Opening
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom in het bijzonder de op 12 april bevestigde ouderling Gerrit Keuper. Als opening wordt gelezen Lied 412 “O Heer, die daar des hemels tente spreidt” en met gebed.

Tussenrapportage van ‘Groep van zeven’
(onderzoekcommissie financiële mogelijkheden gebouwen)
De ‘Groep van zeven’ is volgens de opdracht te werk gegaan en heeft gekeken naar de richtlijnen van de RCBB (regionale financiële commissie van de PKN steunpunt Zuid-oost). Verder is er overleg met PG Aalten over de mogelijkheden van binnenhalen van subsidies voor de Dorpskerk.
Het te besteden bedrag moet opnieuw worden bepaald en ook de waarde van de bezittingen. Gekeken wordt ook naar het verloop van ledenaantallen en de inkomsten voor de komende jaren. De afspraak is dat op de volgende vergadering de eindrapportage besproken kan worden.

Presentatie van de jaarrekening 2014 van het college van kerkrentmeesters
Via de beamer presenteert de penningmeester namens het college van kerkrentmeesters de cijfers welke inzichtelijk worden toegelicht en vergeleken met de cijfers van 2013 d.m.v. grafieken.
Enkele vragen worden gesteld en deze worden later uitgewerkt voor beantwoording.
De leden van kascontrolecommissie, Han Keuper en Thea Lammers, hebben de cijfers akkoord bevonden.

Jaarrekening 2014 van de diaconie
De bijgevoegde toelichting bevat voldoende informatie zodat deze ook zonder opmerkingen akkoord werd bevonden. De reeds genoemde kascontroleurs hebben de cijfers gecontroleerd en hun akkoord gegeven.
De kerkenraad heeft de jaarrekening van zowel het college van kerkrentmeesters alsook van het college van diakenen voorlopig vastgesteld, deze worden na publicatie in Kerkleven en nadat ze ter inzage aan de gemeenteleden zijn voorgelegd, definitief vastgesteld.

Jaarrekening 2014 van de ZWO
Ook deze wordt zonder opmerkingen akkoord bevonden. De jaarrekening wordt door de kerkenraad geaccordeerd.

Vacature scriba/notulist
Op de oproep in Kerkleven zijn geen reacties gekomen. Eén van de wervingscommissieleden heeft in een gesprek Inge te Winkel bereid gevonden om notuliste van de kerkenraad te worden en draagt haar voor. De kerkenraad stemt hiermee in. Het moderamen zal de geheimhoudingsplicht en haar taken regelen. Voor de vacature van scriba zoeken we nog verder.

Mededelingen
Predikanten & Ouderlingen:
De jaarlijkse evaluatiegesprekken met de predikanten worden georganiseerd. Henny Giesen zal vanaf nu in de moderamenvergadering de ouderlingen vertegenwoordigen.
College van kerkrentmeesters:
Het college heeft de tweede prijs, groot 2.500 euro, in ontvangst mogen nemen. De prijs is toegekend voor de inzending van de enquête van de wervingscommissie en de uitwerking hiervan t.b.v. het vrijwilligersbeleid. De vergadering neemt kennis van het juryrapport van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.
Diaconie:
De jaarlijkse diaconale rondgang is gehouden en de opbrengst is stabiel gebleven.
Jeugd:
De tienerzolder wordt gesplitst in 2 leeftijdsgroepen. De oudste groep krijgt meer catechetische onderwerpen en werken soms mee aan een dienst. Verder worden ouders meer betrokken bij de gang van zaken.
In de laatste krabbeldienst waren 29 kinderen met hun ouders en/of grootouders aanwezig.

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei wordt namens onze kerkelijk gemeente een krans gelegd.
Op de gemeentezondag 31 mei worden activiteiten in en rondom de Dorpskerk georganiseerd.

Henk Klumpenhouwer, waarnemend scriba