: www.pg-dinxperlo.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze kerkelijke gemeente worden de leden van de kerkenraad gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De verslagen van de kerkenraad treft u met regelmaat in onze ‘Berichten’ pagina op de website en in de papieren uitgave van Kerkpad.
– Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
– Diaconie
Het college van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. Naast de afgevaardigden van de ZWO-commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.
– Kerkenraad
De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de kerkenraad als de colleges door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.

Missie
De Protestantse Gemeente te Dinxperlo wil een open en gastvrije gemeente zijn, betrokken op de ander. Wij willen op verschillende manieren vertolken van het geloof in God, onze hemelse Vader die in Jezus Christus met ons is. We willen een inspirerende geloofsgemeenschap zijn en daar op een stimulerende wijze aan werken.

Visie
Erediensten
Het organiseren en (laten) uitvoeren van (zondagse) erediensten, die tegemoetkomen aan de verscheidenheid van geloven in onze gemeente. De kerkenraad spreekt daarbij uit dat predikanten en gemeenteleden bereid moeten zijn elkaars visie en verantwoordelijkheid ten aanzien van de invulling en vormgeving van de erediensten te respecteren. Vernieuwende vormen van eredienst en vieringen zijn, in overleg met de kerkenraad, mogelijk.
– Pastoraat
Pastoraat is een opdracht van de hele gemeente. Pastoraat versterkt de onderlinge band tussen de gemeenteleden, dit acht de kerkenraad van groot belang. Vanuit de structuur van het organogram werkt de kerkenraad aan zorgvuldig een regelmatige contacten met werkgroepen en commissies, maar ook de organisatie en uitvoering van het bezoekwerk moet hieraan bijdragen.

Subdoelen voor pastoraat
1. Jeugd en jongeren. Doel is het bezoeken van jongeren in tijden van moeilijkheden, ziekte, maar ook bij vreugdevolle gebeurtenissen. De jeugdraad vervult deze taak.
2. Jonge gezinnen. Doel is het bezoeken van jonge gezinnen bij geboorte; het overhandigen van de kinderbijbel; en bij moeilijkheden.

– Catechese en geloofsonderricht
Naast bidden, zingen en belijden, verkondiging van het Woord en viering van de sacramenten in de erediensten blijft catechese en geloofsonderricht in bredere zin, een belangrijke pijler van onze geloofsgemeenschap. Het blijven stimuleren en organiseren van deze wezenlijke aspecten van gemeente zijn is en blijft een belangrijke taak voor onze gemeente en in het bijzonder voor de kerkenraad.
– Contact naar buiten
Belangrijk is naar buiten toe duidelijk te maken wat onze missie en visie is. Daartoe moet gezocht worden naar effectief gebruik van Public Relations. Daarbij valt te denken aan het regelmatig verschijnende kerkblad Kerkpad, maar ook aan actuele nieuwsvoorziening via de eigen website www.pg-dinxperlo.nl, alsmede het plaatselijk weekblad De Band.
– Diaconaat
Zorg voor en omzien naar elkaar binnen onze eigen woon- en geloofsgemeenschap en wereldwijd is, naast de pastorale opdracht, ook een dienende -diaconale- verantwoordelijkheid; steun verlenen waar nood is, is een wezenlijke taak voor ons als Protestantse gemeente te Dinxperlo.

Beleidsplan
Voor het volledige beleidsplan verwijzen wij u hier naar het PDF bestand van de Landelijke Protestantse Kerk. Middels het Beleidsplan 2021+ is het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Dinxperlo geformuleerd en vastgesteld.

Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. De agenda van kerkdiensten en overige activiteiten van onze gemeente worden regelmatig gepubliceerd in het blad Kerkleven voor Dinxperlo en op deze website via de wekelijkse berichtgeving en middels verslaggeving van de Kerkenraad vergaderingen.

Beloningsbeleid
In onze kerkelijke gemeente is momenteel werkzaam:
1 predikant voor 100% (1-Ft)
1 jeugdwerker voor 33% (1/3-Ft)
De predikanten beloning in onze kerkelijke gemeente is geregeld overeenkomstig de PKN regeling. Deze treft u onder de de volgende link: Arbeidsvoorwaarden predikanten van de PKN.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters en/of beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen treft u onder de volgende link: Arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Enkel de door hun gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voorgenomen bestedingen algemeen
De te verwachte jaarbestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Financiële verantwoording
De afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad. Daarnaast worden deze rekeningen jaarlijks gecontroleerd door een uit twee (financieel ervaren) personen bestaande controlecommissie welke geen deel uitmaakt van de kerkenraad doch gekozen wordt vanuit de gemeente.

De begroting en jaarrekening van beide colleges zijn openbaar en worden als samengevatting gepubliceerd in ‘Kerkpad’ het kerkblad voor Dinxperlo en integraal op deze website. De jaarrekeningen volgen hieronder en zijn aanklikbaar voor een groter leesformaat.

CvKrm – Resultatenoverzicht;
(aanklikken voor groter formaat)

 

Diaconie – Resultatenoverzicht;
(aanklikken voor groter formaat)

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Protestantse Gemeente te Dinxperlo bezit vermogen in de vorm van gebouwen, woningen en/of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
De PGD ontvangt geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten, kerkelijk werkers en de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Bijgewerkt op 26-06-2023