Vervoer ‘mag geen probleem zijn om diensten in De Heurne te bezoeken, want u kunt aangeven dat u opgehaald wilt worden’, met deze zin sloot de diaconie af in het artikel over de autodienst. Komt u er zelf niet uit dan kunt u Henk Wisman bellen, tel. 653458. 

Begroting Diaconie 2016 daarover worden geen vragen gesteld. Een toelichting op het lager begrote bedrag voor ondersteuning ligt in het feit dat er weinig steunaanvragen zijn geweest. Het is lastig in te schatten of er meer nodig is. Bij enkele hulpvragen was samenwerking met de diaconie PG Aalten van toepassing. De diaconie is blij met de goede reacties van gemeenteleden wanneer er voor een belangrijk doel gecollecteerd werd en hiervoor speciale aandacht werd gevraagd.

 Aanpassing dienstenrooster 2015 i.v.m. de verbouwing van het Kerkelijk Centrum:
3 morgendiensten worden verplaatst van de Dorpskerk naar de Heurnse Kerk.

Op 6 december, de 2e adventszondag, is er een zittende viering van het Heilig Avondmaal in de Heurnse Kerk.

Op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt de gedachtenisdienst van de overledenen gehouden. Omdat we veel mensen verwachten en het brandgevaar bij het aansteken van de kaarsen heeft de kerkenraad besloten om deze dienst in de Dorpskerk te houden. Na de dienst is er gelegenheid om koffiedrinken bij LEF aan de Kerkstraat.

Vacature organist Omdat Wilco Kleinhesselink gaat stoppen als organist voor de zondagsdiensten ontstaat er een vacature. Er worden advertenties geplaatst voor een nieuwe organist en er zal een sollicitatiecommissie van 7 personen worden benoemd.

Voortgang herinrichting Kerkelijk Centrum (KC): er is een bruikleenovereenkomst voor het tijdelijk gebruik van Raadhuisstraat 10A, de twee zaaltjes worden gebruikt o.a. als consistorie en voor de kindernevendiensten. Op dit moment is het KC ontruimd en er heeft een asbestsanering plaatsgevonden. Er zijn al heel veel vrijwilligers aan het werk. 

Dienstcollectes: Sinds 2014 heeft er een wijziging van collecteren in de dienst plaatsgevonden. Dit is geëvalueerd en de diaconie blijkt iets minder te hebben ontvangen in 2014. Vanaf 2015 krijgt de diaconie 30 % van de opbrengst van de collectebusjes van kerkradioluisteraars.

De dienstcollectes blijven doelcollectes en bij de uitgang is de opbrengst altijd voor de kerk.

Ledenadministratie: Omdat Han Hesselink heeft aangegeven met de ledenadministratie te willen stoppen hebben we Henk en Ineke Diersen bereid gevonden zijn plek in te nemen. Zij zullen deze taak samen met Dick Oosterink oppakken. Ook langs deze weg willen we Han bedanken voor alle werkzaamheden die hij in afgelopen jaren voor de ledenadministratie heeft verricht. We wensen Henk en Ineke heel veel plezier en succes.

Ziekte Renate: onlangs is gebleken dat Renate voor langere tijd uit de roulatie is. De kerkenraad en Jeugdraad zijn in overleg met JOP (de jeugdwerkorganisatie van de PKN) over de tijdelijke invulling van een aantal taken van Renate. We hopen voor 1 december hierover duidelijkheid te hebben.

Henk Klumpenhouwer, waarnemend scriba