Bij afwezigheid van Harry Esselink opent Marten Jan Kooistra als voorzitter de vergadering. Deze vergadering is er één zonder agenda. Bij de visitatie in het voorjaar van 2016 spraken we samen ook zonder agenda. Toen bleek dat daarbij zulke wezenlijke dingen op tafel kwamen, dat we hebben besloten om als kerkenraad één keer per jaar zonder agenda te vergaderen. Iedereen kan ter sprake brengen waar hij of zij graag over praten wil. Eerst komen er wat praktische dingen aan de orde. Zo wordt gevraagd naar de vorderingen met de leuning bij de trap bij de ingang van de Dorpskerk. Er wordt aan gewerkt.

Daarna gaat het gesprek over de vacatures in de kerkenraad volgend jaar zomer. Een groot aantal ambtsdragers is dan aftredend. De volgende keer zullen we praten over wie zich opnieuw beschikbaar willen stellen. Maar er zullen zeker ook nieuwe mensen nodig zijn. En het is steeds moeilijker om die te krijgen. Zo neemt de waarnemend scriba nu al tweeëneenhalf jaar waar en is er nog altijd niemand gevonden die deze taak op zich wil nemen. En de maximale termijn van 12 jaar zit er volgend jaar zomer echt voor hem op. Dan moet er een nieuwe scriba komen. We willen in ieder geval voor de verschillende ambten en functies heldere taakomschrijvingen gaan maken, waarin ook de tijdsinvestering staat aangegeven.

We constateren verder dat wij voor de taken die wij hebben, niet de belangstelling weten te wekken van de jongere generaties gemeenteleden. Dat alles brengt ons bij de vraag hoe lang we het nog vol zullen kunnen houden om zelfstandig kerk te blijven. Een logische stap lijkt het om in de toekomst samenwerking met andere gemeentes te gaan zoeken op het gebied van administratie en beheer. Maar ook ter plaatste blijven er mensen nodig die de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het reilen en zeilen van de kerk. We zouden graag eens horen van de gemeenteleden zo tussen de 30 en de 50 hoe zij aankijken tegen de toekomst van de kerk. Hoe kunnen we hen bereiken, zodat we met hen in gesprek kunnen komen? Is het een idee om een avond te beleggen op een plek die laagdrempelig is, dus een andere ruimte dan bij de kerk?

Na een afscheidswoord aan het adres van Marten Jan, die vanavond voor het laatst in ons midden is, sluiten we de vergadering met het zingen van de eerste vier coupletten van lied 361.
Peter Bochanen