Nieuwe structuur
Besproken worden de mogelijkheden van minder vergaderen en het verkleinen van het moderamen. We spreken af dat we de vergaderfrequentie (voor zowel kerkenraad, colleges en werkgroepen) terugbrengen naar eens in de 6 weken i.p.v. 1 keer per maand. Het moderamen bestaat vanaf 1 september uit de voorzitter, scriba en één van de predikanten. Zij bereidt de vergaderingen voor en handelt dringende zaken af. Als het nodig is kan er iemand vanuit de colleges of werkgroepen aanschuiven ter voorbereiding van een bepaald agendapunt. We gaan deze werkwijze na een jaar evalueren en zo nodig tussentijds bijsturen. Een en ander brengt ook een grotere vergaderdiscipline met zich mee. De taken en bevoegdheden voor de colleges en de werkgroepen vloeien voort uit het werkplan en de begroting. Zij moeten ook een betere samenhang krijgen. De kerkenraad keurt werk- en beleidsplannen goed en ziet toe op de juiste uitvoering. Ook wijzigingen en uitzonderingen moeten in de kerkenraad worden besproken. We zoeken uit hoe iedereen op de juiste manier geïnformeerd wordt.

Commissie Beeld en geluid
Het is de bedoeling dat deze commissie een onderzoek doet naar de mogelijkheden om kerkdiensten via internet uit te zenden. De kerkenraad benoemt in deze commissie Bertus te Grotenhuis, Jan Veldhuis en Mark Veerbeek en gaat nog op zoek naar twee andere leden.
De opdracht aan de commissie is om uit te zoeken:
• wat kiezen we (camera´s en apparatuur);
• wat zijn de kosten hiervan;
• waar de locatie en de plaats waar e.e.a. moet komen;
• wanneer wordt e.e.a. uitgevoerd;
• hoe moet er omgegaan worden met privacy, beheer van de beelden etc.;
• waarom, niet de minst belangrijke vraag: de betrokkenheid van gemeenteleden te vergroten door diensten uit te zenden op internet.
De commissie komt met een uitgewerkt plan naar de kerkenraad.

Vacatures
In de vacature van voorzitter van de kerkenraad is Harry Esselink verkozen. Tevens is Henk Lammers verkozen tot ouderling-kerkrentmeester.

Voortgang herinrichting Kerkelijk Centrum (KC) en de Dorpskerk
a. Kerkelijk Centrum
De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Omdat het schilderwerk beneden veel en te gecompliceerd voor vrijwilligers is zal dit door schildersbedrijf Graven worden uitgevoerd. De schilder begint in juni. Het schilderwerk boven wordt wel door vrijwilligers gedaan. Vloeren en plafonds staan gepland net voor de vakantie. De hele verbouwing (inclusief de in eerste instantie niet meegenomen dubbele beglazing en het schilderwerk beneden) blijft zo als het nu lijkt binnen de begroting.
Op zondag 4 september zal er weer gekerkt worden in de Dorpskerk en zal het Kerkelijk Centrum ook weer gebruikt worden. De officiële (her)opening is tijdens de gemeentezondag op 18 september.

b. Dorpskerk
In de afgelopen jaren zijn verschillende stappen gezet, aldus de projectgroep herinrichting Dorpskerk. Het was een moeizaam proces omdat de Dorpskerk een rijksmonument is. Allerlei partijen moeten dan meepraten en om advies worden gevraagd. Uiteindelijk ging er een aantal maanden geleden, vanuit de rijksdienst, een advies naar de gemeente en lag het ontwerpbesluit daar ter inzage. De termijn van bezwaar is inmiddels verstreken en de vergunning is nu officieel binnen.
Financiën: Er kan nu worden begonnen aan het offertetraject. De projectgroep kan verder gaan met de huidige plannen, zich gesteund wetend door de kerkenraad. Zij gaan de benodigde financiering in kaart brengen. De geraamde kosten zijn rond de € 450.000,- (incl. inrichting).
Het College van Kerkrentmeesters neemt contact op met het RCBB (Regionaal College voor Beheerszaken), ook zij moeten als laatste nog toestemming geven en aangeven hoeveel geld voor de plannen uit het eigen vermogen gehaald mag worden. Tevens vragen zij na welke stukken het RCBB nodig heeft om dit te kunnen beoordelen.
Daarnaast heeft de kerkenraad ook opdracht gegeven om na te gaan waar en hoeveel subsidie (externe financiën) binnengehaald kunnen worden. Nadere afspraken over de te volgen subsidietrajecten worden nog gemaakt. Daarnaast zal ook bij buurgemeenten worden geïnformeerd naar de trajecten die zij gevolgd hebben.
Omdat er bij de Dorpskerk sprake is van specialistisch werk kunnen vrijwilligers maar beperkt ingezet worden om de kosten laag te houden.
Niet alle banken mogen uit de kerk worden verwijderd en de lambrisering moet blijven zitten.

Henk Klumpenhouwer