Opening
Tijdens het eerste gedeelte van de vergadering zijn, in verband met de te behandelen rapportage van de Commissie Voortgang Jeugdwerk, naast de kerkenraadsleden, ook aanwezig:
• De heer Wim de Vos, gemeenteadviseur Steunpunt Zuid-Oost;
• Ds. Aniet van Amstel, senioren- en wijkpastor;
• Renate Rouwenhorst-Dorrestijn, jeugdwerker;
• Henk Seesink, voorzitter van de Commissie Voortgang Jeugdwerk.
De voorzitter opent de vergadering met een bijzonder welkom aan onze gasten. Hij leest voor uit Prediker 11, de verzen 1 tot en met 6. Daarna gaat hij voor in gebed en vraagt om elkaar tot zegen te zijn en sluit het gebed af met ‘Gebed met open ogen’ van W.R. van der Zee.

Rapportage van de Commissie Voortgang Jeugdwerk
Het uitgangspunt is dat we eerst zoeken binnen de financiële kaders die zijn vastgesteld waarbij we uitgaan van begrote kosten voor de herinrichting van de Dorpskerk en het Kerkelijk Centrum. Eerst licht de commissie de uitgangspunten van het rapport kort toe.

Enkele conclusies uit het rapport:
» Voortzetting van het jeugdwerk dient in elk geval nog enige jaren doorgezet te worden om de nu gelegde basis in het jeugdwerk kans te geven door te groeien en deze niet bij de basis weer stilgelegd wordt. In de financiële beoordeling voor de eerstkomende jaren dient hiervoor ruimte gevonden te worden.
» Uit de gesprekken met de seniorenpredikant en de predikanten dient handhaving van het seniorenpastoraat nog enige jaren doorgang te vinden. In de financiële beoordeling voor de eerstkomende jaren dient hiervoor ruimte gevonden te worden.
» Het delen van jeugdwerk met andere gemeenten is op dit moment niet mogelijk.
» De financiële ruimte zoals deze oorspronkelijk aanwezig bleek te zijn sterk wordt ingeperkt door de beoordeling van de financiële situatie.

De commissie komt tot de navolgende eindconclusie en advies aan de kerkenraad:
1. De ondersteuning door de jeugdwerker in de huidige vorm voort te zetten tot en met 2017 en vervolgens her-beoordelen binnen de dan beschikbare financiële ruimte voor het pastoraat;
2. Een beroep uit te brengen op ds. Aniet van Amstel voor de periode van vier jaar tot 1 maart 2019 in tijdelijk dienstverband voor het seniorenpastoraat voor 1/3 fte;
3. De huidige predikantsplaats van 60% te handhaven tot 1 oktober 2017 en vervolgens deze te stellen op 50% dan wel deze mee te nemen in de herbeoordeling binnen de dan beschikbare financiële ruimte voor het pastoraat;
4. In het eerste kwartaal van 2017 een hernieuwde beoordeling en afweging te maken rond de pastorale bezetting van het jeugdwerk en het overige pastoraat. Hierbij uitgaan van de meest recente ontwikkeling in het ledenbestand en de financiële situatie van de gemeente.
5. Bij vaststelling van bovenstaand advies geeft de kerkenraad de richting aan voor de accentverschuiving(en) en geeft zij de beroepskrachten de opdracht om in gezamenlijk overleg tot een her-invulling van de werkplannen te komen, waarbinnen ruimte blijft voor een zelfstandige uitoefening van het seniorenpastoraat.

De Commissie Voortgang Jeugdwerk spreekt het vertrouwen uit dat zij heeft mogen bijdragen aan een toekomstige goede en verantwoorde invulling van de pastorale zorg in de eerstkomende jaren.
De heer De Vos geeft aan wat de mogelijkheden zijn van onze gemeente. Daarna spreken de pastores en de jeugdwerker hun mening uit over het rapport en daarna de kerkenraadsleden. Hierna volgt een meningsvormend gesprek. Er is afgesproken dat er geen besluit genomen zal worden, dat zal gebeuren op de volgende kerkenraadsvergadering op 17 december a.s.

Het gedenken van overleden gemeenteleden
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat er bij het overlijden van een gemeentelid geen betrokkenheid vanuit de kerk wordt verlangd. Soms krijgen we ook geen bericht, soms nog wel een rouwbrief. Deze rouwbrief wordt ook steeds vaker niet meer naar de wijkpredikant gestuurd, zoals eerder het geval was, maar naar de scriba. In de afgelopen maand is dit vier keer gebeurd. Voor het college van predikanten en ouderlingen was dit aanleiding de afkondiging van overlijden in de zondagse eredienst tegen het licht te houden. Tot op heden is het beleid om in de dienst op zondagmorgen hen te gedenken, van wier overlijden we tenminste bericht hebben ontvangen. De vraag is echter of zij, die een rouwbrief sturen zonder dat de kerk verder bij de uitvaart betrokken is, wel de bedoeling hebben om de overledene in de dienst te laten gedenken. Als zij hieraan waarde hechten, waarom wordt er dan niet ook om een kerkelijke uitvaart gevraagd? Of heeft het versturen van een rouwbrief misschien een meer administratieve reden, namelijk om de kerkelijke gemeente te vragen om de naam van de overledene uit het ledenbestand te laten schrappen? Een mogelijkheid zou zijn om ons bij het gedenken op de zondagmorgen voortaan te beperken tot de overlijdens, bij de uitvaart waarvan wij als kerk betrokken zijn. Zover wil het college van predikanten en ouderlingen echter nog niet gaan. Wel willen ze in de komende tijd bij een overlijden, waarvan we alleen door middel van een rouwbrief op de hoogte worden gebracht, bij de nabestaanden gaan informeren of het hun bedoeling is dat er ook op zondag in de dienst aandacht aan het overlijden wordt besteed. Degene die de rouwkaart ontvangt zal deze vraag voorleggen aan de familie. Aldus wordt besloten.

Mededelingen
• Het college van kerkrentmeesters gaat binnenkort praten over de kastanjeboom bij de kerk die erg slecht wordt.
• Ds. Kooistra deelt mee dat komend weekend van 29 en 30 november totaal 19 jongeren zullen meewerken aan ‘Kerkexpressie’.

Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en de vergadering wordt afgesloten met het voorlezen van het gebed dat hoort bij Lied 262 ‘Deze dag, het werk gedaan’.

Gerrie Arnholdt-Duenk, scriba