Nieuwe structuur
We spreken samen verder over een andere organisatie en vergaderstructuur. Er zijn veel mensen die vinden dat er te veel vergaderd wordt. De meeste kerkenraadsleden delen deze mening. Daarom gaan we verder kijken naar de mogelijkheden om de vergaderfrequentie te verminderen en effectiever te vergaderen. Binnen de colleges en werkgroepen zal worden gekeken of er ook taken en werkzaamheden kunnen worden afgestoten of op een andere manier kunnen worden georganiseerd. Ook zal er worden gekeken naar de taken van een ieder, zodat taken beter verdeeld worden en meer aansluiten bij de affiniteit van de betrokkenen. In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat we meer mensen vragen om taken op te pakken. In de kerkenraad kunnen we bijvoorbeeld gaan werken met een kleine vaste kern. (flexibele schil en vaste kern) Bijv. het college kerkrentmeesters bestaat uit een aantal ouderlingen kerkrentmeester, die ook naar de kerkenraad gaan en een aantal andere personen, die alleen in het college zitting hebben.

We besluiten om op zoek te gaan naar een ´onafhankelijk voorzitter´. Dit betekent dat de nieuwe voorzitter geen deel meer zal uitmaken van één van de colleges, maar puur voorzitter van de kerkenraad is.

In de volgende vergadering gaan we hier verder over doorpraten. We gaan het dan ook over rollen, taken en bevoegdheden hebben.

Jaarrekeningen 2015 diaconie, ZWO en kerk
We bespraken de verschillende jaarrekeningen.
Bij de diaconie is er  een lichte vermindering van inkomsten zichtbaar. Bij ZWO zien we ook een lichte vermindering van de inkomsten. Bij het college van kerkrentmeesters wijkt het exploitatieresultaat iets af van de begroting. Dit komt o.a. door:

– minder kosten i.v.m. ziekte van Renate;
– lagere bijdragen i.v.m. overlijden van gemeenteleden;
– lagere verwarmingskosten;
– lagere bijdrage aan de landelijke kerk (minder aan ons doorberekend).
Alle drie de rekeningen worden goedgekeurd.

Het geld in het potje van het verjaardagsfonds is geoormerkt voor bijzondere doeleinden. Een deel hiervan is gebruikt voor het glas in lood in de Dorpskerk.

Voorstel ‘open kerk’ op oudjaarsmiddag 2016:
Op een nieuw initiatief van 3 gemeenteleden heeft de kerkenraad positief gereageerd. Het voorstel is om op oudejaarsdag ´s middags een aantal activiteiten te organiseren in en rond de Dorpskerk. En dit geheel af te sluiten met een kerkdienst.
De commissie wordt gevraagd om het idee verder uit te werken en met een plan en een begroting te komen. Als één en ander doorgaat, dan besluit de kerkenraad dat de laatste kerkdienst van 2016 wordt verzet naar 17.00 uur.

Voortgang herinrichting Kerkelijk Centrum (KC):
In eerdere berichtgeving heeft u al kunnen lezen dat de stukadoor grotendeels klaar is, dat de toiletten betegeld zijn en alle installaties geïnstalleerd. Extra stalen balken werden geplaatst voor een eventuele schuifwand in de toekomst. Er wordt kritisch bekeken of  het meubilair hergebruikt kan worden.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers wordt verwacht dat de dubbele beglazing (boven en beneden) binnen de begroting te realiseren is. Dit wordt nu uitgevoerd. Ook de samenwerking tussen vrijwilligers en betaalde krachten verloopt goed! Complimenten aan het adres van alle vrijwilligers en de firma Luijmes.

Henk Klumpenhouwer, waarnemend scriba