Begroting ZWO 2016: over die cijfers worden geen vragen gesteld en ze zijn goedgekeurd.

Begroting College van Kerkrentmeesters 2016: hier geeft de penningmeester de toelichting op de cijfers. De Jeugdraad heeft haar begroting met de kerkrentmeesters besproken. De kerkenraad heeft dit budget goedgekeurd en de Jeugdraad zal jaarlijks haar activiteiten en uitgaven verantwoorden. Na deze toelichting en beantwoording van vragen wordt ook deze begroting goedgekeurd.

ANBI status: nu de begrotingen allen zijn goedgekeurd en gepubliceerd staan op de website van de kerk voldoet onze gemeente aan de voorwaarden tot behoud van de ANBI-status.

Vervoer: de kerkenraad vindt dat vervoer geen probleem mag zijn om diensten in De Heurne te bezoeken. Er is daarom wekelijks een autodienst beschikbaar, daarvoor kunt u Henk Wisman bellen. Zijn telefoonnummer is 0315-653458.

Vacature organist: De voortgang van de sollicitatieprocedure wordt besproken. Er is inmiddels een sollicitatiecommissie samengesteld. Volgens de te volgen procedure moeten 2 externe musici de kandidaten toetsen op de kwalificatie voor gestelde functie. Zij geven een onafhankelijk eigen advies.

Voortgang herinrichting Kerkelijk Centrum (KC): er is al veel gebeurd, de firma Luijmes en de vele vrijwilligers hebben al hard gewerkt. De pui aan de Marktzijde heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Er zal regelmatig informatie in Kerkleven staan en er zullen regelmatig foto’s geplaatst worden. De commissie die zich bezighoudt met het toekomstige interieur heeft ook vele ideeën. Gemeenteleden zullen worden betrokken bij kleurstelling en interieur.

De uitnodigingen voor het seniorenkerstfeest zijn uitgegaan en de aanmeldingen zijn binnen, op 19 december zal dit kerstfeest gehouden worden in zaal Bruggink in De Heurne.

‘Geef me de vijf’: De diaconie heeft nu drie keer op de markt gestaan. De laatste keer zal zijn op 18 december. Er is al een mooi bedrag binnen. Goed lopende artikelen waren cakes, appelgebak, noten, fraaie kerststukken en walnotenkransen.

Jeugd: Door de vrijwilligers is veel opgepakt en daar zijn we als kerkenraad erg blij mee. Gelukkig gaat het met Renate weer de goede kant op, ze mag inmiddels weer een paar taken oppakken. In overleg met de bedrijfsarts en de betrokkenen in het jeugdwerk wordt bekeken hoe en welke taken zij weer gaat vervullen.

Henk Klumpenhouwer, waarnemend scriba