Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en in ’t bijzonder de leden van de Projectgroep. Hij leest het lied ‘Over heel de Aard’ voor en daarna gaat hij voor in gebed.

Presentatie van de begroting door Projectgroep herinrichting Dorpskerk en Kerkelijk Centrum
Gerrit Gerritsen geeft als secretaris van de Projectgroep via een presentatie uitleg over de huidige plannen voor de verbouw en uitbreiding van het Kerkelijk Centrum en over de herinrichting van de Dorpskerk.
Hij begint met een terugblik vanaf 2002 toen het eerste rapport verscheen.
Op 20 december 2006 aanvaardt de kerkenraad het ‘Onderzoeksrapport t.b.v. een accommodatiebeleid’. In 2008 en 2009 zijn drie aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Op 10 november 2010 besluit de kerkenraad om de Dorpskerk en het Kerkelijk Centrum als enige locatie in te richten. De Projectgroep is in april 2011 ingesteld.
Leidraad voor de uitvoering zijn:

 • Onderzoeksrapport t.b.v. het accommodatiebeleid
 • Alternatief gebruik en brede bestemming Dorpskerk
 • Dorpskerk met Kerkelijk Centrum als hoofdlocatie

Op 8 mei 2013 heeft de Projectgroep een rapport aangeboden aan de kerkenraad. Dit rapport is nu opnieuw naar alle kerkenraadsleden verstuurd, dit om de nieuwe kerkenlaadsleden te informeren over de uitgangspunten en als geheugensteuntje voor de andere leden.

Kerkelijk Centrum
Voor het Kerkelijk Centrum zijn er twee opties aangedragen, een met serre en een zonder serre.
De verwachting was dat de variant met serre € 75.000,- duurder zou zijn. Dit geld zou opgebracht moeten worden door de gemeente met extra acties. Nu blijkt dat de variant met serre bijna twee keer zo duur wordt.
De huidige raming van de verbouwing van het Kerkelijk Centrum, exclusief serre, wijkt slechts weinig af van de vorige raming. Er is hierbij nu wel rekening gehouden met werkzaamheden die door vrijwilligers zullen worden uitgevoerd. Dit levert een verwachte besparing op van ± € 20.000,-.

De aanbevelingen van de Projectgroep zijn:

 • Op basis van de huidige begrote kosten van de serre achten zij het een te groot risico om dit bedrag door de gemeente te laten opbrengen
 • Zonder extra middelen wordt de aanbouw van de serre niet aanbevolen
 • Uitvoering van het basisplan van het Kerkelijk Centrum, dus zonder de bouw van de serre

Na de logistieke voorbereidingen en het besluit van de kerkenraad kan met de uitvoering worden begonnen. Uitvoering van de werkzaamheden door diverse bedrijven met maximale inzet door vrijwilligers.

Hierna worden nog enkele dia’s vertoond uit een eerder vertoonde presentatie van architect Roeland Thissen.

Dorpskerk
Er is voor de Dorpskerk gekozen voor aanpassing 2 d.w.z. koorzolder handhaven en beide gaanderijen verwijderen.
Diverse keren is er overleg geweest met de architect en de adviseur voor de technische installatie inzake de verdere uitwerking van de plannen.
Asbestinventarisatie is uitgevoerd.
De omgevingsvergunning (voor monumenten) is eind juni 2014 aangevraagd.
Op 5 juli 2014 is het plan behandeld in het samenwerkingsverband ‘RCE-Gelders Genootschap-Monumentenwacht’. Daarop zijn op 6 en op 17 september twee negatieve adviezen ontvangen.
Pim van Dijk is bezig een oplossing te zoeken en de tekening aan te passen.
De vergunning voor het aanpassen van een monument kan tot 26 weken duren.
Op basis van de ervaring met het verbouwen van kerken en een opgave van de te hanteren uurlonen wil de Projectgroep verder werken aan de prijsvorming.
Hiermee kan gestart worden zodra de tekeningen zijn aangepast en er vanuit het samenwerkingsverband een positief advies ligt.

Een aantal van de vragen die door de kerkenraadsleden gesteld werden over het Kerkelijk Centrum en de Dorpskerk:

 • Kunnen enkele banken in de kerk mobiel worden gemaakt?
 • Waarop was het bedrag van € 75.000,-, dat in 2013 genoemd werd voor de serre, gebaseerd?
 • Zijn er al prijsopgaven gedaan?
 • Is er een alternatief mogelijk door wel een serre te bouwen en op de bovenverdiepingen niets te doen?
 • De ingang is nu wat verstopt, is het mogelijk om alleen wat aan de entree te doen? We willen immers een gemeente zijn met een open uitstraling.

Het college van kerkrentmeesters zal kritisch kijken naar de begroting.

Zaterdagmorgen 25 september krijgen de kerkenraadsleden de gelegenheid om het Kerkelijk Centrum nog eens goed te bekijken. Maandag 27 september zal de Projectgroep weer bij elkaar komen en de gestelde vragen behandelen.
De kerkenraad heeft de intentie om in haar vergadering van oktober een besluit te nemen.
De voorzitter bedankt de leden van de Projectgroep voor de uitleg.

Mededelingen
– Ter gelegenheid van het afscheid van Wim Hoftijzer als koster is aan hem een cadeaubon overhandigd.
– Onlangs was er Open Monumentendag en daaraan heeft de kerk ‘s zaterdags meegewerkt. Half oktober vindt ‘Langs heilige huisjes’ plaats en ook daaraan werken we als kerk mee.
– De eredienst op 30 november zal plaatsvinden in de Dorpskerk i.v.m. een door tieners te organiseren dienst ‘Kerkexpressie’.

Sluiting
Deze vergadering wordt afgesloten met het gedicht ‘Steuntje in de rug’ uit het boekje ‘Zeg het maar gewoon’.

Gerrie Arnholdt-Duenk, scriba