We zijn blij dat ruim 55 mensen vanavond aanwezig zijn in het Kerkelijk Centrum om mee te denken met zaken die onze kerk en gemeente betreffen.
1. Opening van de avond door de voorzitter Jenny Rigter met het lezen van het lied ‘Tegen de derde wereldoorlog’ van Huub Oosterhuis en aansluitend gaat ze ons voor in gebed.
2. Toelichting op de financiën en beleggingsplannen
Leen Nederlof legt het verschil uit tussen het hebben van een jaarlijks inkomen en het hebben van bezittingen. Het jaarlijks inkomen wordt ieder jaar openbaar gemaakt via Kerkpad en heeft tot nu toe altijd een redelijk sluitende begroting opgeleverd. Het ledenaantal loopt ieder jaar iets terug, daarom is de zorg voor een sluitende begroting een jaarlijks terugkomend item.
Er is nagedacht over de juiste manier om meer rendement te maken van het geld dat op de bank staat. Het rendement dat we middels deposito’s en of beleggingen kunnen verkrijgen, kan toegevoegd worden aan de jaarlijkse begroting. 
De Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) zien toe op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van gemeenten. Ze stellen richtlijnen vast over o.a.
– De manier van beleggen
– Waar je wel of niet in mag beleggen
– De opgestelde statuten
– Het jaarlijks vastgestelde maximaal belegbare vermogen.
Als de nu gemaakte statuten door respectievelijk de kerkenraad, de gemeente en de CCBB worden goedgekeurd, hebben we een instrument in handen om mee verder te werken. Het is afhankelijk van het rendement dat het gaat opleveren of we gaan beleggen of anderszins.
Vragen die gesteld zijn:
–  Is er rekening gehouden met het teruglopend aantal leden door sterven en uitschrijving?
De formule die hiervoor landelijk is opgesteld, wordt gevolgd.
– Wie heeft de statuten gemaakt?
Op de site van de PKN zijn diverse statuten te downloaden. Daar hebben wij gebruik van gemaakt.
– Wat zijn belemmeringen?
Er zijn diverse belemmeringen zoals het feit dat je nooit mag beleggen in landen buiten Europa, wapenindustrie, etc.
– Waar mag je wel in beleggen?
Er worden adviezen gegeven wat betreft bedrijven en fondsen. Hierdoor is het risico voor ons beperkt. Er zijn diverse duurzame beleggingsfondsen.
De vraag wordt aan de aanwezigen voorgelegd of ze kunnen instemmen met de voorgenomen plannen?
De aanwezigen laten weten hiermee in te stemmen.
3. Verjaardagsfonds
Bertus te Grotenhuis informeert: 30 jaar geleden is dit fonds opgezet om zaken te betalen die niet onder de jaarlijkse begroting vallen. Het geld dat de kerk jaarlijks nodig heeft aan directe kosten moet binnen komen via de Kerkbalans en de extra collectes.
Het verjaardagsfonds wordt gebruikt voor diverse noodzakelijke aanschaffingen, zoals kerk tv, geluidsinstallaties, beveiligingscamera’s en meubilair. Het geld mag niet ingezet worden om tekorten op te vangen.
De onduidelijkheid van dit fonds proberen we weg te nemen. De vraag om wat meer toelichting bij het kaartje in de enveloppe wordt naar voren gebracht.
Opgemerkt wordt dat het belangrijk is om mensen goed te informeren en er niet van uit te gaan dat alle mensen de website lezen.
Omdat alle mensen het Kerst- en Paasnummer van Kerkpad krijgen, kan dat een goed communicatiemiddel zijn.
4. Een vleugel in de Dorpskerk
Jenny Rigter vertelt dat zowel de kerkenraad, de kerkrentmeesters, de cantorij en de werkgroep eredienst zich hierover hebben gebogen.
Een vleugel is een prachtig instrument waar zowel voor- als nadelen aan zijn verbonden.
Vast staat dat de huidige piano niet meer zo geschikt is.
Een vleugel vergt de nodige ruimte, en brengt kosten qua aanschaf en onderhoud met zich mee.
Het stemmen van de vleugel kost ook het nodige.
Op dit moment is er nog geen actieve groep die kleine concerten zou kunnen organiseren.
Als dat wel het geval is, dan zou het fijn zijn om een goed instrument te hebben.
Reacties:
– Het hebben van een vleugel biedt mogelijkheden voor de verhuur tijdens optredens van koren en ensembles.
– De ruimte in de kerk is er niet. We hebben een kleine kerk. Regelmatig moet de inventaris verbouwd worden voor o.a. rouwdiensten.
Als er dan ook een koor zingt, hebben we geen plek om een vleugel neer te zetten.
– Als het mannenkoor een uitvoering geeft met eigen podiumstukken, dan is het de vraag of er nog ruimte is voor een vleugel.
– Vervoer van de vleugel kan op rubberen wielen.
– Dirk Zwart krijgt het woord.
Het ruimteprobleem is volgens hem op te lossen door de vleugel een plek te geven achter de rechtertrap, daar waar de collectezakken hangen. Wat de kwetsbaarheid betreft is een vleugel met rubberen wielen prima te verplaatsen. Een vleugel wordt net zo vaak gestemd als een piano: twee keer per jaar.
Dit zou je terug kunnen verdienen door geld te vragen voor het gebruik van de vleugel tijdens concerten.
Zijn grootste pleidooi voor een vleugel: een kerkruimte verdient een instrument dat voldoende klank kan voortbrengen. Je hebt een bepaalde draagkracht nodig om de gemeente te begeleiden op een instrument. Het geluid van een vleugel gaat omhoog en vult daardoor beter de ruimte. Een piano is bestemd voor een huiskamer en niet voor een kerk.
In het nieuwe liedboek staan meerdere liederen die vragen om een pianobegeleiding. Dat zijn liederen van H. Oosterhuis, A. Oomen en T. Löwenthal.
– De kosten van een tweedehands vleugel variëren erg. Er zit een grote marge in.
Gesteld wordt dat 15.000 euro de bovengrens is.
– Als de cantorij bij een avondmaal zingt, dan wordt het wel vol. Maar het is wel mogelijk.
– Is het een optie om een jaar een vleugel te huren om uit te proberen. Huren kost per dag 500 euro, daarom lijkt ons dit niet wenselijk.
– Als gemeente hebben we een geweldige cantorij en de ledenlijst groeit alleen maar.
Mooi zingen is twee keer bidden.
– Niet lang nadenken, maar aanschaffen vanuit het verjaardagsfonds. De aanwezigen ondersteunen dit door applaus.
5. Toelichting centrumplan
Gerrit Gerritsen laat via PowerPoint tekeningen en een film zien met de toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerk.
Er zijn meerdere gesprekken geweest over een grondruil omtrent de inrit aan de Hogestraat en dit zal momenteel verder uitgewerkt worden door de gemeente.
Bij de ingang van de kerk zal een grotere trappartij gerealiseerd worden, welke beter past bij het park c.q. huiskamer-idee van het plein.
Het grasveld en het muurtje rondom de kerk zullen aangepast worden en voorzien worden van meer groen.
Gevraagd werd naar parkeerplaatsen en de bereikbaarheid voor auto’s. De kerk en het Kerkelijk Centrum zijn bereikbaar. Er zullen een aantal mindervaliden parkeerplaatsen gecreëerd worden.
6. Groene Kerk
Ondergetekende informeert wanneer een kerk zich een Groene Kerk mag noemen en wat de stappen zouden zijn om als Protestantse Gemeente Dinxperlo het logo ‘Groene Kerk’ te mogen gebruiken.
Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.
Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet.
Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en omgang met natuur. 
Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.
Inmiddels hebben zich in Nederland al 430 kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten. Zij kunnen op de  website https://www.groenekerken.nl terecht voor informatie en inspiratie. Het team van Groene Kerken verzorgt maandelijks een nieuwsbrief en organiseert activiteiten voor interkerkelijke ontmoetingen en inspiratie.
Aangezien wij  in Dinxperlo als kerk al veel stappen hebben gezet is het nu logisch om de vervolgstap te zetten.
Ze doet een oproep aan gemeenteleden om zich op te geven om mee te denken in een werkgroep ‘Groene Kerk Dinxperlo’ en het aanvragen van het logo ‘Groene Kerk’.
7. Rondvraag
– In aansluiting op het thema ‘de Groene Kerk’:
1 november is er weer een meditatieve wandeling met het thema ‘Allerzielen’.
– Waarom zit Kerkpad verpakt in plastic?
Dat heeft te maken met het losse adrespapiertje. We zullen hier verder navraag naar doen.
– De huidige kerkenraad wordt gecomplimenteerd met het werk dat wordt verzet.
– Voorstel om in de wintermaanden de twee zij-ingangen dicht te laten. Tevens een mooie groene gedachte.
8. Sluiting
De voorzitter sluit deze avond met een gebed.

Annie Klumpenhouwer-Wiggers, scriba PG Dinxperlo