Kwartiermaker
Vanuit de classis is ds. Jaap Jonk aangesteld om in de gemeenten van de classis te onderzoeken waar er mogelijkheden van samenwerking tussen de verschillende gemeentes liggen. Dit gesprek vindt plaats op 9 februari samen met het moderamen en enkele gemeenteleden.

Vergaderstructuur
De kerkenraad heeft een commissie ingesteld die nadenkt over de samenstelling van de kerkenraad en de mogelijkheden onderzoekt om het een en ander te vereenvoudigen. Ook zal zij met voorstellen komen om de vergader- en organisatiestructuur te vereenvoudigen. Daarnaast wordt er gekeken hoe het aantal vergaderingen kan worden teruggebracht.

Voor deze vergadering heeft de commissie 5 stellingen ter bespreking voorbereid:

1. Vindt de kerkenraad het geoorloofd om van de kerkorde af te wijken als hier argumenten voor zijn.
2. De kerkenraad bestaat uit maximaal 13 leden waaronde een onafhankelijk voorzitter en een scriba.
3. De colleges bestaan uit ambtsdragers en medewerkers.
4. De huidige kerkenraad ondersteunt het principe om in de toekomst te gaan werken met een afvaardiging in de kerkenraad vanuit de colleges.
5. Op 4 momenten in het jaar komen alle ambtsdragers bijeen waarbij de begroting, het beleid en de jaarrekening worden vastgesteld.

Deze punten werden uitvoerig besproken.
Het vervolg wordt in maart besproken, dan wat betreft de taken en rollen van de kerkenraad en colleges en bevoegdheden en mandaten.

En tot slot in april, dan komt de uitwerkingen van ‘vergaderen hoe doen we dat?’ 

Vacature organist
De sollicitatiecommissie zal een voordracht aan de kerkenraad doen in de vacature van organist. 

Voortgang herinrichting Kerkelijk Centrum (KC):.
Over het budget voor dubbelglas voor de geïsoleerde ruimtes is nog geen duidelijkheid.
De bouwcommissie informeert de kerkenraad over de voortgang van de werkzaamheden. Er wordt kritisch bekeken of het meubilair hergebruikt kan worden. 

Henk Klumpenhouwer, waarnemend scriba