Lees hier meer

Opening: De voorzitter opent met een gebed en een lezing uit Mattheüs 25: 14-30.

Ingekomen stukken:
Visitatie van onze gemeente is vastgesteld op 24 februari 2016: alle leden van de kerkenraad moeten aanwezig zijn. Visitatie houdt in: alle vreugdes en zorgen kunnen gedeeld worden met de visitatiecommissie. Een deel van de bijeenkomst zal plaatsvinden zonder predikanten en een deel met alle predikanten. Nadere informatie volgt begin februari 2016.

 Organisatie herinrichting Kerkelijk Centrum/samenstelling van bouwcommissie/werkgroepen: De structuur is als volgt: De kerkenraad delegeert de uitvoering aan de bouwcommissie, de bouwcommissie stuurt de onderliggende werkgroep inrichting & gebruik en werkgroep uitvoering aan. Maandelijks wordt op de agenda van de kerkenraad een voortgangsrapportage van de bouwcommissie over de herinrichting gepland. Na de vakantie wordt de samenstelling van de commissie en planning bekeken.

Evaluaties van de werkplannen van P&O en diaconie van afgelopen jaar en de werkplannen voor het komende jaar worden besproken en vastgesteld.

Evaluatie afsluitende gesprekken ambtsdragers:
In het kader van een goed vrijwilligersbeleid heeft de kerkenraad in 2014 besloten afsluitende gesprekken met aftredende ambtsdragers te voeren. In deze gesprekken wordt teruggekeken op de periode waarin men ambtsdrager was. Dit wordt uitgevoerd door de wervingscommissie. Deze gesprekken hebben voor de eerste keer plaatsgevonden.

De kerkenraad vindt de samenvatting van het gespreksverslag zeer belangrijk. Vooral die punten waar de kerkenraad wat mee moet of kan, zoals aanbevelingen, ideeën, complimenten en verbeterpunten.

Eredienstrooster 2016:
De kerkenraad gaat akkoord met het voorgestelde dienstrooster.

Vacature scriba:
Hieraan wordt gewerkt.

Mededelingen:
– Kerkrentmeesters: subsidies gebruiken voor glas in lood. Dit wordt nu uitgevoerd omdat de subsidie nu beschikbaar is en aangewend moet worden. Verder komt de financiering vanuit het verjaardagsfonds.

– Jeugd: eind mei is er overleg geweest met andere jeugdraden uit de regio met het doel: leren van elkaar. Er zijn veel verschillen en overeenkomsten, dit was een waardevolle bijeenkomst.

– Het komende jaar willen we met een jaarthema starten dat aansluit bij het landelijk thema ‘Goede buren’. Het jaarthema start op 30 augustus 2015 in de familiedienst en de actie duurt tot de gemeentezondag op 29 mei 2016. De actie ‘Geef me de vijf’ is een belangrijk onderdeel daarvan. In het volgende nummer van Kerkleven zal er meer verteld worden over het jaarthema en de actie.

Sluiting:
Lied uit het liedboek en een gedicht van Dietrich Bonhoeffer ‘Blijdschap’.

Henk Klumpenhouwer,

waarnemend scriba