Lees hier meer

Opening
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder Inge te Winkel, beoogd notulist, zij is vandaag voor het eerst aanwezig. Als opening wordt gelezen de Pinksterpsalm “Stort uw Geest uit…” gevolgd door een gebed.

Installatie notulist
Verheugd zijn we dat Inge te Winkel bereid is gevonden de taak van notulist van de kerkenraad op zich te nemen voor één jaar. Daartoe legt zij tegenover de kerkenraad de geheimhoudingsbelofte af. Behalve het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen is inbreng in de vergaderingen ook welkom.

De vacature van scriba is nog niet ingevuld.

Ingekomen stukken
Er is een eerste aankondiging van visitatie van onze gemeente in 2015/2016 ontvangen. 

Rapportage en advies ‘Groep van zeven’
De ‘Groep van zeven’ is volgens de opdracht te werk gegaan en heeft gekeken naar de financiële mogelijkheden van verbouwingen. Zij stellen, na overleg met de werkgroep herinrichting Dorpskerk en Kerkelijk Centrum, bezuinigingen voor in de werkzaamheden, die zowel bouwkundig als ook financieel haalbaar zijn. Graag verwijst de kerkenraad naar het aparte artikel in de volgende editie van Kerkleven.

Besluitvorming: De kerkenraad stemt unaniem in met het rapport en advies van de ‘Groep van zeven’, onder voorbehoud van de toevoeging dat de ‘Groep van zeven’ de subsidiemogelijkheden en andere financiële bijdragen onderzoekt, nu voor het Kerkelijk Centrum en later ook voor de Dorpskerk.

Na dit besluit van de kerkenraad kunnen nadere voorbereidingen getroffen worden, zodat we zo snel mogelijk met de verbouw kunnen gaan starten. 

Mededelingen
Predikanten & ouderlingen:
Het koffiedrinken na een avonddienst: Bij een vroege avonddienst is er wel koffiedrinken. Bij een late avonddienst is er geen koffiedrinken.

Twee ouderlingen zonder speciale taken worden nu gekoppeld aan pastorale predikantswijken: Henny Giesen aan de pastorale wijk van ds. Bochanen en Gerrit Keuper aan die van ds. Kooistra en ds. van Amstel.

Ds. Bochanen neemt zitting in het  Breed Moderamen van de classis.

College van kerkrentmeesters:
De predikantenborden worden aangepast, dusdanig dat op het tweede bord begonnen wordt met de Protestantse Gemeente te Dinxperlo met de predikanten die vanaf de start daarvan in de gemeente stonden.

Jeugd:
Er zijn zo’n 140 examenrozen uitgedeeld.
Verder is er een interregionaal overleg op gebied van het jeugdwerk gepland met Varsseveld, Bredevoort, Aalten en Dinxperlo.

Start jaarthema:
Ds. Kooistra stelt voor n.a.v. het landelijk thema ‘een goede buur’ en het thema van de gemeentezondag 2015 ‘voor elkaar en met elkaar’ een jaarthema te starten voor de gehele gemeente.

Commissie begeleiding jeugdwerker:
Renate Rouwenhorst ervaart dat ze nog steeds uitvoerende taken moet doen i.p.v. coördinerend bezig te kunnen zijn. Met name is er gebrek aan vrijwilligers bij de acties van de tienergroep. 

Henk Klumpenhouwer, waarnemend scriba