Vergaderstructuur
De bezinning rondom de vergaderstructuur en de bezetting van kerkenraad, werkgroepen en colleges is afgerond. Er is besloten om in plaats van één keer per maand één keer per 6 weken te vergaderen. De colleges en werkgroepen zullen ook zoveel mogelijk op dezelfde avond in het Kerkelijk Centrum vergaderen. Er wordt dan een gezamenlijke pauze gehouden, zodat het onderlinge gesprek en de saamhorigheid bevorderd kan worden. Er zal in de toekomst meer gekeken worden naar een evenredige taakverdeling en de belasting van mensen. Ook zullen colleges en werkgroepen bekijken welke werkzaamheden door anderen kunnen worden gedaan.

Intocht Sinterklaas
Door de activiteitencommissie van Iodus is de vraag gesteld of Sinterklaas tijdens de intocht ook een bezoek kan brengen aan de Dorpskerk. Daaraan gekoppeld zouden kinderen, ouders en andere belangstellenden Sinterklaas in de kerk een hand kunnen geven. We vinden dat dit verzoek mooi aansluit bij onze gesprekken en gedachtevorming – op vorige kerkenraadsvergaderingen – om nadrukkelijker in de samenleving aanwezig te zijn én meer aan te sluiten bij activiteiten in de dorpsgemeenschap. We besluiten daarom om op dit verzoek in te gaan.
Daarnaast zien we als kerkenraad ook mogelijkheden om bijvoorbeeld tijdens het Moonlight shoppen of op oudejaarsdag de kerk meer bij dorpsactiviteiten te betrekken.

Logo
Er is een nieuw logo ontworpen. We vinden het een mooi en aansprekend logo en besluiten het te gaan gebruiken. Met ingang van het volgend jaar zal het logo op alle drukwerk, briefpapier, enveloppen en alle officiële stukken prijken.

Familiediensten
Zo nu en dan vindt er in de kerkenraad een gesprek plaats over een activiteit die we als gemeente organiseren of houden. Deze keer was het de beurt aan de familiediensten.
We merken dat het bezoekers aantal wisselend is. Over het algemeen zijn er redelijk veel jonge gezinnen en kinderen. We vragen ons af of en hoe we meer mensen kunnen bereiken. Misschien zouden de sociale media daarin een (grotere) rol kunnen vervullen. Vraag is of we, in de huidige vorm, in staat zijn voldoende aan te sluiten bij de beleving van de doelgroep. Hoe kunnen we meer extern en minder intern gericht worden. Het muzikale aspect meer be-/uitnutten, bijvoorbeeld vaste bezetting loslaten. Wat aanspreekt is laagdrempeligheid en ‘beleving’. Marten Jan zal de punten uit ons gesprek meenemen naar de stuurgroep van de familiediensten.

Voortgang herinrichting Kerkelijk Centrum en Dorpskerk
Het Kerkelijk Centrum is inmiddels heropend. We zijn erg blij met het eindresultaat. Er komen ook heel veel positieve reacties. Bij de verbouw/renovatie is het karakter van het gebouw (binnen en buiten) bewaard gebleven, maar het heeft een prachtige, moderne en frisse uitstraling gekregen.
Boven zijn een aantal ruimtes casco opgeleverd. Die zullen in de komende tijd nog worden afgemaakt.
Op dit moment is er nog weinig te melden met betrekking tot de Dorpskerk. Voor de verbouw en financiering moet nog toestemming komen van het Regionaal college van Beroep en Beheerszaken. Er zal in de komende tijd wel gekeken worden naar subsidies en externe financieringsmogelijkheden.

Project tieners
In het weekend van 26 en 27 november zullen de tieners onder leiding van Renate, Marten Jan en de leiding een project doen. Het heet: ´24 uur met…´. Het is de bedoeling dat er een aantal catechetische elementen in het programma worden verwerkt. Daarnaast zal de dienst van zondagmorgen 27 november worden voorbereid. Ook zijn er een aantal spel- en ontspanningsmomenten.
Aan de kerkenraad wordt gevraagd om de dienst van 27 november van De Heurne naar de Dorpskerk te verplaatsen, zodat de koppeling van activiteiten (Kerkelijk Centrum-Dorpskerk) mogelijk is. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Cantororganist
Er is samen met de Protestantse Gemeente Aalten een procedure gestart om gezamenlijk een cantororganist aan te stellen. Er hebben zich een aantal sollicitanten gemeld. De sollicitatiecommissie gaat gesprekken voeren en daarna één of twee kandidaten uitnodigen voor proefspel. Het is de bedoeling dat de aan te stellen cantororganist de orgelbeurten opvult die zijn vrijgekomen door het stoppen van Wilco Kleinhesselink.

Henk en Marten Jan