1694
Nieuwe preekstoel in de kerk te Dinxperlo.
Naedat desen nieuwen predickstoel op den 28 Mei 1693 door de tijtelicke kerckmeesters ten overstaen pastoris loci Joannes Dorpmans dewelcke het besteck van den predickstoel eerst heeft opgestelt, en in het bijwesen van Hendrick van Hummel gewesene kerckmeester aen Berent van Gulick vader en soon voor de somme van 70 Rijxsdaelders Cleefs uitgesondert de onkosten die daerop sijn gelopen, was aenbesteet, soo ist dat, nadat deselfde op den 4 en 5 April 1694 binnen onse kercke is opgericht, daerop, op den 6 April sijnde goede Vrijdach de eerste predicatie is gedaen door onsen predicant Joannes Dorpmans.

1696
Anno 1696 den 30 October zinde Vrijdaeghs smorgens omtrent vyer uuren is Do. Johannes Dorpmans Verbi Divini Minister seer godsaelighlijk en Christelijck in den Heere gerust waer over van mij Jacobus Scheers (als tweede predikant van Dinxperloo) en in des vorigen op den I5 November desselvigen jaers alhier tot Dinxperloo een lijck-predikatie uit Apoc. XIV : 13 is gepredickt geworden.
Volgens het trouwboek huwde de weduwe Dorpmans op 30-1-1698 met Ds. Henricus Janknegt v.d.m. te Hengelo.

Ingekomen klachten.
Den 1 Februarij 1697
Is door den Pastor Loci in onse kerckelijke vergaderinge voorgedraegen zoo dat hij menighmael heeft aengemerkt dat veele menschen onder de kercke van Dinxperloo behoorende, des Zondaeghe voor de middaegh en des morgens in de brandewijn bleven sitten drincken, en dat om die reden de voor de middaegs predikatie dickwils seer laete sijn voortganck heeft.
Soo is ’t nu dat de E. vergaederinghe aen de koster Derk van de Sande scherleijck belast heeft des sondaegs voor de middaeghs precijs te negen uuren, nae de middaeghs te twee met het derde geluij der klokken voortgaen sal, opdat also de menschen soo veel mogelijck is van soo een manier van leeven mogen afgehouwden worden.

1697
Den 1. Maart werden tot ouderlingen verkozen:
Waander van Hengel en Jacob Romp in Dinxperlo en tot diaken Alexander Carsteijn wonende in de Suiderwijck.
Jacob Romp heeft het ouderlingschap niet aangenomen, in zijn plaats werd gekozen Teunis te Meebel te Dinxperlo wonende.

Uit het archief van Ben Maandag