Als opening mochten we de biddagdienst eerder deze avond meemaken.

Nota Kerk 2025; wijziging kerkorde en landelijke nota
In november 2015 heeft de synode het rapport Kerk 2025 aangenomen. In dit rapport worden een groot aantal kaders aangegeven voor verandering en vernieuwing. Het gaat daarbij om de kernen van ons kerk-zijn, de boodschap en taak, onze plek in deze wereld, onze motivatie, overtuiging èn onzekerheid, etc.
Belangrijke punten zijn:
– Bezinning op geloof, geloofsoverdracht en communicatie in missionaire situatie;
– Bezinning op geloofsgemeenschap (bestaand en nieuw) en noodzakelijke structuur;
– Diaconaat en maatschappelijke presentie.
Allerlei factoren kunnen ons hinderen om aan de bezinning en kerntaken toe te komen.
Daarom zijn de volgende kernpunten geformuleerd:
– Vereenvoudiging van de kerkstructuur en kerkordelijke regels;
– Opvangen van de ´krimp´ van de kerk, menskracht en bestuurskracht;
– Nu de beweging bevorderen door de regels passend te maken;
– Er moet meer ruimte komen en meer transparantie.
In april 2016 nam de synode het vervolgrapport ´een stap verder´ aan. In dit laatste rapport zijn een aantal zaken nader uitgewerkt en zijn amendementen verwerkt.
Eén en ander zal er toe leiden dat de structuur van de kerk een enorme wijziging zal ondergaan.
Een aantal belangrijke zaken:
De dienstenorganisatie in Utrecht wordt drastisch ingekrompen en zal in de toekomst vooral faciliteren. Ze zet daarbij in op een nieuw concept van dienstverlening, met als kernwoorden kennisdelen en co-creatie. De vragen/behoeften èn de inbreng van gemeenten staan daarin centraal.
De 75 classis in Nederland worden teruggebracht tot 11. Dit betekent dat er ook veel minder afgevaardigden nodig zijn.
De synode zal van 82 leden terug gaan naar 59 leden
De dagelijkse leiding van de classis berust bij de classispredikant en haar taken zullen voornamelijk bestaan uit:
* signaleren wat in gemeenten leeft;
* zorg dragen voor presentie kerk (voor zover gemeenten dat niet kunnen);
* bevorderen ontmoeting van gemeenten;
* representeren van de kerk naar buiten;
De classispredikant krijgt een belangrijke functie:
* is gekozen door de classicale vergadering, nadat de kleine synode over de keuze is gehoord;
* geeft gestalte aan de toezichttaak richting gemeenten / ambtsdragers;
* bezoekt in de regel elke vier jaar gemeenten (en daarmee kerkenraden), predikanten, kerkelijk werkers (met een vaste aanstelling);
* gaat in op verzoek tot visitatie bij spanningen;
* nemen van voorlopige maatregelen;
* bij conflicten, te kleine kerkenraad, etc.;
* procedures op gang brengen;
* is het gezicht van de classicale vergadering naar buiten.
Ontmoeting van gemeenten zal veel meer in regionaal verband (ringen) plaatsvinden.
De regels en regelgeving zal worden vereenvoudigd.
Er komt meer ruimte voor nieuwe mogelijkheden.
Er komt ook meer ruimte en er komen mogelijkheden voor verschillende vormen van gemeente-zijn.
Er wordt meer ruimte gegeven voor Pioniersplekken en de ontwikkeling daarvan.
Ook het samengaan en splitsen en eventueel opheffen van gemeentes zal gemakkelijker worden.

Dit alles brengt met zich mee dat de kerkorde ingrijpend moet worden gewijzigd. Iedere gemeente mag, via de classis, zijn reactie geven op de voorstellen en de ingeslagen weg. We noemen dit considereren.
Aan de hand van de toelichting bij consideraties bespreken we het bovenstaande en reageert de kerkenraad op de 10 gestelde vragen naar de classis.

Voortgang personele invulling na 1 oktober 2017
Het moderamen en 3 leden van de kerkenraad zijn in gesprek gegaan met de heer Wim de Vos, adviseur voor het RCBB en de heer Gerrit Azink, lid van beheerszaken om te overleggen hoe wij toestemming kunnen krijgen voor de door ons gewenste invulling van de vacature van een predikant voor 40 % van de werktijd. Het resultaat is dat het Regionaal College voor Beheers- en Beroepszaken (RCBB) de toestemming in de solvabiliteitsverklaring heeft afgegeven, zodat we verder kunnen met de invulling van de ontstane vacature en de invulling van het jeugdwerk voor het gevraagde percentage van de werktijd.
Mogelijkheden vervulling vacature:
1.zelfstandig zoeken;
2.contact zoeken met predikant uit de buurt;
3.vacature koppelen aan vacatures in de Achterhoek;
4.vacature koppelen: gezamenlijk invulling geven door kwaliteiten op meerdere plaatsen in te zetten.
De 40% vacature en ligging van de plaats Dinxperlo kunnen nadelige punten zijn.
Voorzitter polst een predikant in de regio (zonder gemeente) of die predikant interesse heeft. De profielschets die gebruikt is bij de vorige zoektocht naar een predikant kan met aanpassingen gebruikt worden.
De kerkenraad besluit een extra vergadering te houden op 15 maart a.s. om de voortgang te bespreken.

Voortgang herinrichting Dorpskerk
Besloten wordt om een bestek te laten maken. Zonder bestek kun je niet verder met het onderzoeken van de mogelijkheden.

Mededelingen colleges, werkgroepen, commissies
Organist: Op 28 februari 2017 heeft een gesprek met een kandidaat plaatsgevonden, daar bleek dat er geen basis is voor verdere samenwerking. Mogelijkheden worden nu gezocht bij organisten uit een buurgemeente.
Diaconie: ter ondersteuning van minima in Dinxperlo wordt er een zomeractie gehouden.
Namen van te vragen diakenen t.b.v. vacatures in 2018 worden genoemd.
Jeugdraad: 9 april Passietocht; er zijn nu 2 groepen WPC + WP Lunch break.
De kerkenraad ontvangt nog een uitnodiging voor een lunch met de jeugd.
De gemeentezondag wordt doorgeschoven naar het moment van afscheid uit Dinxperlo van ds. Kooistra.

Paasontbijt
Eerste Paasdag in het Kerkelijk Centrum, aanmelding bij Henny Giesen.

Henk Klumpenhouwer