Marten Jan leest uit het liedboek: ’Iedere dag opnieuw’ en uit  ‘dagelijks woord ‘ uit Matteüs 10: 29-31; ‘mussen kosten niets…’

Evaluatie diensten in de Goede Week 2017
De diensten werden als goed en waardevol ervaren. Op Goede Vrijdag viel de geluidsoverlast van de markt erg mee. Dit is mede te danken aan een goede afstemming en samenwerking met de marktmeester. Besluit: de diensten in de Goede Week blijven zoals het nu is.

Evaluatie vergaderstructuur
Hoe heeft iedereen het eerste jaar van de nieuwe structuur ervaren?

De meeste kerkenraadsleden zijn er erg blij mee. Een aantal vindt een frequentie van 6 weken wel wat lang en mist soms de aansluiting en of heeft het idee het overzicht kwijt te zijn. Dit komt mede doordat de notulen meestal pas net voor de volgende vergadering worden gestuurd. Door bijvoorbeeld de actiepunten sneller na de vergadering rond te sturen mis je de aansluiting in de volgende 6 weken waarschijnlijk veel minder. We besluiten dit te doen. Dat alle colleges op dezelfde avond vergaderen wordt als erg positief ervaren. Het ontmoeten van de andere colleges (met name tijdens de koffiepauze) heeft een meerwaarde tijdens de collegevergaderingen. De vraag is of de samenstelling van het moderamen (voorzitter, scriba en predikant) nu niet te klein is. Misschien moeten er vaker ook andere ambtsdragers aanschuiven ter voorbereiding van voor hun college relevante agendapunten. De opmerkingen zullen worden doorgevoerd. In januari gaan we opnieuw evalueren en we besluiten dit ook regelmatig te blijven doen.

Kerkleven
Kerkleven wordt al jaren lang verzorgd door de stichting Kerkleven. De afgelopen maanden heeft de redactie in overleg met de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters zich georiënteerd op een nieuwe en andere opzet. De redactie kwam in contact met het bedrijf ´de Zalige Zalm´, dit bedrijf heeft zich helemaal toegelegd op het verzorgen van kerkbladen. De presentatie was bijzonder positief. Er is besloten dat de Zalige Zalm vanaf januari 2018 het kerknieuws zal gaan verzorgen.

Voortgang personele invulling na 1 oktober 2017
In een eerste poging een predikant te zoeken, die voor 40 % van de werktijd zal worden aangesteld, is de door de kerkenraad benoemde commissie niet geslaagd. Na een evaluatie met de commissie zal nu op de reguliere wijze een beroepingscommissie worden samengesteld. Het gevraagde profiel is opnieuw onder de loep genomen en aangescherpt.

Hoe nu verder?

De vacature wordt geplaatst op de website van de landelijk kerk. In Kerkleven komt een oproep aan gemeenteleden om geschikte predikanten voor te dragen, én de landelijke mobiliteitscommissie voor predikanten wordt gevraagd een lijstje met eventuele kandidaten aan te dragen. Ook wordt in de classis via het Breed Moderamen navraag gedaan of er kandidaten of mogelijkheden zijn.

Jaarrekeningen 2016
Van de diaconie, ZWO en College van Kerkrentmeesters zijn de jaarrekeningen 2016 gecontroleerd en alles is keurig in orde bevonden. Hiermee stelde de kerkenraad de jaarrekeningen vast.

Stand van zaken organist
Joop Ormel, organist uit Aalten, gaat naast de beide andere organisten het orgelspel tijdens de kerkdiensten verzorgen. Hij gaat tussen de 20-24 diensten per jaar spelen, inclusief de cantorijdiensten.

Voortgang verzorger afkondigingen
Na vele jaren de afkondigingen te hebben verzorgd, heeft Dinie Luijmes aangegeven te stoppen. Er zijn een aantal mensen benaderd om haar op te volgen, maar op dit moment is dat nog niet gelukt. In Kerkleven komt een oproep voor 1 of 2 vrijwilligers die de afkondigingen voor de zondagse eredienst willen verzorgen.

Organiseren vrijwilligersavond
Voorgesteld wordt dit in januari 2018 te houden.

Jeugdraad
Examen rozen zijn uitgedeeld en goed ontvangen. De kerkenraad wordt bedankt voor de aanwezigheid en het gesprek met de aanwezige jeugd bij de WPL lunch (Week, Preek, Lunchbreak).

Marten Jan Kooistra