Peter Bochanen leest uit het evangelie naar Johannes over Goede Vrijdag met de centrale vraag in dit stuk. ‘Wat is waarheid’. Waarheid in het licht van huidige ontwikkelingen in Amerika en andere politieke leiders van dit moment. Aansluitend zingen we lied 313 de verzen 3 en 4.

Kerkelijk Centrum
Voor de toelichting op de cijfers en de bespreking budget/uitgaven verbouw en herinrichting Kerkelijk Centrum zijn Henk Seesink en Gerrit Gerritsen uitgenodigd.
Binnen het totale budget van € 376.000,- is er veel gerealiseerd. Er is (grotendeels) binnen het gestelde budget gewerkt. Er heeft een goede samenwerking en afstemming plaatsgevonden tussen de inventaris en bouwkundige budgetten. Bij overschrijdingen is gekeken naar noodzakelijkheid en of het vooraf te budgetteren is geweest. Sommige dingen wil je, sommige dingen moet je. Van de kelder moest het stucwerk vervangen worden. De post stucwerk is hoger. Daarnaast zijn alle ramen voorzien van thermopanebeglazing, ook dit was in de oorspronkelijke begroting niet meegenomen.
Er is veel in samenwerking met en dankzij de vrijwilligers gerealiseerd. Veel complimenten over de wijze waarop alles is uitgevoerd, opgeleverd en er samengewerkt is.
De opdracht van de bouwcommissie voor het Kerkelijk Centrum is afgerond. De voorzitter bedankt de bouwcommissie voor het vele werk dat gedaan is.
Wat betreft de Dorpskerk zijn we nog niet zover dat een nieuwe opdracht gegeven kan worden.

Personele bezetting met het oog op de toekomst
De kerkenraad is unaniem van mening dat het in 2013 ingezette beleid een goede keuze is geweest. Het behouden van voldoende pastorale aandacht en meer aandacht voor jongeren en jonge gezinnen werpt zijn vruchten af. Iedereen is ook van mening dat de verschillende kwaliteiten die we momenteel hebben binnen het huidige team van predikanten en kerkelijk werker vruchtbaar voor onze gemeente zijn. De kerkenraad zou daarom ook graag op de ingeslagen weg verder gaan. Het is financieel echter niet mogelijk om de huidige formatie ook na oktober 2017 te handhaven.
Uit de door de kerkrentmeesters opgestelde meerjarenbegroting lijkt het haalbaar om na het vertrek van ds. Kooistra een predikant voor 40%  aan te stellen. De jeugdwerker zal dan in februari 2018 terug moeten naar 30% en de huidige invulling van ds. Bochanen (fulltime) en ds. van Amstel (34%) zal dan in 2019 naar 1 fulltime plaats terug moeten. De kerkenraad besluit om dit ter advisering aan het Regionaal College voor Beheers- en Beroepszaken en aan de gemeente voor te leggen.
Om de gemeente hierover te horen zal er op 22 maart een gemeenteavond zijn in het Kerkelijk Centrum.

Beeld en geluid
De werkgroep beeld en geluid onderzoekt momenteel de haalbaarheid van het live uitzenden van kerkdiensten. Deze commissie zal van hun overleg binnenkort een uitwerking aanleveren zodat die in de vergadering van april behandeld kan worden.

Catering en verhuur
Er is een nieuwe lijst met tarieven opgesteld voor de huur van onze kerkelijke gebouwen. Ook de prijzen van consumpties en beamergebruik zijn daarin verwerkt. Aanstaande bruidsparen kunnen zich voor wat betreft de tarieven wenden tot het college van kerkrentmeesters omdat het bedrag voor een huwelijksdienst van een aantal verschillende factoren afhankelijk is.
Verder zal breder kenbaar worden gemaakt dat het Kerkelijk Centrum en de kerk te huur is. Met een aantal vaste gebruikers wordt een afspraak gemaakt om de nieuwe tarieven te bespreken.

Kerkleven
Stichting Kerkleven presenteert verschillende alternatieven en zij nodigen ons uit om over de toekomst van Kerkleven te spreken. Henk Lammers en Henk Ormel zullen met de redactie ons hier vertegenwoordigen.

Classis
Op 6 februari is er een gezamenlijke classes vergadering van classis Achterhoek Oost en West. Tijdens deze vergadering zal ds. J. van Beelen het een en ander vertellen over de gevolgen van het rapport Kerk 2025 (van de landelijke synode) en de wijzigingen die daardoor in de kerkorde zullen plaatsvinden. Dit onderwerp staat in de volgende kerkenraadsvergadering ook bij ons op de agenda.

Diaconie
Uit de heroverweging van het werkplan van de diaconie blijkt dat de vastenmaaltijden in 2017 geen doorgang vinden.
In 2018 stoppen een aantal mensen binnen de diaconie. Zo ontstaan er vacatures voor voorzitter, penningmeester/administrateur, secretaris. Daarom wordt actie ondernomen om nieuwe mensen te werven.
De voorbereiding van de diaconale rondgang in april is in volle gang, de diaconie hoopt weer op een mooi resultaat.

Kerkrentmeesters

Voor reparatie van het orgel in de Heurnse Kerk is door de kerkrentmeesters opdracht gegeven.
Hans Beernink heeft aangegeven eind 2017 te willen stoppen als ouderling-kerkrentmeester.
Er is behoefte aan een demontabele trapleuning in het midden bij de achteringang, de kerkrentmeesters zorgen daarvoor.

Ouderlingen

Na het afscheid van Petra Veerbeek als seniorenouderling wordt een nieuwe kandidaat gepolst voor het ouderenpastoraat.
Afkondigen slotlied: Afgesproken wordt dit weer in de afkondiging op te laten nemen.

Namens de kerkenraad,
Henk Klumpenhouwer
Marten Jan Kooistra