Opening
Voorzitter Gerrit Rougoor begint de vergadering met een gebed. Daarna leest hij voor uit Jesaja 40, verzen 1 tot en met 11.

Besluitvorming n.a.v. Rapportage Commissie Voortgang Jeugdwerk
In de vorige kerkenraadsvergadering werd de Rapportage van de Commissie Voortgang Jeugdwerk besproken. In aansluiting op de rapportage en de bespreking in de vorige kerkenraadsvergadering neemt de kerkenraad nu het volgende besluit:
1. De ondersteuning door de jeugdwerker in de huidige vorm voort te zetten tot en met mei 2017 en vervolgens her-beoordelen binnen de dan beschikbare financiële ruimte voor het pastoraat;
2. Een beroep uit te brengen op ds. Aniet van Amstel voor de periode van vier jaar tot 1 maart 2019 in tijdelijk dienstverband voor het seniorenpastoraat voor 1/3 fte;
3. De huidige predikantsplaats van 60% te handhaven tot 1 oktober 2017;
4. In het eerste kwartaal van 2017 een hernieuwde beoordeling en afweging te maken rond de pastorale bezetting van het jeugdwerk en het overige pastoraat. Hierbij uitgaan van de meest recente ontwikkeling in het ledenbestand en de financiële situatie van de gemeente;
5. Bij vaststelling van bovenstaand advies geeft de kerkenraad de richting aan voor de accentverschuiving(en) en geeft zij de beroepskrachten de opdracht om in gezamenlijk overleg tot een her-invulling van de werkplannen te komen, waarbinnen ruimte blijft voor een zelfstandige uitoefening van het seniorenpastoraat.

Voor het beroepen van de seniorenpastor moet een zogenaamde solvabiliteitsverkaring worden aangevraagd bij het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). Ook moet het breed moderamen van de classis toestemming geven voor het beroepen van een predikant in deeltijd. Omdat de regel is dat een predikant voor onbepaalde tijd wordt beroepen en wij de seniorenpastor voor een beperkt aantal jaren willen beroepen, moet er ook een zogenaamd projectplan worden ingediend, waarin we omschrijven hoe we deze predikant in de komende jaren in willen zetten. Dit projectplan wordt ook in deze vergadering door de kerkenraad vastgesteld.
Begin 2015 zullen de verschillende organen zich over ons verzoek buigen. Als we de toestemming krijgen zal de kerkenraad op een gemeentevergadering ds. Van Amstel voor verkiezing voordragen. Als de gemeenteleden de voordracht overnemen kan vervolgens, met in achtneming van de geldende bezwaartermijn, het beroep op ds. Van Amstel worden uitgebracht.

Mededelingen
• De maandelijkse tienerviering valt onder de activiteiten rond de zondagse kerkdienst, evenals de kinderoppas en de kindernevendienst. Dit zal in het vervolg in het blad Kerkleven vermeld worden.
• Voor de kastanjeboom tussen de Dorpskerk en het Kerkelijk Centrum is een kapvergunning aangevraagd. Het is erg jammer maar de boom is slecht.
• De standplaats van de visboer wordt verplaatst naar het midden van het marktplein.
• Voor het indienen van de begroting 2015 van het college van kerkrentmeesters is uitstel aangevraagd.
• Han Smits en Wim Klompenhouwer worden nieuwe beheersmedewerkers.
• De inboedel van De Punt is verplaatst van de familie Westerveld naar mevrouw Nijman.
• KrkXprssy is geslaagd, het was een mooie dienst.
• De wervingscommissie gaat op zoek naar een nieuwe medewerker voor de ledenadministratie.
• Omroep DinxperloFM wil de kerkdienst in de kerstnacht uitzenden.

Sluiting
Als afsluiting wordt een gebed voorgelezen uit het boekje ‘Zeg het maar gewoon’.

Gerrie Arnholdt-Duenk, scriba