Marten Jan Kooistra leest een gedeelte uit Jesaja 35 over de dorre vlakte van de woestijn die zal bloeien. Jesaja kijkt door de duisternis heen en ziet de lichtpuntjes. Spontaan zetten we samen het oude lied ‘De dorre vlakte der woestijnen’ in en brengen dit zowaar ook nog tot een welluidend eind.

Toen vorig jaar is besloten om met een compactere kerkenraad te gaan werken is ook afgesproken dat voor de kerkenraadsleden de notulen van alle colleges en werkgroepen op een afgesloten portaal van de website zouden worden geplaatst. Vanaf januari zal dit ook daadwerkelijk gebeuren.

Dick Hengeveld zal de zogenaamde exit-gesprekken met afgetreden kerkenraadsleden gaan voeren.

De begeleidingscommissie voor de jeugdwerker, die uit drie leden bestaat, kent nog een vacature. Tot op heden was dit altijd een kerkenraadslid. Omdat de kerkenraad nu minder leden telt besluiten we om voor deze vacature iemand uit de gemeente te zoeken.

Marten Jan Kooistra en onze voorzitter Harry Esselink zullen onze gemeente vertegenwoordigen bij het afscheid van burgemeester Berghoef.

De evaluaties van de werkplannen voor 2015 – 2016 en de nieuwe werkplannen voor 2017 worden besproken. Deze bespreking is aanleiding voor de diaconie om het door gaan met de vastenmaaltijd te heroverwegen.

Het college van kerkrentmeesters heeft nagegaan welke stappen er moeten worden ondernomen alvorens er subsidieaanvragen voor de herinrichting van de Dorpskerk kunnen worden ingediend bij subsidieverstrekkers. Hiervoor moet eerst een meerjarenbegroting worden opgesteld. Vervolgens moet deze worden voorgelegd aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). Als dit college akkoord is kunnen we een gespecificeerde begroting van de herinrichting van de Dorpskerk opstellen. Tot op heden zijn we steeds van ramingen uitgegaan. Met deze begroting kunnen we dan subsidieaanvragen gaan doen.

De kerkenraad buigt zich vervolgens over de meerjarenbegroting tot 1 juni 2022.

Deze datum is gekozen, omdat dit de uiterste datum is dat de huidige voltijdspredikant ds. Bochanen met emeritaat gaat. Daarnaast is er de aanstelling van ds. Van Amstel tot 1 april 2019 en de aanstelling van de jeugdwerker Renate Rouwenhorst tot 1 februari 2018. Hoe stelt de kerkenraad zich de bezetting voor na het vertrek van ds. Marten Jan Kooistra?

De voortgang van het jeugdwerk vindt de kerkenraad van zo’n groot belang dat hij ook na 1 februari 2018 een jeugdwerker wil aanstellen, dan voor 30% van de werktijd. Daarnaast is het de wens van de kerkenraad om in de plaats van ds. Kooistra een predikant te beroepen voor 40% van de werktijd. Dit zal het college van kerkrentmeesters opnemen in de meerjarenbegroting en deze begroting zal worden voorgelegd aan het RCBB, zoals hierboven ook al is genoemd. We hopen dat dit college ons dan de benodigde toestemming zal verlenen om de vacature op bovengenoemde wijze in te gaan vullen. Natuurlijk zullen de gemeenteleden dan gehoord worden alvorens eventuele vervolgstappen worden ondernomen.

Peter Bochanen, notulist voor deze vergadering