De gemeenteavond had tot doel om met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende onderwerpen vanuit de kerkelijke gemeente. Na het welkom van de voorzitter en de opening door Ds. Anne van Voorst werden de onderwerpen volgens een agenda besproken. Met name rondom de verkoop van de Heurnse Kerk en de restaurering van de Dorpskerk heeft het wat langere tijd stilgelegen vanwege de ontwikkelingen in de bouwsector. De heer Gerrit Gerritsen, kerkrentmeester, doet verslag van de huidige stand van zaken.


Inzake de Heurnse Kerk is afgesproken om de verkoop weer ter hand te nemen nu de
huizenprijzen weer stijgen. Er is inmiddels een taxatierapport herschreven en de uitkomsten worden afgewacht.
Omtrent de verbouwing van de Dorpskerk zijn al verschillende voorstellen de revue gepasseerd in de bouwcommissie en de kerkenraad. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet eerst worden vastgesteld wat men precies wil en wat dat vervolgens gaat kosten. Pas dan wordt er bezien of er subsidies mogelijk zijn.
Wijzigingen van de plannen tijdens of na de uitvoering van de plannen zoals ze er lagen
tijdens de aanvraag van de subsidies is niet mogelijk. Wil men na een eerste uitvoering toch een verdere uitvoering van plannen dan zal de aanvraag van subsidies weer geheel opnieuw moeten worden opgestart voor deze verdere/nieuwe plannen.
Omdat we als gemeente de afgelopen jaren een terugloop in leden hebben geconstateerd en daarmee ook een daling van de inkomsten lijkt het nu niet verstandig met grootse plannen te komen. Ook gezien de ontwikkelingen bij omringende dorpen waar kerkgebouwen soms na restauratie alsnog worden gesloten lijkt het meer voor de hand te liggen dat we momenteel zoveel mogelijk investeren in gemeentezijn en minder in kerkgebouwen en kerkbanken. De
huidige plantekeningen zullen zo snel mogelijk moeten worden aangepast naar de huidige wensen zoals verwoord in voorstel 2 van de notulen van de kerkenraadvergadering van 10 januari 2018. De commissie verbouw Dorpskerk had met het indienen van de voorstellen aangegeven hiermee aan haar opdracht voldaan te hebben maar mogelijk wil de commissie toch ook weer door.
Het voorstel om de Gemeente Aalten er meer bij te betrekken en zoveel mogelijk multifunctionaliteit van het gebouw van de Dorpskerk na te streven bij de uitvoering van de plannen krijgt ruim bijval. Ook Fondsenwerving via andere kanalen dan alleen de kerkelijke gemeente zal verder opgepakt moeten worden.
Inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we als kerk ook de nodige maatregelen genomen om aan de verordening te voldoen. Wat betreft beeldmateriaal van de kerkdiensten naar buiten brengen is bezien aan welke eisen dit moet voldoen.
Het thema inzegenen van andere relaties/ zegenen van huwelijk door partners van hetzelfde geslacht wordt eerst ingeleid door Ds. Anne van Voorst.
Naar aanleiding van een ingekomen stuk bij de kerkenraad waarin de vraag werd gesteld door Stichting Wijdekerk in hoeverre wij vindbaar willen zijn op hun site als gemeente die openstaat voor inzegening van andere relaties hebben we gemeend dit onderwerp te bespreken met de gemeente.
Door Ds. van Voorst werden meerdere voorbeelden uit de bijbel aangehaald van stellingname waar wij nu anders tegen aankijken. Te denken valt aan slavernij, hoofddeksels dragen, ontstaan van de aarde enz. Bij relaties moet het altijd gaan om de liefde die twee mensen voor elkaar voelen en de trouw die ze aan elkaar beloven. In de bijbel werden verkrachtingen, onderwerpingen en machtsvertoon streng veroordeeld.
Daarin is niets veranderd. In bijbelse tijden was het denken in termen van een homoseksuele relatie zoals wij die kennen, gebaseerd op liefde en trouw niet bekend.
Daarnaast ging hij in op het verschil tussen inzegenen en zegenen. In de bijbel wordt dit onderscheid niet gemaakt. In de kerkorde wel. Dit omdat het gesprek in de kerken over het zegenen van homoseksuele relaties nog niet overal gevoerd is. Door dit onderscheid te maken hoeft geen enkele gemeente zich voor het blok gezet te voelen.
Eén en ander roept de vraag op of wij vroeger dan de bijbel verkeerd geïnterpreteerd hebben Waren de waarden en normen die we juist vanuit de kerkelijke opvoeding meekregen dan niet goed? Wat doet dit met ons geloof nu we zoveel blijkbaar moeten herzien en zoveel veranderd? Wanneer je vroeger is geleerd dat God wil dat we tegen zonde moeten strijden en deze relaties als zondig werden betiteld is het nu een hele stap om dit anders te gaan zien. Geloof is echter alle eeuwen door aan verandering onderhevig geweest. Ds. Anne van Voorst benadrukt ook dat het er niet om gaat te stellen dat het vroeger verkeerd was. Toen hebben mensen naar eer en geweten gehandeld. En dat doen we nu ook weer.
Vanuit de gemeente werd er op aangedrongen om voortvarend de ontwikkelingen rond de kerkgebouwen ter hand te nemen en er werd gesteld dat men positief is ten opzichte van inzegening van andere relaties. En de kerkenraad werd verzocht hierop snel een positief besluit te nemen. Om dit ook vast te leggen zijn op aandrang vanuit de gemeente deze notulen gemaakt van deze avond.
De avond werd afgesloten door de voorzitter met een gedeelte uit een boek van Henri Nouwen: Zegenen wil zeggen: goede dingen zeggen. In onze samenleving waar zoveel ellende heerst moeten we overal waar we komen zegen brengen. Te gauw zijn we vergeten dat God van ons houdt. Zegenen kan met een woord of een gebaar, plechtig of informeel maar ons leven heeft hoe dan ook zegen nodig.

Anne van Voorst
Jenny Rigter