Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Tiende zondag na Pinksteren
ds. P. Israël, Terborg

Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Diaconaal werk
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 12:49-56
Wat gaat het worden?
In het verhaal voor de jongste kinderen kijken twee mensen naar de lucht om te zien wat voor weer het wordt. In het verhaal voor de oudste kinderen nemen mensen een parasol mee, want het wordt een warme dag. Maar weten ze ook wat er in de wereld gaat gebeuren? Het is nu de tijd dat het koninkrijk zal aanbreken.

 

Elfde zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen

Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: Bloemen
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 13:22-30
Dit wil je niet missen!
Iemand stelt Jezus de vraag: Zijn er maar weinigen die worden gered? Jezus antwoordt dat er redding is voor velen. Maar dat zij daar zelf voor in beweging moeten komen. Het is alsof God de sleutel van zijn huis aan mensen gegeven heeft.

 

Twaalfde zondag na Pinksteren
ds. D.A. Bos, Doetinchem

Oppas- en  kindernevendienst
#WPC
Dienstcollecte: Missionair werk
Uitgangscollecte: Kerk

Lucas 14 : 1.7-14
De beste plaats
Jezus vertelt het verhaal van de eersten die achteraan komen te staan. Een ereplaats kies je niet, die krijg je. Als je voor jezelf de beste plaats kiest, loop je het risico dat je naar achteren moet als iemand binnenkomt die belangrijker is dan jij.

 

Dertiende zondag na Pinksteren
ds. P. Bochanen

Oecumenische ziekenviering
m.m.v. de cantorij
Oppas- en kindernevendienst
Dienstcollecte: De Zonnebloem
Uitgangscollecte: Ziekenzondag

1 Samuël 16:1-13
Uitgekozen
Samuël krijgt van God de opdracht een koning te zalven. Hij gaat naar het huis van Isaï en daar zijn zeven zonen. Maar zij zijn niet degenen die Samuël zoekt. Er is nog één zoon, buiten op het veld bij de schapen: David. Hij wordt gehaald. Hij is het en Samuël zalft hem.

Lucas 14:25-33
Mijn grootste bezit
In de ziekenviering staat de evangelielezing centraal. Jezus zegt dat wie Hem wil volgen met zijn familie moet breken en al zijn bezittingen moet opgeven. Dat lijkt een onmogelijke opdracht. Wat blijft er dan nog over in het leven?

 

De Orde van dienst op zondagmorgen;

I N T R E D E
WELKOM door de dienstdoend ambtsdrager
AANSTEKEN VAN DE KAARSEN door de beide zondagskinderen
BEMOEDIGING lector : Onze hulp is in de naam van de HEER
allen : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
D R E M P E L G E B E D door de lector, die het gebed ook zelf uitzoekt
I N T O C H T S L I E D
G R O E T door de voorganger, bijvoorbeeld
Genade zij u en vrede van God de Vader
en Christus onze Heer.
allen gaan zitten
G E B E D  O M  O N T F E R M I N G
L O F L I E D in de Adventstijd en de Veertigdagentijd wordt het loflied vervangen door een meer ingetogen lied
AANDACHT VOOR DE KINDEREN VOORDAT ZE NAAR DE KINDERNEVENDIENST GAAN
G E B E D  V A N  D E  Z O N D A G

D E H E I L I G E S C H R I F T
L E Z I N G E N  A F G E W I S S E L D  M E T  L I E D E R E N  O F  A C C L A M A T I E S
bij voorkeur wordt één lezing door de lector gedaan en één lezing door de voorganger
V E R K O N D I G I N G
L I E D

G E B E D E N  E N  G A V E N
EVENTUEEL GEDACHTENIS VAN WIE IN DE AFGELOPEN WEEK OVERLEDEN
door de voorganger met aansluitend lied
G E B E D E N
A F K O N D I G I N G E N door de dienstdoend ambtsdrager
DE KINDEREN KOMEN TERUG UIT DE KINDERNEVENDIENST
ZIJ DIE EEN KIND BIJ DE OPPASDIENST HEBBEN KUNNEN DIT NU OPHALEN OM STRAKS MEE DE ZEGEN TE ONTVANGEN
I N Z A M E L I N G  V A N  D E  G A V E N

Z E N D I N G  E N  Z E G E N

allen gaan staan
S L O T L I E D
Z E G E N die de gemeente beantwoordt met een gezongen ‘Amen’ (1x)