Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Geloven

Geloven voor Dummies

Geloof
Nee, je bent geen dummie, geloven is niet voor dummies en je bent ook geen dummie als je wezenlijke vragen stelt. Vragen over de zin en betekenis van het leven. Vragen over God. Vragen over Jezus. Met ‘voor dummies’ bedoelen we dat we op een heldere, toegankelijke manier de basis van het christelijke geloof, zoals dat voorkomt binnen de Protestantse Kerk in Nederland, onder woorden willen brengen.

We nemen je mee langs onderwerpen als ‘God’, ‘Jezus’, maar ook ‘Bijbel’, ‘bidden’ en ‘kerk’ en laten zo zien wat de kern is van het christelijk geloof, en dan vooral zoals dat wordt beleefd binnen de Protestantse Kerk.

God
Wie is God?
Is er meer tussen hemel en aarde? Veel mensen geloven wel dat er ‘iets’ is. God? Hoe kom je erbij te gaan geloven? Het heeft te maken met ervaringen die je opdoet. Kijk naar de natuur: is al dat moois er ‘zomaar’? Kijk naar jezelf en (je) kinderen: een product van een toevallige samenloop van omstandigheden? Soms ontdekken mensen middenin de misère dat er een kracht is die hun verstand en gevoel te boven gaat. God?

De kern van het christelijk geloof;
Deze wereld is er niet toevallig. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

Jezus
Jezus liet zien wie God is
Voor christenen heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is.
Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israël. Geboren in Bethlehem, groeide hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf zijn dertigste werd hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Zijn dood is niet het einde;
Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zàg mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had hij zijn leven voor over.
Zijn dood aan een kruis is niet het einde van zijn leven, na drie dagen is hij opgestaan uit de dood. God wekt hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.
Jezus is méér dan een gewoon mens

Bijbel
Hèt boek van het christendom.
De bijbel is hèt boek van het christendom. Het bevat twee grote onderdelen, meestal aangeduid als ‘oude testament’ en ‘nieuwe testament’. Het oude testament delen christenen met de Joden. In het nieuwe testament staan de verhalen over Jezus.

Eigenlijk is de bijbel niet één boek, maar een hele bibliotheek van boeken nl. 39 in het oude, 27 in het nieuwe testament. De boeken zijn door verschillende mensen geschreven over een periode van eeuwen. Toch is er een rode draad: de liefde en trouw van God voor mensen. Dat is de inspiratie van waaruit de boeken van de bijbel geschreven zijn. In de Geest van God.
Christenen geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt hij ook Christus genoemd. Dat is niet zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Bidden
God help! O, mijn God!”
Veel mensen roepen God wel eens aan. Een schietgebedje, kort en krachtig. Bidden hoort bij alle godsdiensten. Ook door christenen wordt gebeden.

Wat doe je als je bidt?
Bidden is een vorm van inkeer. Stil worden, tot rust komen. Open zijn voor wat er meer is tussen hemel en aarde. In de christelijke traditie is het gebed een dialoog. ‘Bidden is praten met God’. Dat kan met en zonder woorden. Je richt je innerlijk op God. ‘Tot U hef ik mijn leven’ staat er in de psalmen. De psalmen vind je in de bijbel, het zijn liederen en gebeden, waarin het hele leven langs komt.

Bidden is…
Bidden is vragen, bidden is soms klagen of protesteren. Bidden kan ook danken zijn, danken voor het leven, voor alles wat bestaat. Het meest beroemde gebed is het Onze Vader, het is het gebed dat Jezus leerde aan zijn leerlingen.

Kerk
Kerk?
Bij het woord ‘kerk’ kun je een heleboel bedenken. De meeste mensen denken waarschijnlijk aan een gebouw. Anderen denken weer meer in termen van ‘gemeenschap’. Hoe het ook zij de kerk – als gebouw èn als gemeenschap – biedt onderdak aan allerlei mensen en mogelijkheden.

» Met dank aan de PKN voor de beschikbaar gestelde informatie.
» Meer weten? Klik dan hier voor de PKN website.