Opening
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. Hij leest uit Matteüs 21:1-11, bidt met ons en leest aansluitend ‘een lied voor mijn Koning’.

We hebben een uitnodiging ontvangen voor de classisvergadering op 22 april in Geesteren, bestemd voor ambtsdragers en eventuele belangstellenden. De scriba van de Generale Synode ds. Plaisier bespreekt daar zijn Ambtsbrieven.

De vrijblijvendheid voorbij!
Over deze voordracht van dr. van Beelen, gehouden in de classisvergadering van januari 2015, heeft de kerkenraad nog niet eerder gesproken.
Door de snelle achteruitgang van de kerkelijke gemeentes en hun financiële situaties moeten wij nadenken over de toekomst tot over 10-20 jaar.
Is er dan nog voldoende bestuurskracht? Moet onze financiële administratie alsook ledenadministratie gaan samenwerken en met wie? Is er nog voldoende draagvlak voor diensten in Dinxperlo?
De huidige situatie is dusdanig dat het ons noopt tot samenwerking. Het Breed Moderamen van de classis vraagt ons na te denken welke vormen van samenwerking wij voorstellen.

De classis bestaat uit 28 gemeentes en daarvan hebben 26 gemeentes hun financiële cijfers aangeleverd. 8 gemeentes zijn gezond en 18 gemeentes kennen rode cijfers. De 2 overige gemeentes zijn (bijna) failliet vreest men.
De classis stelt voor iemand aan te stellen voor 10 à 15 uur per week gedurende een half jaar om de vormen van samenwerking te inventariseren.
Vanuit het Breed Moderamen wordt een “schot voor de boeg” gegeven en zij stellen een cluster van Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en Winterswijk voor. In april wil de classis hierover spreken en clusters vaststellen.
-Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om een brief te sturen aan de classis en als reactie op het voorgestelde cluster een tegenvoorstel te doen van clustering zonder Winterswijk en met Varsseveld en eventueel Silvolde/Gendringen/Bontebrug.
Tevens met de vraag: Welke ondersteuning vanuit de landelijke kerk is er vanwege de uitwerking van vormen van samenwerking.

-Verder vragen we ons af welke waarborgen van de eigen identiteit er zijn? De diaconie heeft al jaarlijks meerdere keren contact, overleg en samenwerking met Aalten.
Vanuit Dinxperlo hebben we een oriënterend gesprek met Aalten gehad wat betreft de ledenadministratie.
Ooit eerder hebben we zo’n gesprek gehad met Varsseveld over wat we voor hen zouden kunnen betekenen.

Herinrichtingsplannen
Er is nog geen tussenrapportage van de ‘Groep van zeven’. De commissie is aan de slag gegaan maar kan nog geen tussenrapport uitbrengen.

De verbintenis van ds. A.I. van Amstel
Na het uitgebrachte beroep en aanneming hiervan wordt op de Paasmorgen ds. A.I. van Amstel door ds. M.J. Kooistra verbonden als predikant aan de gemeente Dinxperlo.

Vervulling vacature ouderling
Gerrit Keuper, Lage Heurnseweg 30A, heeft zijn benoeming tot ouderling aanvaard.

Vacature scriba/notulist
Scriba Gerrie Arnholdt heeft zelf al eerder aangegeven te willen stoppen met haar scribawerkzaamheden. Door haar ziekte is het in een stroomversnelling geraakt. De waarneming is tijdelijk en daarom zijn wij op zoek naar opvolging. Wellicht zou de functie opgesplitst kunnen worden, die van scriba en notulist. Voorgesteld wordt een oproep te plaatsen in Kerkleven.

Mededelingen
Vrijwilligersgroep ‘gastheer/-vrouw’:
Met ingang van 1 juli 2015 wordt elke zondag een gastheer/-vrouw ingezet. Mits er voldoende aanmeldingen zijn om deze uitbreiding ook te kunnen uitvoeren.
Jeugdraad: Er zal een oriënterend gesprek plaatsvinden tussen Varsseveld, Aalten, Bredevoort en Dinxperlo om te kijken op welke gebieden van het jeugdwerk mogelijk samengewerkt kan worden. Dit gesprek staat gepland voor eind mei 2015.
Begeleidingscommissie jongerenwerker:
De tienergroep heeft meegedaan aan NLDoet. In de tuin van Estinea Woonzorg hebben ze geklust. De mooie foto’s in Kerkleven getuigen van tieners uit onze gemeente, volop in actie.
College van kerkrentmeesters:
Een landelijke wedstrijd, de VKB-March/Mercer Award 2015, is uitgeschreven, daar valt maximaal € 5.000,00 te winnen voor het beste idee. De enquête van de wervingscommissie is hiervoor ingezonden.
Werkgroep senioren: Sonja Bussink meldt de geslaagde jaarlijkse gezellige middag met broodmaaltijd voor de bewoners om/in het Dr. Jenny woonzorgcentrum. Het was een fijn contactmoment voor de 50 aanwezigen.

Sluiting
De afsluiting is een gedicht over het gebed.

Henk Klumpenhouwer, waarnemend scriba