Opening
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. Hij spreekt een gebed uit en leest Lucas 7: 1-10.
Hij geeft een toelichting op de tekst uit “Heilige huisjes”.
De voorzitter meldt dat scriba Gerrie Arnholdt in het ziekenhuis heeft gelegen. De laatste berichten worden door Henny Giesen verteld. We wensen Gerrie beterschap.

Terugblik op het gemeenteberaad van 17 februari 2015
Het gemeenteberaad had het karakter van een formaliteit, dat nodig is om een beroep uit te kunnen brengen op ds. Aniet van Amstel. Met overgrote meerderheid is vóór gestemd door de gemeenteleden. Na afkondiging hiervan op zondag 22 februari en de beroepstermijn t.o.v. de gevolgde procedure wordt ds. Aniet van Amstel beroepen en kunnen we haar officiële antwoord verwachten.

Herinrichtingsplannen
De kerkenraad benoemt een commissie voor het onderzoeken van de mogelijkheden in verband met de huidige financiële ruimte. Deze groep van zeven krijgt de volgende opdracht:

 1. Oriënteren en onderzoeken mogelijkheden herinrichting n.a.v. de richtlijnen vanuit de landelijke kerk;
 2. Bepalen totaalbedrag dat beschikbaar is voor herinrichting n.a.v. die richtlijnen;
 3. Voorstel aan de kerkenraad op welke wijze de herinrichting kan plaatsvinden binnen de gestelde richtlijnen.
 4. De ‘Groep van zeven’ rapporteert aan de kerkenraad vóór 13 mei 2015;
 5. De ’Groep van zeven’ houdt rekening met de wens vanuit het gemeenteberaad om zo spoedig mogelijk met de herinrichting van het Kerkelijk Centrum te beginnen en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor externe financiers en subsidies.

Behandeling van de 7 brieven van de scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland
De 7 brieven gericht aan o.a. de kerkenraad en de gemeente zijn, net als de brieven van Paulus, bedoeld om gemeenten een hart onder de riem te steken. In de classisvergadering van 22 april a.s. komt de schrijver van de brieven, dr. Arjan Plaisier, zijn brieven bespreken.
Over dit onderwerp kunnen vragen aan hem gesteld worden.

Mededelingen
Predikanten & ouderlingen

 • De gemeentezondag is verzet van 19 april naar 31 mei, de zondag na Pinksteren.

College van diakenen

 • De eerste jaarlijkse rapportage van de diaconale commissie individuele hulpverlening is in februari aangeleverd. Er waren maar 3 aanvragen. De diaconie roept allen op alert te zijn op verborgen nood.
 • In maart worden kaarten, voor de paasgroeten, in de diensten aangeboden.

Jeugdraad

 • De tienergroep doet mee aan NLDoet, in overleg met Estinea Woonzorg gaan ze klussen in de tuin uitvoeren.

College van kerkrentmeesters

 • Na de kap van de paardenkastanje op 17 februari wordt voor de herplant van een nieuwe boom nog een datum vastgesteld.
 • De tussenstand aan toezeggingen van actie Kerkbalans is: € 210.800,00 (kerkelijke bijdrage) en €10.000,00 (Quotumbijdrage). Dit laatste bedrag valt tegen.
 • Op zondag 1 maart wordt afscheid genomen van Theo Veerbeek als koster in de Dorpskerk.

Sluiting
Als afsluiting wordt gelezen ‘Open voor nieuwe dingen’ uit ‘Zeg het maar gewoon’.

Henk Klumpenhouwer, waarnemend scriba