Naar aanleiding van het coronaprotocol dat door de PKN is opgesteld inzake de richtlijnen voor de kerken en kerkelijke gebouwen heeft ook Dinxperlo als een afgeleide hiervan een protocol opgesteld. Leidinggevend blijft de 1,5 m. afstand. Nu recentelijk de maatregelen weer aangescherpt zijn, is ook dit protocol weer herzien. De belangrijkste en ingrijpende wijziging is dat er voorlopig nog maar 30 mensen in een kerkdienst worden toegelaten. Zo is dat afgesproken tussen de kerken en de minister.

Zitplaatsen Dorpskerk
Om de 1,5 meter afstand te garanderen zijn stoelen ruim neergezet en op alle banken in de kerk hebben we met een zwarte markering stippen geplakt op de plekken waar bezoekers plaats kunnen nemen.
Bij de twee ingangen (Kerkelijk Centrumzijde en hoofdingang) staan twee gastvrouwen/heren, die de kerkbezoeker naar de plaats begeleiden. De gastvrouwen/heren zullen duidelijk herkenbaar zijn doordat ze een hesje dragen. Aan bezoekers wordt gevraagd om de handen te ontsmetten. En of ze gezond zijn en geen coronaklachten hebben.

Kerkdiensten
Aanmelding kan via deze website, de aanmelding voor de kerkdienst start op de diinsdag voorafgaand aan de zondag waarvoor iemand zich wil aanmelden.
Het Kerkelijk Centrum blijft op zondag gesloten, behalve voor de leiding van de kindernevendienst en de kinderen. Het centrum is dus gesloten voor sanitaire doeleinden van gemeenteleden. Het koffiedrinken blijft ook nog niet mogelijk na de kerkdienst. Ook kan er nog steeds NIET gezongen worden door de gemeente. Hoe graag we dat ook zouden willen. De landelijke kerk heeft vandaag (30-09) opnieuw het dringende advies gedaan om NIET te zingen. En indien er gezongen wordt, dan is dat op uitnodiging en wordt dit beperkt tot maximaal 4 personen. Zij zullen op een afstand van 5 meter staan.
Het houden van collectes is niet mogelijk dus blijft het huidige systeem gehandhaafd dat er een collecteschaal opgesteld staat in de dienst en verder is er de mogelijkheid om de gaven te geven via de website.

Amtsdragers
Van degenen die op het rooster staan wordt in ieder geval de dienstdoend ambtsdrager en een diaken verwacht die de bloemen kan rondbrengen. Dat kan in voorkomende gevallen één en dezelfde persoon zijn.

Kindernevendienst gaat door. Maar wel met aanpassingen. Kinderen en hun ouders zitten op de banken en gaan na het verhaal voor de kinderen naar hun kindernevendienst. Ze komen niet meer terug in de kerk. Ouders kunnen hun kind na afloop van de dienst ophalen bij het Kerkelijk Centrum.
Zondagskinderen: De kinderen zijn met ingang van 1 september weer welkom. Aan hen wordt gevraagd om vooraan te gaan zitten met hun ouders. Zo is er zo min mogelijk verloop.
Oppasdienst: die is er niet.

Kerkelijk Centrum
In principe wordt het ontraden om andere bijeenkomsten te houden dan de kerkdiensten. Dit betekent dus dat tot nadere aankondiging alle vergaderingen en groepen fysiek niet door kunnen gaan en dat er een alternatief wordt gezocht door bijvoorbeeld digitaal te vergaderen.
Van deze regel kan afgeweken worden wanneer het echt noodzakelijk is om fysiek bij elkaar te komen. Daarvan is uitgezonderd het jeugdwerk tot 18 jaar. Dus kindernevendienst, zolderavond, WPC en WPH kunnen doorgaan. De WPL zal nog moeten wachten.
Als er In het Kerkelijk Centrum wordt vergaderd dan altijd in overleg met Dorien vanwege de reiniging. Voor organisatie en reiniging geldt het protocol van september en juli jl.
Er geldt nu dat de bijeenkomsten niet boven de 30 personen uit mogen komen, als ze binnen gehouden worden, (rouwbijeenkomsten uitgezonderd). Voor een buitenbijeenkomst geldt een maximum van 40 personen. Natuurlijk wel altijd in beide gevallen op 1,5 m. afstand. Voor bijeenkomsten met volwassenen (als die toch moeten plaatsvinden) wordt van een ieder de naam en het telefoonnummer geregistreerd.

Viering van het Heilig Avondmaal en de doop vinden plaats met in achtneming van dit protocol.

Rouwdiensten
Voor wat betreft de rouwdiensten wordt het protocol hierboven gevolgd en/of aangepast aan het protocol en adviezen van de uitvaartondernemer.

Protocol Jeugdwerkactiviteiten
Voor wat betreft het jeugdwerk geldt dat het algemene protocol leidend is. Daarnaast heeft de Jeugdraad voor de afzonderlijke activiteiten een eigen protocol opgesteld.
Familiediensten : In principe worden de familiediensten weer opgepakt.
#WPC en #WPH: De bijeenkomsten van de WPC kunnen doorgaan.
#WPL-vervolg: Een fysieke bijeenkomst is niet mogelijk.
De Zolderavond: De zolderavonden gaan weer gewoon door met ongeveer 20 kinderen. Natuurlijk worden de richtlijnen hierbij gevolgd en als die aangepast worden, zal daarop ook gereageerd worden.
Moments: Voorlopig kan de momentsgroep alleen digitaal bij elkaar komen. Een fysieke bijeenkomst is niet mogelijk.

Namens de kerkenraad,
Ds. Anne van Voorst