Opening
De voorzitter opent de vergadering met het voorlezen uit Handelingen 10, de verzen 34 t/m 43 dat begint met de woorden van Petrus: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen’ en vervolgt met een gebed. Daarna constateert hij dat een aantal mensen, door hun aftreden als ambtsdrager, nu voor de laatste keer op een kerkenraadsvergadering aanwezig zullen zijn. Van hen is tijdens een maaltijd al afscheid genomen.

Vaststellen Jaarrekening 2013 College van Diakenen + Jaarrekening ZWO
Na de publicatie van de jaarcijfers werden er geen reacties ontvangen dus de kerkenraad gaat akkoord met de jaarrekeningen. Het College van Diakenen wordt decharge verleend en bedankt voor het werk dat hiermee gepaard ging en nu kunnen de stukken getekend worden. Voor 15 juni a.s. legt de kerkenraad de jaarrekeningen 2013 voor aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Vaststellen Jaarrekening 2013 College van Kerkrentmeesters
Ook hier werden geen reacties ontvangen na de publicatie van de jaarcijfers dus de kerkenraad gaat akkoord met de jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters wordt decharge verleend en ook zij worden bedankt voor het vele werk dat hieraan verbonden was en nu kunnen de stukken getekend worden. Voor 15 juni a.s. legt de kerkenraad de jaarrekening 2013 voor aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

Brief van Jeugdraad m.b.t. zondagsschool
De kerkenraad dient een besluit te nemen over het voorstel van de jeugdraad om te stoppen met de zondagsschool. De jeugdraad heeft in een brief aan de kerkenraad duidelijk uitgelegd waarom op 11 mei jl. de laatste zondagsschoolbijeenkomst heeft plaatsgevonden. Met het oog op deze situatie stelt de jeugdraad voor om geen initiatief te nemen voor het voortzetten van de zondagsschool. De huidige leiding van de zondagsschool had al eerder aangegeven hiermee te willen stoppen. In de dienst op 11 mei jl. is er aandacht aan besteed dat Petra Veerbeek en Marianne Lieftink dit werk veertien jaar gedaan hebben en zij hebben daarvoor bloemen ontvangen en een presentje van de zondagsschoolkinderen.
De krabbeldiensten is een nieuw initiatief, niet als vervanging maar als een vervolg op de zondagsschool. De kerkenraad besluit akkoord te gaan met het beëindigen van de zondagsschool.

Vacatures
Er worden een aantal namen genoemd van personen die aangegeven hebben dat ze bereid zijn vrijwilligerswerk voor de kerk te doen. Er zijn gemeenteleden die best iets willen doen voor de kerk maar het vele vergaderen schrikt af. We moeten eens met elkaar praten hoe we de vergaderfrequentie kunnen veranderen. We vragen ons wel af of dit bij onze gemeente anders is dan bij andere gemeenten. Dit is ook een goede vraag om aan de classis voor te leggen en ook hoe we om moeten gaan met de werkdruk. Jaren geleden hebben we het aantal diakenen al teruggebracht en daarvoor diaconaal medewerkers gevraagd. Ook is het aantal beheermedewerkers toegenomen om de ouderling-kerkrentmeesters te ontlasten. De vraag is alleen hoeveel ambtsdragers we echt nodig hebben.

Mededelingen

  • Ria Bulsink wordt na het afscheid van diaken Dick Hengeveld de nieuwe voorzitter van de diaconie.
  • Janny en Bennie Peters hebben te kennen gegeven dat ze willen stoppen met het koster- / beheerderschap. Deliane te Beest wordt beheerder in de Heurnse Kerk en voor minimaal een half jaar zullen Henny Gerritsen en Hans Prinsen daar afwisselend de rol van koster op zich nemen. Er is voor een tijdelijke oplossing gekozen omdat de Heurnse Kerk binnen niet al te lange tijd kan worden afgestoten en daarom worden nu geen mensen aangesteld. Het echtpaar Peters zal tot 1 september a.s. doorgaan met hun taken. Dorien Hoftijzer zal het Kerkelijk Centrum dan alleen beheren.
  • De pastorie aan de Ds. van Dijkstraat is voor onbepaalde tijd verhuurd omdat in de huidige economische situatie verhuur aantrekkelijker is dan verkoop.
  • Na het afscheid van ouderling-kerkrentmeester Rudi Wossink zal Anita Luimes het voorzitterschap overnemen van het College van Kerkrentmeesters.
  • Gerrit Gerritsen en Henk Seesink willen na hun afscheid als ambtsdragers wel doorgaan met hun werkzaamheden m.b.t. de herinrichting. Met deze mededeling zijn we als kerkenraad heel blij.
    Er zijn inmiddels vergunningen voor de herinrichting van het Kerkelijk Centrum aangevraagd. De voortgang van de herinrichting van de Dorpskerk verloopt minder snel.
  • De reacties op de gemeentezondag op 25 mei waren goed tot geweldig en voor iedereen was er iets te doen en ook het weer speelde mee op deze zondag. Geconstateerd werd dat het qua weer beter is om een dergelijke activiteit in mei te houden, zeker als er buitenactiviteiten zijn hoewel de binnenactiviteiten nu ook goed bezocht werden zoals de filmpjes, kookworkshop en liturgisch bloemenschikken. Ook de hapjes waren geweldig goed verzorgd. De organisatoren van deze dag worden hartelijk bedankt voor het vele werk.

Afsluiting
Als afsluiting wordt een passend gebed voorgelezen: ‘Dankgebed aan het einde van de dag’.
Gerrie Arnholdt-Duenk, scriba