Opening
Voorzitter Gerrit Rougoor opent de vergadering met het voorlezen uit: 
Filippenzen 2, de verzen 1 tot en met 11, over de ‘Aansporing tot volharding en eensgezindheid’.
Daarna gaat hij voor in gebed.

Begroting 2015 College van Diakenen
De begroting voor 2015 werd behandeld en zal in Kerkleven worden gepubliceerd. De diaconie probeert met deze begroting zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te komen maar als er zich bijvoorbeeld een ramp voordoet dan kan er veel verschuiven.

Eredienst op 28 december
Per abuis is de dienst van 28 december ingeroosterd in de Dorpskerk in plaats van in de Heurnse Kerk. We besluiten dit te corrigeren wat betekent dat de dienst nu gehouden zal worden in De Heurne.

Projectgroep herinrichting Kerkelijk Centrum en Dorpskerk
De definitieve besluitvorming over de herinrichting wordt uitgesteld omdat die binnenkort, in samenhang met de besluitvorming rond pastoraat en jeugdwerk, zal plaatsvinden.

Mededelingen

  1. De kledingactie van SAM is goed verlopen hoewel de opbrengst wel wat minder was dan verleden jaar.
  2. Het seniorenkerstfeest zal gehouden worden op zaterdagmiddag 20 december. De diaconie is druk bezig met de voorbereidingen.
  3. De gemeentemaaltijd op 25 oktober is heel goed verlopen is. We moeten wel rekening houden met het aantal deelnemers want organisatorisch moet het ook mogelijk blijven iedereen een goede maaltijd aan te bieden.
  4. Harry Esselink heeft het werk als preekvoorziener vanaf 2015 overgedragen aan Rudi Wossink.

Sluiting
Voor de sluiting van deze vergadering werd een gebed gekozen dat heet ‘God, schenk mij de kalmte’.

Gerrie Arnholdt-Duenk, scriba