Opening
Voorzitter Gerrit Rougoor opent de vergadering met een bijzonder welkom aan de nieuwe ambtsdragers. Hij gaat voor in gebed en leest daarna voor uit Lucas 9, de verzen 10 tot en met 17 over het verhaal van de spijziging van meer dan vijfduizend mensen.

Werkwijze wervingscommissie
De werkgroep vrijwilligers heeft een document opgesteld voor de wervingscommissie die nu de werkzaamheden zal overnemen. Het doel van deze commissie zal zijn om de kerkelijke gemeente als actieve en levendige, betrokken gemeente in stand te houden en zo mogelijk te versterken, (veel) mensen te motiveren en te betrekken bij het kerkenwerk in al haar facetten. De commissie zal uit maximaal drie personen bestaan, eventueel aangevuld met een administratieve kracht. De werkgroep vrijwilligers is nu opgeheven.

Instellen activiteitencommissie i.v.m. geldwerving t.b.v. de aanbouw van een serre bij het Kerkelijk Centrum
Op 10 november 2010 heeft de kerkenraad, in het kader van het vastgestelde accommodatiebeleid, o.a. besloten tot het instellen van een ‘activiteitencommissie’. Punt II hiervan luidt als volgt:

De kerkenraad stelt een commissie in die als opdracht krijgt:
Het organiseren van activiteiten met als doel geldwerving voor de herinrichting van de Dorpskerk en het Kerkelijk Centrum. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het organiseren van diverse activiteiten waaronder een bazaar.

Samenstelling van de activiteitencommissie
De commissie bestaat uit gemeenteleden (minimaal 5), liefst van verschillende leeftijden, die zich hiervoor in willen zetten. Van deze commissie zal ook een kerkenraadslid deel uitmaken. Deze commissie kan haar activiteiten, naar buiten, pas starten als er een definitief ontwerp (van de herinrichting en verbouw) is gemaakt wat door de kerkenraad is geaccordeerd, nadat de kerkelijke gemeente hierover is geïnformeerd.

Het is de bedoeling dat, tijdens de kerkenraadsvergadering in september a.s., de Projectgroep Herinrichting de definitieve kostenraming voor de verbouw van het Kerkelijk Centrum komt voorleggen aan de kerkenraad. De extra kosten van een serre zijn geraamd op € 70.000,- en hiervoor zullen gemeenteleden en één kerkenraadslid worden gevraagd om als commissie een actie op touw te zetten.

Verdere mededelingen

 • Door de wijzigingen in de samenstelling van de kerkenraad zal het moderamen vanaf nu uit vijf leden bestaan, te weten predikant, voorzitter / ouderling-kerkrentmeester, scriba / ouderling, jeugdouderling en diaken, dus van elk college is er een vertegenwoordiger.
 • Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de werkplannen van de verschillende colleges over de afgelopen periode 2013-2014. De nieuwe werkplannen voor de periode 2014-2015 zijn gepresenteerd en worden op de website gepubliceerd.
 • Dit najaar moet bekend zijn of we verder zullen gaan met de jeugdwerker.
 • Een kleine commissie, bestaande uit drie personen, zal zich verdiepen in de kerkenraadsstructuur in de toekomst.
 • Het eredienstrooster voor 2015 is opgesteld en door de kerkenraad goedgekeurd.
 • Er worden namen van mensen genoemd die zullen worden gevraagd voor de openstaande vacatures in de kerkenraad.
 • Op zondag 22 juni werd er een middag gehouden voor contacten tussen jonge gezinnen met daarbij activiteiten voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Er waren acht kinderen aanwezig, voor de ouders die erbij betrokken waren was het doel wel goed.
 • Er is nu geen koppeling meer tussen de familiediensten en de tienerdiensten.
 • De evaluatiegesprekken met de predikanten zijn goed verlopen.
 • Er moeten nog enkele kerkenraadsleden benoemd of herbevestigd worden. Binnenkort zal daar aandacht aan worden geschonken tijdens een zondagsdienst.
 • Door een tekort aan kerkenraadsleden, in ’t bijzonder ouderling-kerkrentmeesters, komt het functioneren van het dagelijks bestuur soms in het gedrang. Hiervoor moet nog een passende oplossing worden gezocht maar gelukkig is Gerrit Gerritsen bereid gevonden het secretariaat van het college van kerkrentmeesters tijdelijk voort te zetten.

Sluiting

Uit het Dagboek 365 van Phil Bosmans wordt als afsluiting voorgelezen ‘Elkaar hoop geven’.
De voorzitter wenst iedereen een goede vakantieperiode toe.

Gerrie Arnholdt-Duenk, scriba